Protokół nr 6/2003

P r o t o k ó ł   Nr VI/03

 

z obrad IX sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu

24 .11.2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

            Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni sołtysi.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

  1. Sprawy organizacyjne :
    a)     
    otwarcie obrad IX sesji i stwierdzenie quorum,
    b)      przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  4. Oświadczenia majątkowe.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12. 2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych, i zaproszonych sołtysów. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu z VIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i na stronie internetowej urzędu gminy. Radni przyjęli protokół jednogłośnie.


Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 20.11.br, na którym komisja dokonała analizy budżetu Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Pan Kopczyński stwierdził, że na dzień dzisiejszy dochody GOW zostały wykonane w 89%. Ponadto występują zaległości płatnicze. Na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka wydatkowano 17.097 zł. Niektóre koszty w porównaniu z rokiem ubiegłym takie jak pranie pościeli, wywóz nieczystości są znacznie wyższe, ze względu na wcześniejsze rozpoczęcie sezonu turystycznego i wypoczynek dzieci organizowany przez Rypińskie Zrzeszenie Przedsiębiorców i Pracodawców. Przewodniczący komisji stwierdził, że na podstawie informacji kierownika ośrodka należy zauważyć, że w bieżącym roku było mniej dochodów, ze względu na pogodę i sytuację materialną społeczeństwa. Komisja Rewizyjna nie zauważa nieprawidłowości w kontrolowanej części budżetu GOW w Sitnicy.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 6.11.03r, na którym omówiono następujące tematy :

-          przedstawienie zmian w budżecie gminy oraz zmian załączników do budżetu dotyczących zadań inwestycyjnych,

-          poinformowanie o przesunięciu terminu odbioru samochodu pożarniczego, o zakupie gruntu pod boisko szkolne, o zgłoszeniu do odbioru wybudowanego zbiornika wyrównawczego, o spotkaniu z mieszkańcami Huty w sprawie remontu drogi,

-          dyskutowano na temat zakupu BUS dla celów szkolnych.

Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła swoje posiedzenie w dniu 29.10,03r, na której członkowie komisji zapoznali się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Rogowie za okres I półrocza 2003r i za okres od I-IX br. Ocenę przedstawił kierownik rewiru Pan Sławomir Graczyński.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że komisja odbyła posiedzenie 5.11.03r, na której omawiane były tematy :

-          informacja na temat przekazania dokumentów przez prokuraturę do sądu w sprawie Pani Banasiak,

-          poinformowanie o orzeczeniu Sądu Pracy w Toruniu w sprawie zwrotu dla ZUS nienależnie pobranych świadczeń przez Pana Magdziaka,

-          informacja na temat zwolnienia z pracy pracownika SP w Sosnowie,

-          dyskutowano na temat odbytej tzw. „ białej niedzieli” w Rogowie,

-          informacja na temat : złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu i przez radnych, o zakupie pieca do co dla SP w Sosnowie, odpłatności za korzystanie z internetu w bibliotece w Rogowie,

-          dyskutowano na temat dożywiania dzieci w szkołach,

-          omówiono zmiany w budżecie na 2003r,

-          informacja o remontach bieżących w budynkach komunalnych,

-          rozmawiano nad celowością zakupu BUS dla celów szkolnych.

Po wysłuchaniu materiału dotyczącego sprawozdań z działalności komisji radna Buczyńska zabrała głos stwierdzając, że sprawozdania są lakoniczne, dowiedzieć się można, że komisje się odbyły. Uważa, że sprawozdania powinny być konkretne, rzeczowe i szczegółowe, a nie ogólne. Radny Kopczyński stwierdził, że gdyby przedstawiać szczegóły, to sesja trwałaby bardzo długo. Pan Długokęcki w nawiązaniu do tematu sprawozdań stwierdził, że chcąc zapoznać się szczegółowo z problemami przedstawionymi na komisjach należałoby przeczytać protokoły z posiedzeń tych komisji. A na sesji przewodniczący komisji przedkładają sprawozdania.

Radny Słomiński w swojej wypowiedzi stwierdził, że radni wybierali komisje po to, żeby reprezentowały radę gminy, sprawdzały i przedstawiały sedno sprawy, a nie tylko hasła.

 

Ad 3.

W punkcie tym prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami tj. od 9.09.03r. Oto, niektóre z nich :

-          odbyła się AGRA 2003, w której gmina Rogowo brała udział,

-          złożono pięć wniosków do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o pozyskanie środków z programu SAPARD. Gmina złożyła wnioski na zadania inwestycyjne : trzy wnioski na modernizację dróg, jeden wniosek na budowę kanalizacji ściekowej, jeden wniosek na kanalizację wodociągową dla mieszkańców w Nowym Kobrzyńcu,

-          złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na kanalizację ściekową,

-          odbył się konkurs Mój ogród 2003, w którym udział wzięło 21 osób,

-          w dniu 18.09.br odbyła się narada Wójta z dyrektorami szkół, na której omawiano sprawy dowozu dzieci do szkół, uzgodniono, że wpłaty na komitet rodzicielski będą wpływały na konto komitetu danej szkoły do BS w Rogowie, poruszono temat przemocy w szkole i zakup podręczników,

-          uregulowano sprawę rejestracji dróg gminnych w Urzędzie Marszałkowskim,

-          w dniu 21.09.br odbyła się tzw. „biała niedziela”, gdzie mieszkańcy mogli skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Wojewoda przesłał pismo, w którym podziękował za zorganizowanie tzw. „białej niedzieli”,

-          odbyła się wizytacja pracowników Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa na okoliczność złożenia wniosków na realizację pięć zadań inwestycyjnych z programu SAPARD,

-          odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Huta w sprawie remontu drogi,

-          zakupiono grunty pod boisko szkolne,

-          podpisano akty notarialne na poszerzenie pasa drogowego drogo Sosnowo-Zamość,

-          uzgodniono przebieg drogi z mieszkańcami Seperak,

-          odbył się odbiór zadania inwestycyjnego w ramach programu SAPARD tj. zbiornika wyrównawczego - zadanie jest zakończone,

-          nastąpił odbiór przez Związek Gmin Rypińskich wysypiska śmieci w Puszczy,

-          złożono dodatkowy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego ośrodki na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Małe,

-          trwają negocjacje dotyczące podpisania porozumienia między gminą Rypin, a gminą Rogowo oraz między miastem Rypin i gminą Rogowo dotyczące przejścia przez teren gminy Rypin z kanalizacją ściekową, natomiast z miastem Rypin o przyjęcie ścieków,

-          w budynku urzędu gminy odbyło się nieodpłatne badanie słuchu dla mieszkańców gminy ,

-          zakupiono po trzy kosze dla 12 sołectw na odpady ze środków pozyskanych przez Związek Gmin Rypińskich,

-          złożono wniosek do Urzędu Pracy o przyjęcie 50 osób w ramach robót publicznych na miesiąc grudzień. Będzie zatrudnionych łącznie 52 bezrobotnych,

-          uruchomiono dożywiania dzieci w szkołach,

-          w dniach 15 i 16 XI.br odbył się zjazd płetwonurków na Ośrodku Wczasowym w Sitnicy,

-          będzie wyjazd do Kielc po odbiór samochodu pożarniczego.

Omawiając sprawy mające miejsce od ostatniej sesji Pani Wójt poinformowała o zasądzonym wyroku sądowym w stosunku do Anny Banasiak. Wyrok jest nie prawomocny. Inny temat to niesłusznie pobrane świadczenia z ZUS przez Pana Stefana Magdziak. Odbyła się sprawa w Sądzie Pracy, wyrok jest nie prawomocny. Uzasadnienie wyroku : w związku z tym, że były dyrektor SP w Rogowie wprowadził w błąd ZUS przez poświadczenie nieprawdy na świadectwie pracy sąd przyznał zwrot kwoty 22.000 zł plus odsetki na rzecz ZUS przez SP w Rogowie. W związku z powyższym Wójt Gminy złożyła wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego poświadczenia nieprawdy na świadectwie pracy Pana Magdziaka przez Panią Wysocką oraz w stosunku do Pana Magdziaka za posługiwanie się fałszywym dokumentem i z tego tytułu osiąganie dochodów.

Do przedstawionego materiału radna Krajewska poprosiła o wyjaśnienie wpłat na konto na komitet rodzicielski. Pani Wójt udzieliła wyczerpującej odpowiedzi. Następnie radny Słomiński nawiązał do spotkania z mieszkańcami Huty odnośnie remontu drogi i zapytał czy przy uzgodnieniach brana była pod uwagę droga prowadząca do właścicieli domków letniskowych. Na powyższe Pani Wójt stwierdziła, że wpłynęło pismo od właścicieli domków letniskowych, aby gmina naprawiła im drogę. Ze strony urzędu gminy była pomoc w ulepszeniu drogi wiodącej do tych posesji.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

 

Ad 4.

Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy. Przewodniczący Rady upoważnił Panią Wójt do przedstawienia informacji na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Wójt rozpoczęła omawianie oświadczeń składanych do rejestru korzyści majątkowych, które miały obowiązek złożyć wójt, sekretarz i skarbnik. Nieprawidłowości nie było. Następnie Wójt omówiła oświadczenia złożone przez pracowników urzędu i przez radnych. Wszyscy radni i pracownicy urzędu gminy złożyli oświadczenia majątkowe zgodnie z ustawą o samorządzie gmninym. Kopia oświadczeń została złożona do Urzędu Skarbowego w Rypinie. W dniu 21.08.br Wójt złożyła wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego do Urzędu Kontroli Skarbowej w stosunku do jednego z byłych pracowników pełniących funkcję kierownika jednostki podporządkowanej gminie. Po skontrolowaniu oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu skarbowego wykazano nieprawidłowości. Oto, niektóre z nich :

-          nie wpisano „ małżeńskiej” wspólności majątkowej,

-          nie określono wyrazem „ nie dotyczy” tylko postawiono kreskę,

-          nie wpisano dochodów osiągniętych z diet, tylko z otrzymanego wynagrodzenia,

-          rolnicy nie określili przychodów i rozchodów gospodarstwa rolnego,

-          nie załączono kompletnej kopii PIT,

-          adresy posiadanych nieruchomości nie odpowiadały kolejności w pkt II cz. A.

Pani Nowakowska poprosiła Panią Nowińską o omówienie punktów w drukach oświadczeń, aby nie popełniać błędów w roku przyszłym. Pani sekretarz rozdała radnym czyste druki oświadczeń  w celu omówienia wszystkich punktów zawartych w oświadczeniu. Od 1.01.2004r radni będą składać oświadczenia majątkowe na ręce przewodniczącego rady, tak jak w roku bieżącym. Wójt poinformowała, że oświadczenia majątkowe znajdują się w pokoju nr 10 i są dla osób zainteresowanych do wglądu.


Ad 5. 

Z kolei prowadzący obrady poprosił Panią Nurkowską o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2003r. Oto, niektóre z nich :

po stronie dochodów :

-          zwiększenie dochodów o kwotę 464.289 zł otrzymaną z SAPARD na budowę drogi Rogowo-Brzeszczki Małe,

-          otrzymano subwencję oświatową 1.200 zł i subwencję rekompensującą utracone dochody w podatku rolnym i leśnym w kwocie 25.257 zł,

-          zmniejszenie w dziale Opieka społeczna dotacji w wysokości 53.03 zł w związku z ustawą o rentach socjalnych,

po stronie wydatków :

-          zwiększenie środków na budowę dróg gminnych o kwotę 464.289 zł,

-          kwotę 12.000 zł, otrzymaną z rezerwy subwencji oświatowej podzielono na poszczególne szkoły po 300 zł każda ze szkół,

-          kwotę 25.257 zł otrzymaną jako subwencję rekompensującą proponuje się przeznaczyć na dodatkowe środki na zakup BUS.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami bądź rozdziałami, nie powodujące ogólnego zwiększenia budżetu. W związku z przedstawionymi zmianami uległ zmianie załącznik Nr 2 do budżetu tj. wykaz inwestycji gminnych w 2003r. Z kolei Pani Nurkowska omówiła zmiany w załączniku Nr 3 tj. wieloletni program inwestycyjny.

Po omówieniu powyższego materiału radni wnosili zapytania, na które otrzymywali odpowiedzi.

Radna Buczyńska zwróciła się z pytaniem , na ile została ustalona cena przygotowania projektu kanalizacji ściekowej i ile zostało zapłacone projektantowi, poza kwotą 23 tys. zł , która została zapłacona za koncepcję projektu. Wójt odpowiedziała, że za projekt kanalizacji ściekowej zostało zapłacone około 90 tys. zł za wykonaną część dokumentacji.

Radny Słomiński zapytał – jakie podstawy były brane pod uwagę wyceny powyższego projektu ? Wójt odpowiedziała, że zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych był ogłoszony przetarg. Inne pytanie Pana Słomińskiego to jaki był poniesiony wydatek na remont budynku urzędu gminy i jakie są planowane dalsze remonty ? Na temat wydatkowanej kwoty na remont budynku urzędu radny Słomiński otrzyma odpowiedź w późniejszym terminie. Natomiast Pani Wójt poinformowała, że planowana jest w przyszłym roku wymiana okien w biurach na parterze , wymiana drzwi wejściowych oraz założenie płytek na korytarzach. Ponadto nadmieniła, że wszystkie remonty dokonywane w budynku urzędu gminy są wykonywane przez pracowników robót publicznych, ponieważ bezrobotni mają pracę, a gmina nie płaci za wykonawstwo.

Po zapoznaniu się ze zmianami w budżecie gminy prowadzący obrady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet na 2003r i poddał pod głosowanie uchwały. Za podjęciem uchwały Nr IX/22/03 zmieniającej uchwałę Nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r radni głosowali jednogłośnie.

 

Ad 6.

W punkcie tym Pani Wójt poinformowała o przedłużonym terminie wymiany dowodów osobistych oraz o wypłatach przez GOPS dla rolników objętych klęska suszy.

Radna Sobocińska zwróciła się z wnioskiem w sprawie założenia centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu. Stwierdziła, że jest to jedyna placówka na terenie gminy, gdzie nie ma centralnego ogrzewania. Przewodniczący Rady zaproponował przedyskutować ten temat na komisjach przed projektem budżetu na 2004r. Radny Słomiński zawnioskował o podjęcie uchwały wiążącej w tym temacie.

Radna Buczyńska poruszyła temat budynku po byłej SP w Pręczkach. Zapytała – czy jest wyceniony i czy są ogłoszenia w sprawie jego sprzedaży ? Pani Wójt odpowiedziała, że informacja o zbyciu tego budynku jest ujęta na stronie internetowej urzędu gminy, na dzień dzisiejszy nie ma zainteresowania jego kupnem.

Radna Buczyńska zaproponowała, aby utworzyć w tym budynku dom spokojnej starości . Pani Wójt w odpowiedzi na powyższe poinformowała, że do starostwa powiatu został wykazany ten budynek. Na dzień dzisiejszy ze strony starostwa powiatowego nie ma informacji, że ktoś jest zainteresowany tym obiektem, ponadto była propozycja Panu Markowi Błaszkiewiczowi o utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w tym obiekcie ze względu na dogodne położenie dla mieszkańców trzech sąsiadujących gmin. Nie ma też zainteresowania. Pani Nowakowska w swej wypowiedzi zaznaczyła, że utrzymanie domu opieki dla osób starszych jest bardzo trudne. Brakuje środków finansowych , starostwo zwraca się do gmin o dofinansowanie. Wójt, mając upoważnienie rady wystąpi do rzeczoznawcy o wycenę obiektu po byłej SP w Pręczkach .

Radny Szałwiński poruszył temat posadowienia tablicy informacyjnej w sołectwie Pręczki oraz zaproponował, aby w wyremontowanym pomieszczeniu wywieszać informacje za szkłem od środka pomieszczenia.

Radny Słomiński zapytał, kiedy będą oświadczenia w biuletynie informacji publicznej ? Wójt odpowiedziała, że informacje są dla zainteresowanych do wglądu w pokoju nr 10.

 

Ad 7. 

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                      Protokolant

       Marek Długokęcki                                                         Jadwiga Trybańska

 

Plik do pobrania (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 grudnia 2003, 22:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3352