Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok.

Uchwała  Nr  XXVI/31/05
Rady  Gminy  w  Rogowie
z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1
lit.a  i  pkt  2 ustawy  z  dnia  12 stycznia  1991  roku o podatkach  i  opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz.84 ze zmianami Dz.U. z 2002 r Nr 200, poz.1683, z 2003 r
Nr  96, poz.874, Nr  110, poz.1039, Nr  188,  poz.1840, Nr  200, poz.1953 i  Nr  203,
poz.1966, Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr
281, poz. 2782, Dz.U.  z  2005r  Nr  130, poz.  1087, Nr  143, poz. 1199, Nr  164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) i
obwieszczenia  Ministra  Finansów    z  dnia  27 października  2005  roku w  sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
Nr 68, poz.956)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie  mających  osobowości  prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2006 roku w wysokości 3,- zł.

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej
    wsi.
2. Pobrane kwoty  opłaty  targowej inkasenci  odprowadzają do kasy Urzędu Gminy  w
    Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie  za  czynności  inkasa  ustala  się  w  wysokości  50%    kwoty  pobranej
    opłaty targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Opłata targowa na 2006 rok. (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:51:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897