Og.6733.6.2012 - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowi stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowi odcinka linii kablowej SN-15kV, ...

                                                                              Rogowo, dnia 15 listopada 2012 roku

Og.6733.6.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że w dniu 15 listopada 2012 roku na wniosek Pana  Andrzeja Plucińskiego, działającego w imieniu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowi stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowi odcinka linii kablowej SN-15kV, budowi słupowej stacji transformatorowej SN/nn, przebudowie istniejącej linii napowietrznej nN.0,4 kV, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi  80/4,  położonymi w Karbowiźnie i 25; 21/3 położonymi w Sosnowie, gmina Rogowo.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godzinach 715 – 1515.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:
1.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Karbowizna
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sosnowo
4.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie 
       www.bip.rogowo.pl

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 listopada 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 listopada 2012, 07:28:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1693