Postępowanie ... Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 29.07.2015 r.
Og.6220.6.2015
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,
że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210 w obrębie pasa drogowego oznaczonego działką: nr 136 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 182/4 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 321/1 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość) (podlega podziałowi), nr 1 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały (podlega podziałowi), nr 110 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały oraz w obrębie nieruchomości planowanych do wydzielenia na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego z nieruchomości przyległych do drogi w obrębie Kosiory (miejscowość Zamość) i w obrębie (miejscowość) Czumsk Mały, a także w obrębie możliwych połączeń (skrzyżowań) z innymi drogami.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
W dokumentacji podany jest między innymi wykaz nieruchomości, z których planuje się wydzielić nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
 
Informuje, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze wszystkimi aktami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia oraz wypowiedzieć się co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć końcowe oświadczenie.
Wójt Gminy Rogowo pismem z dnia 29.07.2015 r. znak: Og.6220.6.2015 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin, o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zamość.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czumsk Mały.
  a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 lipca 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 lipca 2015, 08:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992