Opłaty za wode 2008 rok.

U C H W A Ł A  NR XII/46/07
Rady Gminy Rogowo
z dnia  28 grudnia 2007r

w sprawie  opłaty za  wodę pobieraną  z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2008 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz .U. z 1997r Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998r Nr 106, poz. 668, z 2002r Nr 113, poz. 984, z 2003r Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874  )  uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się  opłatę za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
      w wodę w wysokości  1,50 zł za 1 metr sześcienny plus  podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.


                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 grudnia 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 stycznia 2008, 09:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3054