P r o t o k ó ł Nr VIII/11

P r o t o k ó ł  Nr VIII/11

z obrad XI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
  
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych  -rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  XI sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  X sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011 rok,
b)    w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na 2012r
c)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016,
d)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r,
e)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogowo na lata 2012-2027,
f)    w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z X sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 28.12.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Analizowano projekt budżetu gminy na 2012r, do którego komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Zapoznano się z planowanymi do realizacji zadaniami gospodarczymi.
2.    Pani wójt przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r, przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii.
3.    Zapoznano się z proponowaną przez panią wójt taryfą za wodę na 2012r.
4.    Radny Gutkowski podniósł temat rozliczenia kanalizacji ściekowej. Pani wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe W związku z opracowaniem planu pracy na 2012r przez komisję, przewodnicząca komisji poprosiła  radnych o składanie propozycji do planu do pracownika obsługi rady do dnia 27 stycznia 2012r.
W dniu 20 grudnia 2011r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Wójt przedstawiła projekt budżetu na 2012r. Omówiła zaplanowane zadania inwestycyjne na przyszły rok.
2.    Podjęto dyskusję nad propozycją pani wójt dotyczącą ceny wody na 2012r, która by wynosiła 1,90 zł plus podatek Vat tj. 2,05 zł brutto za 1 m3. Członkowie komisji zaakceptowali proponowaną stawkę za wodę.
3.    Pani wójt omówiła projekt programu dotyczącego rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r, który musi być uchwalany przez radę gminy każdego roku. Program jest finansowany z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
4.    Przedstawiono projekt programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2016.
5.    Podjęto dyskusję na temat ceny ścieków obowiązującej w naszej gminie. Temat ten będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu komisji, na którą zostanie zaproszony przedstawiciel „KOMES” w Rypinie.
W dniu 19.12.2011r Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.     Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r i projekt programu przeciwdziałania narkomanii na 2012-2016r.
2.    Członkowie komisji zaakceptowali proponowaną przez panią wójt stawkę taryfy za wodę tj. 1,90 zł za 1 m3 plus podatek VAT na 2012r. Podwyżka opłaty za wodę podyktowana jest wzrostem ceny energii elektrycznej i utrzymaniem trzech hydroforni.
3.    Po przedstawieniu przez wójta projektu budżetu na 2012r i udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania  komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 21.12.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja zapoznała się z proponowaną przez panią wójt stawką opłaty za wodę na 2012r i po dyskusji przychyliła się do tej propozycji.
2.    Pani Nowakowska przedstawiła projekt budżetu na 2012r.
3.    Przedstawiono projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych na 2012r oraz projekt programu przeciwdziałania narkomanii.
Komisja pozytywnie ustosunkowała się do projektów programów w tej sprawie.

Ad 3

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 25.11 .2011r :
- podpisano umowę na zatrudnienie w ramach prac publicznych na dwa stanowiska,
- odbyło się spotkanie ze Starostą Rypińskim, w którym jako przedstawiciel naszej gminy uczestniczył pan Andrzej Ciborski. Spotkanie dotyczyło naprawy drogi w Hucie Chojno, która została zniszczona przez firmy, które transportują żwir. Firmy te zostały zobowiązane do remontu drogi.
- odbyło się spotkanie w budynku urzędu gminy z firmą, która przedstawiła temat funkcjonowania kolektorów słonecznych,
- podpisano w urzędzie marszałkowskim aneks do umowy na budowę placów zabaw, oczekujemy na spływ środków z dofinansowania,   
- ogłoszono nabór  w urzędzie gminy na wolne stanowisko w świadczeniach rodzinnych,
- podpisano umowę z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, który wygrał przetarg na obsługę gminy,
- złożono wniosek do urzędu marszałkowskiego o płatność z tytułu dofinansowania za budowę kanalizacji ściekowej.

Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów o kwotę 144 245 zł z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta-Charszewo-Ruda”, zwiększeniu dochodów o kwotę 249 393 zł ( środki z rezerwy subwencji dla gmin ), zwiększeniu dochodów o kwotę 50 419 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmniejszeniu dochodów o kwotę 144 973 zł z tytułu dofinansowania na budowę boisk ( wniosek o płatność został złożony w grudniu, środki wpłyną w 2012r), zmniejszeniu dochodów o kwotę 3 522 zł na dofinansowanie placów zabaw. Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 106 580 zł na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej na odcinku Huta-Charszewo-Ruda, zakup programu na wodę i ścieki, zwiększeniu wydatków o kwotę 64 919 zł w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zmniejszeniu wydatków o kwotę 3 522 zł na dofinansowanie placów zabaw, zwiększeniu wydatków o kwotę 249 393 zł w ramach otrzymanej subwencji .
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/47 /11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła proponowaną opłatę za wodę na 2012r w wysokości 1,90 zł za 1m3 plus podatek WAT. Propozycja podwyższenia ceny wody jest podyktowana wzrostem kosztów na utrzymanie hydroforni związanych z opłatą za energię elektryczną. Podczas dyskusji wójt poinformowała, że w 2012r będą wymieniane wodomierze w miejscowości Rogowo i Rojewo, gdyż te wsie były najwcześniej przyłączone do wodociągu. Radna Czerska zapytała o koszty wymiany wodomierzy. Odpowiedzi udzielił pan Leszek Kukowski. Innych propozycji radni nie zgłosili. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej opłaty za wodę na przyszły rok i poprosił o przegłosowanie. 14 radnych  głosowało za podjęciem uchwały Nr XI/48/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2012r, radny Gutkowski wstrzymał się od głosowania.
W temat uchwalenia Gminnego Programu Narkomani wprowadziła wójt gminy. Przedstawiła projekt programu opracowany na lata 2012-2016. Pani Nowakowska omówiła cele programu jak również preliminarz wydatków na 2012r. Radna Czerska stwierdziła, że pomoc udzielana rodzinom, którzy nadużywają alkoholu jest niewłaściwa. Pani wójt poinformowała, że na terenie naszej gminy nie zanotowano występowania narkomanii. Do wypowiedzi radnej Czerskiej pani wójt ustosunkowała się w punkcie dotyczącym programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Po dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/49/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pani wójt przedstawiła projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. Stwierdziła, że nadrzędnym celem programu jest tworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań profilaktycznych i naprawczych w gminie.  Pani Nowakowska omówiła problemy uzależnień na terenie gminy, cele i zadania programu, planowane działania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zasady finansowania programu. W tym temacie pani wójt odpowiedziała na poruszony przez radną Czerską temat wydatkowania środków rodzinom nadużywającym alkoholu z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wójt stwierdziła, że z programu przeciwdziałania alkoholizmowi rodziny, które maja problem alkoholowy  nie otrzymują pomocy finansowej. Środki przeznaczone w tym programie są wydatkowane na profilaktykę, między innymi na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach związanych z alkoholem, na zakup broszur, biuletynów służących oddziaływaniom profilaktycznym oraz na sfinansowanie pozostałych zadań ujętych w programie.  Radny Magdziak poprosił o wyjaśnienie wydatkowania środków na zadanie ujęte w
punkcie 3 i 14 preliminarzu wydatków. Pani wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe. Innych pytań do przedstawionego materiału nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/50/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Pani skarbnik wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy. Przedstawiła wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 oraz odczytała pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XI/51/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027.
Z kolei wójt przedstawiła projekt budżetu gminy na 2012r. Projekt budżetu na 2012r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią 13 862 500 zł, a wydatki stanowią 17 069 500 zł. Pani Nowakowska omówiła plan dochodów i wydatków według działów, a także załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2012r. Pani wójt odczytała dwie pozytywne opinie RIO. Prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie. Radna Czerska zapytała o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Pani wójt odpowiedziała, ze gmina ma w posiadaniu działki budowlane, na które jest duże zainteresowanie. Pan Kukowski dodał, że będzie opracowany wykaz nieruchomości gminnych do sprzedaży i przedstawiony radzie celem jego uchwalenia. Po zakończonej dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XI/52/11 w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r głosowało 15 radnych.

Ad 5.
Radny Magdziak zapytał czy w Rogowie będzie budowany drugi plac zabaw? Pani wójt odpowiedziała, że nie ma planu budowy kolejnego placu zabaw w Rogowie. Nowo wybudowany plac zabaw będzie ogólnodostępny.
Radna Czerska zapytała – od ilu kilometrów gmina jest zobowiązana dowozić dzieci do szkół ? Pani wójt odpowiedziała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek zabezpieczyć dowóz dzieci do szkół następująco : od 1-4 klasy, jeżeli odległość do szkoły przekracza 3 km, powyżej 4 klasy, jeżeli odległość przekracza 4 km.
Pani Czerska poruszyła temat zakupu okna do remizy w Rogówku. Pani wójt poinformowała, że należy uregulować stan prawny obiektu, gdyż obiekt znajduje się na działce osoby fizycznej. Fakt ten potwierdził również pan Kukowski. Radna Kopycińska oraz sołtys wsi Ruda poinformowały, że w ich sołectwach najpierw było regulowanie stanu prawnego remiz i dopiero   gmina podjęła remont. Pani wójt stwierdziła, że rada gminy powinna wyrazić zgodę na finansowanie do zadań w obiektach, które nie są własnością gminy.
Radna Kopczyńska zabrała głos w temacie wczesnego dowozu dzieci do szkoły  z Czumska Dużego.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300  zakończył obrady XI  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska    
   





      
                                    




metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 grudnia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 lutego 2012, 14:02:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 lutego 2012, 14:07:17)
Zmieniono: poprawiono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1478