Zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                              Rogowo,   20 września 2013
Wójt Gminy Rogowo

Og.6733.3.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo

•    o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) , 

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej STS 20/160, budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Rogówko, gmina Rogowo na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 62, 63, 64, 56, 52.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rogówko
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (20 września 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 września 2013, 09:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358