Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/45/09
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 2009

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420 ) oraz art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r Nr 56, poz. 458) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r (M.P. Nr 52, poz. 742)


uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2010 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .
    
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 681,54 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
      2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
          Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego
          miesiąca.
       3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty
          targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 listopada 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lutego 2012, 08:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356