Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV ...

                                                                          Rogowo, dnia 13 października 2015 roku

Og.6733.3.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13 października 2015 roku na wniosek ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W TORUNIU, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, ul. 18 stycznia 40, 87-300 Brodnica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV z szafkami kablowo-pomiarowymi zasilającymi projektowane budynki mieszkalne na dz. 387/11; 387/12 i 387/13   przewidzianej do realizacji, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 385/2; 387/9; 387/11; 387/12; 387/13 i 387/14,  położonych w obrębie ROGOWO, gmina Rogowo.    

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515 w poniedziałki, środy, czwartki, w godzinach 715 – 1615 we wtorki oraz w godzinach 715 – 1415 w piątki.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w  Rogowie
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie  
       www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 października 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 października 2015, 08:01:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 października 2015, 08:03:40)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548