Zwolnienie od podatku od nieruchomości na rok 2013 r.

Uchwała nr XVIII/40/2012
Rady Gminy Rogowo
z dnia 26 listopada 2012

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r, poz. 567) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016,, Nr 232, poz. 1378)


uchwala się co następuje:

     § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej, sportu oraz pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
      § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2013r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (26 listopada 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 grudnia 2012, 07:58:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1971