Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006.

Uchwała   Nr   XXVI/34/05 
R a d y   G m i n y   w  R o g o w i e
z dnia 24 listopada 2005r 

w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z  2002r Nr 9,poz 84 ze zm: Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874,  110, poz 1039,  Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz 1953, Nr 203, poz 1966, Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884,  Nr 96, poz. 959,  Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz 956)  

R a d a   G m i n y
uchwala :

§ 1

Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,245 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na
    prowadzenie działalności gospodarczej –  12,00 zł,
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
   działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
   8,58 zł,
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł,
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a) od budynków letniskowych –  6,10 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
    działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-
    2,81 zł   

6. od budowli – 2%
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł,
    8 od gruntów :

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
    3,60 zł od 1 ha powierzchni, 
b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,33 zł od 1 m2
    powierzchni, 
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2
    powierzchni

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 

nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i rencistów, którzy  otrzymują świadczenia z tytułu  nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek od nieruchomości na 2006 rok (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:40:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:48:21)
Zmieniono: zmieniono załacznik na pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2156