Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

Uchwała nr XXXVII/37/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 września 2010

w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 199 lr o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 201 lr ( M.P. Nr 55, poz. 755)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości:
1) od 1 m powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,40 zł
2) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14 zł,
3) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -9,82 zł,
4) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,20 zł,
2 ,
5) od 1 m powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :
1   Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L.187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
a) od budynków letniskowych - 7,00 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
6) od budowli - 2%
7) od 1 m powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł,
8) od gruntów :
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -
4,15 zł od 1 ha powierzchni,
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi - 0,41 zł od 1 m powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m powierzchni

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1). nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt b) będące własnością emerytów i rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3). nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 lr i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 09:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1778