Określenie wysokości podatku rolnego na 2005 rok.Uchwała nr XVII/30/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591 z późn.zm.), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431 ze zm.: Dz.U. z 1994r Nr 1, poz 3, Dz.U. z 1996r Nr 91, poz 409, Dz.U. z 1997r Nr 43, poz 272, Dz.U. z 1997r Nr 137, poz 926, Dz.U. z 1998r Nr 108, poz 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz 875, Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz 1039, Dz.U. z 2003r Nr 162, poz 1568) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r ( M.P.Nr 43, poz 765 )


R a d a   G m i n y 
uchwala, co następuje :

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r
 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r
 ( M.P.Nr 43, poz 765 ) obniża z  kwoty 37,67 zł za 1 kwintal do kwoty  25 zł za 1 kwintal.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (1 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 09:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2583