Określenie wysokości podatku od psów na 2006 rok.

Uchwała   Nr  XXVI/30/2005
R a d y  G m i n y   w  R o g o w i e
z dnia  24 listopada 2005 r
.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r  o podatkach  i opłatach lokalnych (  tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874,  Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,  Nr 200, poz.1953,  Nr 203, poz.1966 , Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884,  Nr 96, poz. 959,  Nr 123, poz. 1291 Nr 281, poz 2782 , Dz.U.z 2005r Nr 130,poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,  Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 68, poz. 956 )

R a d a   G m i n y 
u c h w a l a   :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  37 zł od jednego posiadanego psa. Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę podatku w wysokości 18,50 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1. jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego stanowiące
samodzielną posesję, nie będącą gospodarstwem rolnym w celu pilnowania
nieruchomości .

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek od posiadania psów na 2006 rok (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:16:03)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 12:38:26)
Zmieniono: usunięto spację z pierwszego wiersza przed słowem "Uchwała"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2302