Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178

Rypin, dnia 31 stycznia 2014 roku
AB.6741.1.2013


Obwieszczenie
Zawiadomienie o wydaniu decyzji

W związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687)

Starosta Rypiński
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

z a w i a d a m i a

że w dniu 31 stycznia 2014 roku na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo została wydana decyzja Nr AB.6741.1.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178 na następujących nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających teren pod inwestycję drogową:
1.    Nieruchomości stanowiące istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km ok. 1+180 wzdłuż, którego pobudowana zostanie droga i wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie tego pasa drogowego, o numerach ewidencyjnych:
-    nr 140 (dr gm) miejscowość (obręb) Charszewo
-    nr 43 (dr gm.) miejscowość (obręb) Rogówko
-    nr 28/1 (dr gm) miejscowość (obręb) Rogówko (wydzielona z pasa drogowego działki nr 28
     pod budowę drogi).
2.    Nieruchomości w miejscowości (obrębie) Charszewo wydzielone na poszerzenie pasa drogowego o numerach ewidencyjnych :
-    nr 147/2 (wydzielona z działki nr 147/1); nr 159/10 (wydzielona z działki nr 159/8); nr
     159/14 (wydzielona z działki nr 159/8); nr 159/12 (wydzielona z działki nr 159/6); nr
     131/2 (wydzielona z działki nr 131/1); nr 131/3 (wydzielona z działki nr 131/1); nr 135/2
     (wydzielona z działki nr 135/1); nr 135/3 (wydzielona z działki nr 135/1); nr 136/1
     (wydzielona z działki nr 136); nr 138/1 (wydzielona z działki nr 138); nr 139/2 (wydzielona
     z działki nr 139/1).
3.    Nieruchomości w miejscowości (obrębie) Rogówko wydzielone na poszerzenie pasa drogowego o numerach ewidencyjnych:
-    nr 3076/6 (wydzielona z działki nr 3076/5); nr 44/6 (wydzielona z działki nr 44/1);
-    nr 45/1 (wydzielona z działki nr 45); nr 46/1 (wydzielona z działki nr 46); nr 47/1
     (wydzielona z działki nr 47); nr 41/4 (wydzielona z działki nr 41/3); nr 41/6 (wydzielona z
     działki nr 41/2); nr 42/1 (wydzielona z działki nr 42); nr 30/1 (wydzielona z działki nr 30);
     nr 31/1 (wydzielona z działki nr 31); nr 39/1 (wydzielona z działki nr 39 (dr wew. gminna)).
4.    Nieruchomości w obrębie skrzyżowań (włączeń) z innymi drogami o numerach ewidencyjnych:
-    98 (dr wojewódzka) obręb Charszewo – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 557
     Rypin-Lipno w obrębie działki,
-    nr 68 (dr powiatowa) obręb Rogówko – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2225C Obory -
     Rogowo – Dulsk,
-    nr 56 obręb Rogówko – skrzyżowanie z drogą dojazdową wewnętrzną,
-    nr 39/2 obręb Rogówko (wydzielona z działki nr 39) – skrzyżowanie z drogą dojazdową
     wewnętrzną.

    Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
    W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia            14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Powiatowego Starostwie Powiatowym w Rypinie ul. Warszawska 38, pokój 106 w godzinach 730-1530 (poniedziałek, środa, czwartek), 730-1600 (wtorek), 730-1500 (piątek), tel. 54 280-39-18, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

z up. Starosty
mgr inż. Piotr Poczatenko
Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
     Rypinie
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie
-    zamieszczenie jego treści w prasie lokalnej
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rypinie
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

metryczka


Wytworzył: Starosta Rypiński (31 stycznia 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 lutego 2014, 07:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033