Og.6733.2.2013 - zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...budowie linii kablowej nn dla zasilania w energie elektryczną kompleksu budynków letniskowych

                                                                              Rogowo,   28 maja 2013
Wójt Gminy Rogowo

Og.6733.2.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo

•    o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji   celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn   dla zasilania w energie elektryczną kompleksu budynków letniskowych na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 87/2, 88/3, 85/2, 85/1, 86, 87/1, 88/6, 87/5, 87/4, 87/3 w obrębie Huta – gmina Rogowo.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Huta
   

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 maja 2013, 09:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431