Og.6733.7.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 2013.01.28

Og.6733.7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Rogowo
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647) ,  

z a w i a d a m i a m


o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie odcinka linii napowietrznej SN-15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN.0,4 kV, budowie linii kablowej nN.0,4 kV ze złączami kablowymi typu ZK w miejscowości Charszewo, działki nr 78/2; 77; 70/12; 70/19; 70/11; 70/10; 70/18; 70/9; 70/17; 70/8; 70/18; 70/7; 70/15; 70/6; 70/14; 70/5; 70/13; 70/20.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty  ogłoszenia  obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 7.15 – 15.15

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w m. Charszewo
3.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 stycznia 2013, 21:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1543