Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
 z dnia  08 lipca 2013 r.

          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia  08 marca 1990r.  o Samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594/  oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651/   i n f o r m u j ę , że zostają przeznaczone do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego tj:

       1. Niezabudowana nieruchomość położona w Starym Kobrzyńcu oznaczona dz. Nr 154/4
           o powierzchni 0,2699 ha  , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowym
           Wydziale Ksiąg  Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta
           WL1Y/00003660/1, która  stosownie do  wydanej decyzji o warunkach zabudowy
           przeznaczona  jest do zabudowy  mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej wraz
           z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i  komunikacji.
 
      2.  Niezabudowana nieruchomość położona w Karbowiźnie oznaczona dz. Nr 1/2
           o powierzchni 1,4800 ha,  dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowym
           Wydziale Ksiąg  Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta
           WL1Y/00006729/4, dla której nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Zbycie nieruchomości  nastąpi w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.
Wycena nieruchomości dokonana zostanie przez biegłego rzeczoznawcę, a ustalona wartość
stanowić będzie cenę wywoławczą ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż.

    Ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni podczas których wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.rogowo.pl Biuletynu Informacji Publicznej.
           

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lipca 2013, 21:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230