Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2008 r.

Uchwała   Nr  X/34/07
R a d y   G m i n y   R o g o w o
z dnia  17 października  2007r

w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327 ) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z  2006r Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2008r ( M.P. Nr 47, poz. 557) , uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
     1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,30 zł
     2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
        działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych
        na prowadzenie działalności gospodarczej –  13 zł,
    3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
       działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
       8,86 zł,
   4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
       działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,80 zł,
   5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a) od budynków letniskowych –  6,30 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 
    2,85 zł 

6.  od budowli – 2%
7.  od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,65 zł,
8. od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
    3,74 zł od 1 ha powierzchni, 
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,35 zł od 1 m2
    powierzchni,
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,08 zł od 1 m2
   powierzchni                                            

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i
   rencistów.           
      Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
- nieruchomości zajęte na biblioteki i ochotnicze straże pożarne, z wyjątkiem oddanych w
  użytkowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
      Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek od nieruchomości na 2008 rok. (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (17 października 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 14:26:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2194