Og.6733.4.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Ruda

                                                                              Rogowo,   24 października 2012


Og.6733.4.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Rogowo

   o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) ,  
z a w i a d a m i a m
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji, w sprawie     ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji, polegającej na  budowie linii kablowej nn wraz ze złączami energetycznym w m. Ruda. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid.  24/4; 3146/11; 24/13; 24/12; 24/11; 24/10; 24/8; 24/5; 24/6; 24/7; 105/2; 97; 98; 105/3; 3146/12; 48/4, obręb Ruda.  

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 16 w godz. 715 – 1515.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo na stronie
       www.bip.rogowo.pl
2.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rogowo
3.    Wywieszono na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ruda

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 października 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 listopada 2012, 07:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1399