P r o t o k ó ł Nr VII/11

P r o t o k ó ł  Nr VII/11
z obrad X sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
     Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  przybyłych na sesję uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu i ich opiekunów.
 
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych  -rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  X sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  IX sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
5.    Podjęcie uchwał :
a)    w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ,
b)    w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok,
d)    w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
e)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r,
f)    w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012r,
g)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r,
h)    w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012r,
i)    w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012r,
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.     Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki  zaproponował, aby w porządku obrad, po sprawozdaniu wójta z działalności  udzielić głosu pani Aureli Sobocińskiej – nauczycielowi SP w Kobrzyńcu i zapytał - czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z IX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 23.11.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    W związku z punktem planu pracy komisji rewizyjnej na 2011r dotyczącym kontroli prawidłowości przeprowadzonych przetargów na sprzedaż mienia stanowiącego własność gminy przewodnicząca komisji poprosiła o informację w tym temacie. Poinformowano, że w 2011r nie było sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy, wobec tego, nie odbyły się przetargi.
2.    Pani wójt zapoznała członków komisji z tematami będącymi przedmiotem obrad sesji.
3.    Członkowie komisji po przedstawieniu przez wójta proponowanych stawek podatków na 2012r wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.
W dniu 18 listopada 2011r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Wójt przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2011r.
2.    Członkowie komisji zapoznali się z celowością podjęcia uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
3.    Pani wójt przedstawiła na 2012r propozycje stawek podatku od środków transportowych, opłaty targowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego. Komisja wypracowała stanowisko dotyczące wysokości stawek podatkowych na następny rok.
4.    Pani Nowakowska poinformowała, że w związku z wyeliminowaniem z obrotu prawnego uchwały podjętej w dniu 26.07.br dotyczącej przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , należy dokonać uchylenia tej uchwały.
W dniu 22.11.2011r Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.     Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Komisja przychylnie zaopiniowała projekt uchwały, który określa przedmiot i wysokość opłaty.
2.    Omówiono zmiany we wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
3.    Przedstawiono zmiany w budżecie gminy na 2011r.
4.    Po przeanalizowaniu zaproponowanych przez wójta proponowanych stawek podatku od środków transportowych na 2012r komisja zaakceptowała wysokość stawek.
5.    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane przez wójta stawki opłaty targowej na 2012r.
6.    Pozytywnie zaakceptowano proponowane przez wójta stawki podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki od 1m2 budynków mieszkalnych.
7.    Zapoznano się z proponowaną przez wójta ceną żyta dla celów podatku rolnego na 2012r. Komisja proponowała obniżenie ceny żyta z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 35 zł za 1q.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 21.11.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Członkowie komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2011r.
2.    Przedstawiono temat dotyczący określenia nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
3.    Wójt przedstawiła proponowane stawki podatków na 2012r. Komisja wypracowała stanowisko w sprawie określenia stawek podatkowych na przyszły rok. Pani wójt poinformowała radnych o skutkach obniżenia stawek.
4.    Pani Nowakowska przedstawiła stanowisko dotyczące ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 28.09 .2011r :
- odbyła się kontrola urzędu wojewódzkiego dotycząca wybudowanej drogi Rogowo-Huta, protokół jest bez uwag, oczekujemy na spływ środków z dofinansowania,
- przygotowano projekt budżetu na 2012r,
- przygotowano rozliczenia niektórych inwestycji : budowa drogi Czumsk Duży-Narty, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta-Charszewo-Ruda, budowa boisk sportowych,  budowa drogi na odcinku Huta-Nadróż
- odbyły się spotkania integracyjne w szkołach z dziećmi uczęszczającymi do punktów przedszkolnych,
- złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi Stary Kobrzyniec-   Rojewo
- odbędą się spotkania mieszkańców z firmą, która przedstawi temat energii odnawialnej z programu „ Słoneczna gmina” oraz będą spotkania w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pani wójt poinformowała, że fundacja z Torunia złożyła gminie propozycję przejęcia szkół.
W dalszej części obrad pani Aurela Sobocińska przedstawiła temat dotyczący uczestnictwa dzieci SP w Nowym Kobrzyńcu w projekcie współfinansowanym przez UE „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.  Pani Sobocińska dodała, że głównym celem  projektu jest wsparcie uczniów małych szkół w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych : matematycznych i naukowa-technicznych, społecznych i obywatelskich, umiejętności uczenia się.
Ad 4.
W tym punkcie pani wójt przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte, a następnie przesłane do Urzędu Skarbowego w Rypinie. Ponadto z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez przewodniczącego rady oraz wójta wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.
Ad 5.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadziła pani wójt. Poinformowała, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których jest zarządcą stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności : prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.   
Po przedstawieniu materiału przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/38/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei przedstawiono temat dotyczący określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W związku z koniecznością dostosowania do nowego stanu prawnego formularzy informacji i deklaracji podatkowych należy uwzględnić zmiany w istniejących formularzach, które zostały określone przez radę gminy w 2004r. Nowe formularze będą obowiązywały od 1.01.2012r i dotyczyć będą spraw wszczętych po 1.01.przyszłego roku.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/39/11 w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych radni głosowali jednogłośnie.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów o kwotę 175.857 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zwiększeniu dochodów z tytułu dodatkowo pozyskanych środków przez GOW w Sitnicy, zwiększeniu dochodów na wypłatę świadczeń rodzinnych , na wypłatę zasiłków okresowych. Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na :zwiększeniu wydatków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w ramach otrzymanej dotacji, na zakup koparko-ładowarki oraz bieżące utrzymanie dróg, na prace remontowe urzędu gminy, na zakup spirali do kanalizacji ściekowej, zwiększeniu planowanych wydatków w ramach dodatkowo pozyskanych środków przez GOW w Sitnicy, zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę zasiłków okresowych.  
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
 Nr X/40/11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r  radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad  pani wójt przedstawiła sprawę dotyczącą uchylenia uchwały podjętej przez radę gminy w dniu 26.07.2011r w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. W związku z tym, że nowa uchwała w tej sprawie została podjęta przez radę gminy w dniu 28.09.2011r i nie zawierała zapisu uchylającego poprzednią uchwałę, należy dokonać uchylenia powyższej uchwały.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. 15 radnych było za podjęciem uchwały Nr X/41/ 11 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
W dalszej części pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2012r. Wszystkie komisje zaakceptowały proponowane stawki przez panią wójt. Radny Gutkowski zaproponował, aby podwyższyć podatek od środków transportowych na 2012r o 25 zł od każdego pojazdu, który jest zarejestrowany w naszej gminie. Za propozycją radnego Gutkowskiego głosował 1 radny, za propozycją wójta i komisji rady głosowało 12 radnych, 2 radnych (Czerska i Magdziak)  wstrzymali się od głosowania.  Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/42/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r  głosowało 14 radnych, przeciw uchwale był radny Gutkowski.
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje stawek opłaty targowej na 2012r. Zaproponowała, aby nie podwyższać stawek i przyjąć obowiązujące w roku bieżącym. Komisje rady przychyliły się do propozycji wójta. Innych propozycji nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczący opłaty targowej i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/43/11 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2012r. Radni głosowali nad poszczególnymi składnikami podatku od nieruchomości następująco :
- od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
za propozycją wójta 0,50 zł głosów 0
za propozycją wszystkich komisji 0,45 zł  głosowało 15 radnych
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej
za propozycją wójta , komisji rozwoju gospodarczego, komisji oświaty, komisji ładu 16 zł – głosowało 9 radnych,
za propozycją komisji rewizyjnej 15 zł  głosowało 6 radnych
- od budynków zajętych pod działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   od 1 m2
za propozycją wójta i wszystkich komisji 10,24 zł  głosowano jednogłośnie
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni ( w tym punkcie radny Gutkowski proponował maksymalną stawkę, a po wyjaśnieniu kogo ona dotyczy wycofał swoją propozycję ).   
Radni za propozycją wójta i wszystkich komisji 4,30 zł  głosowali jednogłośnie
- od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni
za  propozycją wójta i wszystkich komisji 7,10 zł  głosowało 15 radnych,
- od pozostałych budynków od 1 m2 powierzchni
za propozycją wójta i wszystkich komisji 3,70 zł głosowało 15 radnych. Radna Czerska stwierdziła, że stawka jest za wysoka.
- od budowli
za propozycją wójta i wszystkich komisji 2 % głosowało 15 radnych
 - od 1m2 gruntów związanych z działalnością gospodarczą
za propozycją wójta i wszystkich komisji 0,80 zł głosowało 15 radnych
- od 1 ha pod jeziorami
za  propozycją wójta i wszystkich komisji 4,33 zł głosowano jednogłośnie
- od gruntów letniskowych od 1 m2
za propozycją wójta i wszystkich komisji 0,43 zł głosowało 15 radnych
- od gruntów pozostałych od 1 m2
za propozycją wójta i wszystkich komisji 0,30 zł głosowało 15 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczący podatku od nieruchomości i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/44/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt przedstawiła proponowane zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2012r. Wszystkie komisje rady przychyliły się do propozycji wójta. Innych propozycji nie zgłoszono. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/45/11 w sprawie zwolnień   w podatku od nieruchomości na 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Pani wójt przedstawiła proponowaną cenę żyta do podatku rolnego na 2012r – 40 zł za 1q. Cena żyta ogłoszona przez prezesa GUS dla celów podatku rolnego na przyszły rok wynosi 74,18 zł za 1q. Pani Nowakowska przedstawiła skutki obniżek podatków przez radę gminy. Komisja rozwoju gospodarczego, komisja oświaty, komisja ładu proponowały obniżenie ceny żyta do 35 zł za 1q. Komisja rewizyjna proponuje 32 zł za 1q żyta. Innych propozycji nie było. W tym temacie wywiązała się dyskusja. Radna Czerska zapytała – czy pracownicy urzędu gminy w tym roku otrzymali podwyżki i nagrody. Pani wójt odpowiedziała, że zgodnie z zaplanowanymi wydatkami w budżecie gminy przyjętym przez radę gminy na 2011r pracownicy urzędu gminy otrzymali podwyżki i nagrody. Pracownicy otrzymali nagrody, ponieważ sporządzają wnioski o środki unijne i inne dotacje, a firmy wykonują te prace za wynagrodzeniem od 2500 zł wzwyż.  Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ceny żyta do podatku rolnego w 2012r.
Radni głosowali następująco :
za propozycja wójta  nie głosowano
za propozycją komisji rewizyjnej głosowało 6 radnych
za propozycja pozostałych komisji głosowało 9 radnych
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/46/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012r głosowało 9 radnych, 5 radnych ( Czerska, Magdziak, Paśniewski, Drozdowska, Lewandowski ) byli przeciw uchwale, radny Gutkowski wstrzymał się od głosowania.
Ad 6.
W tym punkcie radny Gutkowski poruszył następujące tematy :    
1)    Odcinek drogi, w sołectwie Lasoty ( Białe Błota ) jest w bardzo złym stanie, należy dokonać remontu tego odcinka.
2)    Występują pęknięcia na szosie w Seperaku.
3)    Źle naprawiono drogę po wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacji ściekowej jednej posesji.
Na powyższe, odpowiedzi udzielała pani wójt. Pęknięcia na szosie dzieją się za sprawą betonowej podbudowy drogi w związku z dużymi różnicami temperatur i wysokim położeniem wód gruntowych. Na wielu drogach są widoczne rysy. W temacie budowy kanalizacji ściekowej pani wójt poinformowała, że główna linia kanalizacji ściekowej została odebrana, natomiast w sprawie naprawy drogi w Seperaku poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie, gdyż nie ma pana Kukowskiego, który mógłby wypowiedzieć się w tej sprawie.
Radna Czerska  poruszyła temat funduszu sołeckiego. Uważa, że fundusz sołecki powinien pozostać w sołectwach. Stwierdziła również, że buduje się place zabaw, na które zostały wydatkowane duże pieniądze, a nie wiadomo, jak będą wyglądały za cztery lata. Radna Czerska dodała, że są sprawy ważniejsze niż place zabaw. Poruszyła również temat zakupu dmuchawy do remizy w Rogówku.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300  zakończył obrady X  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                  Protokolant
     Marek Długokęcki                                                      Jadwiga Trybańska   

Plik do pobrania Protokół nr VII/2011 (89kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (25 listopada 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 13:34:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1352