P r o t o k ó ł Nr VI/11

P r o t o k ó ł  Nr VI/11

z obrad IX sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2011r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad ) -rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
 a)    otwarcie obrad  IX sesji i stwierdzenie quorum,
 b)    przyjęcie porządku obrad,
 c)    przyjęcie protokołu z  VIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
 a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok,
 b)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
        Rogowo,
 c)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań : „
        Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C – St.Kobrzyniec – Czumsk Duży- granica
        województwa (Szczutowo) od km 8+350 do km 10+350 – mb 2000 ( odc. Sosnowo-
        Kosiory”, „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236C Rogowo-Wymyślin od km 4+600 do
        km 4+965 – mb 365 ( poszerzenie drogi ).
 d)    w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
        opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
        opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
        częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 e)    w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
        gminy Rogowo.
1.    Informacja z wykonania budżetu gminy Rogowo za I półrocze 2011r.
2.    Wolne wnioski i zapytania.
3.     Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki  zaproponował, aby punkt w porządku obrad  dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  umieścić przed zmianami w budżecie gminy i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 23.09.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Członkowie komisji zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2011r oraz ze zmianami w prognozie finansowej gminy.
2.    Przedstawiono temat dotyczący partycypowania w kosztach przebudowy dróg powiatowych.
3.    W związku z wniesionymi zastrzeżeniami przez nadzór wojewody do uchwały odnośnie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze wójt przedstawiła projekt nowej uchwały w tej sprawie.
4.    Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wójt przedstawiła stopień realizacji inwestycji na terenie naszej gminy.
W dniu 26 września 2011r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Wójt przedstawiła projekt zmian w budżecie gminy na 2011r.
2.    Członkowie komisji zapoznali się z projektem zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.
3.    Pani wójt poinformowała, że w związku z wnioskami i postulatami inwestycyjnymi o sporządzenie miejscowego planu należy dokonać zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
4.    Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący dofinansowania Powiatowi Rypińskiemu do zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych.
5.    Podczas dyskusji radna Czerska poprosiła o zakup olejowej dmuchawy do remizy w Rogówku, natomiast radny Sińczak poruszył temat oświetlenia ulicznego w Nadrożu.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 23.09.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani Wójt zapoznała członków komisji z tematami będącymi przedmiotem obrad sesji.
2.    Członkowie komisji wraz z panią wójt wyjechali w teren, aby zapoznać się z realizacją następujących inwestycji :
- budowa drogi na odcinku Huta-Nadróż,
- budowa drogi Nadróż-Kowalki,
- budowa boiska w Nadrożu,
- odwiedzono punkt przedszkolny w Nadrożu
W dniu 26.09 .2011r Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.     Pani wójt przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011r oraz przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowania gminy.
2.    Zapoznano się z tematem w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadania dotyczące przebudowy drogi na odcinku Sosnowo-Kosiory oraz przebudowy drogi Rogowo-Wymyślin  
3.    W związku z uchybieniami stwierdzonymi przez nadzór pana wojewody w uchwale dotyczącej odpłatności za usługi opiekuńcze pani Nowakowska przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie.
4.    Pani wójt przedstawiła celowość podjęcia uchwały zmieniającej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.
5.    Przedstawiono informację dotyczącą  funkcjonowania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

Ad 3.

W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 26.07.2011r :
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej dotyczącej przyznania awansu nauczycieli,
- odbyło się otwarcie placu zabaw w Brzeszczkach Małych, który wybudowali mieszkańcy tej miejscowości ,
- wójt brała udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania w sprawie przydziału środków finansowych na złożone wnioski,
- wójt uczestniczyła w Regionalnych Targach  Rypin AGRA 2011 połączonych z diecezjalnymi dożynkami,
- wójt odbyła rozmowę z prezesem KOMES w Rypinie w sprawie obniżenia ceny ścieków,
- podpisano aneks do umowy o dofinansowanie do wybudowanych linii wodociągowych,
- zakończono budowę boisk w Rojewie, Czumsku Dużym i  Nadrożu. Otwarcie boisk odbędzie się na wiosnę przyszłego roku.
Następnie pani wójt poinformowała o stopniu realizacji niektórych inwestycji :
- oddano do użytku place zabaw w Borowie, Czumsku Małym i Lasotach ,
- zakończono budowę drogi Czumsk Duży-Narty ,
- kończy się budowa kanalizacji ściekowej Nadróż-Lasoty-Karbowizna i Pręczki,
- odtworzono granicę drogi na odcinku Borowo-Dębiany z gminą Rypin.
- przygotowano wniosek o środki na budowę drogi Kobrzyniec-Rojewo.
Pani Nowakowska poinformowała również o otwarciu od 1.09.2011r czterech punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Ponadto pani wójt poinformowała , że mieszkańcy naszej gminy biorą udział  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkoleniach w zakresie kuchni regionalnej i dietetyki, dekorowania stołu i potraw.

Ad 4.

Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadziła pani Wiera Kulczyńska – projektant studium. Pani projektant stwierdziła, że decyzja o konieczności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium wyniknęła przede wszystkim z potrzeby doprowadzenia do zgodności treści studium z zmieniającymi się przepisami prawa. Ponadto wpłynęły również wnioski i postulaty inwestycyjne o sporządzenie miejscowego planu niezgodne z ustaleniami obowiązującego studium. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem umożliwiającym realizację strategicznej polityki przestrzennej. Wspomniana polityka jest wynikiem oczekiwań mieszkańców gminy oraz ofertą dla inwestorów zewnętrznych, którzy mogą przyspieszyć rozwój gminy.  Zmiana studium dotyczy między innymi konkretnych terenów występowania złóż surowca naturalnego. W granicach gminy dopuszcza się również lokalizację farm wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Po przedstawieniu powyższego materiału radni zadawali pytania, na które pani Kulczyńska   udzielała odpowiedzi.
Po dyskusji w tym temacie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/33/11 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad w temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r wprowadziła skarbnik gminy, która przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zwiększeniu dochodów na modernizację drogi gminnej Nadróż-Kowalki , zwiększeniu dochodów z tytułu dodatkowo pozyskanych środków przez GOW w Sitnicy, zwiększeniu dochodów z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,  zwiększeniu dochodów na podstawie promesy udzielenia dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych,  zwiększeniu dochodów na plac zabaw w Brzeszczkach Małych otrzymanych ze Spółdzielni Mleczarskiej „ROTR” w Rypinie.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zabezpieczeniu środków finansowych na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody, na zakup ciągnika z osprzętem , zwiększeniu wydatków w planie finansowym GOW w Sitnicy w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów, zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zwiększeniu wydatków na usuwanie azbestu w ramach złożonego wniosku o dotację, zwiększeniu wydatków na plac zabaw w Brzeszczkach Małych w ramach otrzymanej darowizny, przemieszczeniu wydatków w Publicznym Gimnazjum na zakup 27 komputerów.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
 Nr IX/34/11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani Motylewska przedstawiła temat związany z uchwałą zmieniającą wieloletnią prognozę finansową gminy. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/35/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani wójt przedstawiła sprawę dotyczącą partycypowania gminy Rogowo w kosztach remontu drogi powiatowej na odcinku Skępe- Rojewo i Sosnowo-Kosiory. W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Rypinie nie otrzymało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na planowane zadanie dotyczące przebudowy drogi Rypin-Pręczki , zadanie zostało zamienione na przebudowę drogi St.Kobrzyniec-Czumsk Duży
( odc. Sosnowo-Kosiory ) oraz przebudowa drogi Rogowo-Wymyślin. Do powyższego tematu radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IX/36/11 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań : „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C – St.Kobrzyniec – Czumsk Duży- granica województwa (Szczutowo) od km 8+350 do km 10+350 – mb 2000 ( odc. Sosnowo-Kosiory”, „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236C Rogowo-Wymyślin od km 4+600 do km 4+965 – mb 365 ( poszerzenie drogi ).
W związku ze stwierdzonymi  przez nadzór wojewody uchybieniami w uchwale dotyczącej zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  pani Bońkowska  przedstawiła  nowy projekt uchwały w tej sprawie.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. 14 radnych było za podjęciem uchwały Nr IX/37/ 11 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Ad 5.

W tym punkcie pani wójt przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r, która została przedłożona również radnym.  

Ad 6.

Wolnych wniosków nie było.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230  zakończył obrady IX  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                Protokolant
Marek Długokęcki                                          Jadwiga Trybańska   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 września 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2011, 08:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253