Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Uchwała nr XXXVII/36/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 września 2010

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 201 lr (M.P. Nr 55, poz. 755)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2011 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 699,27
zł.

§ 3.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§4.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50% kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 5
. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 201 lr i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 09:06:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1564