Og.6220.7.2013 - w sprawie zmiany wydanej przez Wójta Gminy Rogowo decyzji z dnia 13 września 2012 r. znak: Og. 7624-2/10 .... Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec”

Rogowo, dnia  22.08.2013 r.

Og.6220.7.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.
Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń

toczy się postępowanie w sprawie zmiany wydanej przez Wójta Gminy Rogowo decyzji z dnia 13 września  2012 r. znak: Og. 7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia: Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i na terenie nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2, nr 194
planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTEK Sp. z o.o. (wnioskodawca)

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W granicach nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i w granicach nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2, nr 194 planowana jest eksploatacja kopalin w ramach Kopalni, a w granicach nieruchomości położonej w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonej działką nr 1 planowany jest zakład przerobu kruszywa.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana była ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Pinino.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.

a/a AC

                                                                  Wójt Gminy Rogowo
                                                                             (-)
                                                                mgr Barbara Nowakowska


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (22 sierpnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 sierpnia 2013, 13:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij