Zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rogowo, 2015.11.17Og.6733.3.2015


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV i szafek kablowo- pomiarowych zasilających projektowane budynki mieszkalne na działkach nr 387/11; 387/12 i 387/13, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 385/2; 387/9; 387/11; 387/12; 387/13; 387/14 położonymi w obrębie ROGOWO, gmina Rogowo.  
 
        W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 715 - 1615 we wtorek i w godz. 715 - 1415  w piątek.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Rogowo
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 listopada 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 listopada 2015, 10:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742