Określenie wysokości podatku od psów na 2005 rokUchwała nr XVII/27/2004
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 1 grudnia 2004

w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U .z 2002r .Nr 9, poz. 84 ze zm.: Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 874, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz. 1039, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz. 1840, Dz.U. z 2003r Nr 200, poz.1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz.1966 , Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. z 2004r Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2004r Nr 123, poz. 1291), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.10.2004r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 46, poz. 794 )


R a d a   G m i n y
u c h w a l a   :

§ 1

 Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości  37 zł od jednego posiadanego psa. Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę podatku w wysokości 18,50 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1.      jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego stanowiące samodzielną posesję, nie będącą gospodarstwem rolnym w celu pilnowania nieruchomości .

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Rogowie (1 grudnia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 09:00:05)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 09:02:55)
Zmieniono: poprawiono formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2776