Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Uchwała nr XXXVIII/41/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 8 listopada 2010

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych '( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 201 lr ( M.P. Nr 75, poz. 950), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30.1ipca.2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 201 lr ( M.P Nr 55, poz. 755 )


uchwala się, co następuje :


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 748 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 248 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 250 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi - dwie 2 858 zł
-o liczbie osi - trzy 2 858 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi - dwie 1 700 zł
-o liczbie osi - trzy 1 700 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi - dwie 2 858 zł
- o liczbie osi - trzy 2 858 zł -o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej

a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 
-o liczbie osi - dwie 1 700 zł
-o liczbie osi - trzy 1 700 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton 
- o liczbie osi - dwie 1 900 zł
-o liczbie osi - trzy 2 858 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł
c)równej lub wyższej niż 26 ton 
- o liczbie osi - dwie 2 858 zł
- o liczbie osi - trzy 2 858 zł
-o liczbie osi - cztery i więcej 2 858 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1 747 zł
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 747 zł
c)od 9 ton i poniżej 12 ton 1 747 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi - dwie 2 209 zł
-o liczbie osi - trzy 2 209 zł
b) równej lub wy zszej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi - dwie 2 209 zł
-o liczbie osi - trzy 2 209 zł
c) wyższej niż36 ton
-o liczbie osi - dwie 1 800 zł
-o liczbie osi - trzy 2858 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi - dwie 2 209 zł
-o liczbie osi - trzy 2 209 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi - dwie 2 209 zł
-o liczbie osi - trzy 2 209 zł
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi - dwie 2 858 zł
-o liczbie osi - trzy 2 858 zł

7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton 1 497 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi - jedna 1 747 zł
-o liczbie osi - dwie 1 747 zł
-o liczbie osi - trzy 1 747 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi - jedna 1 747 zł
-o liczbie osi - dwie 1 200 zł
-o liczbie osi - trzy 1 747 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi-jedna 2 209 zł
-o liczbie osi - dwie 1 500 zł
-o liczbie osi - trzy 1 500 zł

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi - jedna 700 zł
-o liczbie osi - dwie 1 747 zł
-o liczbie osi - trzy 1 747 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi - jedna 1 747 zł
-o liczbie osi - dwie 1 747 zł
-o liczbie osi - trzy 1 747 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi-jedna 2 209 zł
-o liczbie osi - dwie 2 209 zł
-o liczbie osi - trzy 2 209 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)mniej niż 30 miejsc 1 747 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 209 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 lr i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (8 listopada 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 09:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427