Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2004

 
 
Uchwała nr X/26/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 grudnia 2003

w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U z 2002r Nr 9,poz 84 ze zm: Dz.U. z 2002r Nr 200, poz 1683, Dz.U. z 2003r Nr 96, poz 874, Dz.U. z 2003r Nr 188, poz 1840, Dz.U. z 2003r Nr 200, poz 1953, Dz.U. z 2003r Nr 203, poz 1966), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 51, poz 804)


R a d a   G m i n y

 uchwala :

§ 1

Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :

1.       od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,245 zł

2.       od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,00 zł,

3.       od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł,

4.       od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł,

5.       od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :

a)       od budynków letniskowych –  5,78 zł,

b)       od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,81zł,

6          od budowli – 2%

7          od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł,

 

8         od gruntów :

a)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –                                                          3,38 zł od 1 ha powierzchni, 

b)       związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,045 zł od 1 m2 powierzchni                                            

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości określonych w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  emerytów  i rencistów, którzy  otrzymują świadczenia z tytułu  nieodpłatnego przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa.

Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             Marek Długokęcki

Uchwała nr X/26/2003 (plik do pobrania) (17kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 marca 2004, 12:24:04)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 marca 2004, 08:21:58)
Zmieniono: Zmieniono tytul "Określenie wysokości podatku od leśnego na 2004" na "Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2918