Opłaty za wode 2005 rok.

Uchwała nr XVIII/33/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 14.12.2004

w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r Nr 9, poz 43 z późn. zm)

R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje  :

§ 1

Ustala się  opłatę za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,22 zł za 1 metr sześcienny plus 7% podatku VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                  Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 stycznia 2005, 09:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2963