Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok.

Uchwała  Nr XX/1/05
Rady  Gminy  w  Rogowie
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1
lit.a  i  pkt  2  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 ze zmianami Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz.1683, z 2003 r Nr  96,  poz.874,  Nr  110,  poz.1039,  Nr  188,  poz.1840,  Nr  200,  poz.1953  i  Nr  203, poz.1966 oraz z 2004 r Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291) oraz z  obwieszczeniem  Ministra  Finansów    z dnia  26  października  2004  roku  w  sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004 r Nr 46, poz.794)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz
jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej,  dokonujących
sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2005 roku w wysokości 2,- zł.

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej
    wsi.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu Gminy w
    Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobrane
    opłaty targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 5

Traci moc uchwała Nr 35/93 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 grudnia 1993 roku w
sprawie opłaty targowej.

§ 6

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Plik do pobrania Opłata targowa 2005 (20kB) pdf

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (11 lutego 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104