P r o t o k ó ł Nr IV/11

P r o t o k ó ł  Nr IV/11

z obrad VII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
    Na obrady sesji, które odbyły się w budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie  przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  VII sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  VI sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011rok.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo” oraz  „Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
10.    Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2010r
11.     Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010r.
12.     Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2010r.
13.     Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2010r.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2010r.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2010r
16.     Wolne wnioski i zapytania.
17.     Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z VI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Tematem posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 17.05.2011r była analiza wykonania budżetu za 2010r i wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy. Pani wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie finansowe. Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w kwocie 15 095 766,72 zł co stanowi 100,59% wykonania planu. Na koniec roku 2010 gmina nie posiadała żadnych zobowiązań
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Wójt wnioskowała o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. W wyniku podjętych działań do budżetu gminy w minionym roku wpłynęły dodatkowe środki z innych źródeł pozyskane z tytułu złożonych wniosków do różnych programów w wysokości 1 177 399,37 zł.
 Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy.
Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2010r, która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
W dniu 9.06.2011r komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.  
W dniu 10 czerwca 2011r komisja rozwoju gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Pani wójt wprowadziła w temat dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. Poinformowała, że budżet został zamknięty nadwyżką budżetową.  Do sprawozdania z wykonania budżetu radni zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała pani wójt.   
2.    Pani Nowakowska poinformowała, że w związku z upływem kadencji Rady Społecznej ZOZu Starosta Rypiński zwrócił się z pismem o wskazanie jednego przedstawiciela z gminy do ww. rady. W minionej kadencji przedstawicielem z naszej gminy była pani wójt. Komisja zaproponowała na przedstawiciela do składu ww. rady panią wójt.
3.    W związku z uchybieniami stwierdzonymi przez nadzór pana wojewody do uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Pani wójt przedstawiła propozycję brzmienia paragrafu 1 w uchwale zmieniającej  ww. uchwałę.
4.    Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2011r oraz proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
5.    Pani Motylewska omówiła projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.
6.    Zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych pani skarbnik wprowadziła w temat projektów uchwał w sprawie określenia zasad i formy informacji z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze każdego roku  oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
7.    Dyskutowano na temat poprawy wizerunku budynku Urzędu Gminy w Rogowie.
W dniu 23.05.2011r komisja oświaty odbyła posiedzenie, na którym przedstawiono projekt organizacji roku szkolnego 2011/12 dla gimnazjum i szkół podstawowych opracowany przez dyrektorów szkół. Pani wójt poinformowała, że w gimnazjum dla 75 uczniów klasy III dyrektor zaplanował 4 oddziały. Wójt zaproponowała korektę organizacji zmniejszając liczbę do 3 oddziałów, ponadto wójt dodała, że każdego roku zmniejsza się liczba dzieci , koszty kształcenia wzrastają a subwencja maleje.
W dniu 9.06.2011r komisja zajmowała się następującymi tematami :
- omówiono zmiany w budżecie gminy i zmiany w prognozie finansowania gminy,
-  przedstawiono temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej,
- omówiono projekt uchwały w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za I półrocze ,
- komisja zaproponowała, aby na przedstawiciela gminy do Rady Społecznej SP ZOZ wyznaczyć panią Barbarę Nowakowską,
- pozytywnie zaopiniowano zmianę uchwały w sprawie diet dla sołtysów,
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r komisja pozytywnie wypowiedziała się w sprawie absolutorium dla pani wójt.  
Komisja ładu i porządku publicznego odbyła posiedzenie w dniu 8.06.2011r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani wójt omówiła wykonane zadania w 2010r uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania budżetu. W wyniku podjętych działań do budżetu pozyskiwano środki z zewnętrznych źródeł. Należy zauważyć, że na koniec roku 2010 gmina nie miała żadnych zobowiązań.
2.    Pani Nowakowska zapoznała członków komisji z projektowaną zmianą zapisu paragrafu 1 w uchwale w sprawie diet dla sołtysów.
3.    Komisja wytypowała na kolejną kadencję do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie  przedstawiciela gminy - panią Barbarę Nowakowską.
4.    Zapoznano się ze zmianami w budżecie gminy na 2011r oraz ze zmianami w prognozie finansowej gminy.
5.    Pani Motylewska przedstawiła temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki.
6.    Pani skarbnik omówiła projekty pozostałych uchwał na sesję.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.04.2011r :
- w dniu 4.05 podpisano aneks do umowy na remont łazienki w świetlicy w Świeżawach,
- podpisana została organizacja roku szkolnego 2011/12,
- w dniu 18.05 wójt uczestniczyła w posiedzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza. Pani Nowakowska poinformowała, że będzie opracowana dokumentacja na budowę gazociągu od Brodnicy do Rypina.
- w dniu 27.05 odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Rypinie,  która pozytywnie zaopiniowała adaptację budynku po kotłowni na obiekt służący do rehabilitacji,
 - podpisano umowy z panem marszałkiem na dofinansowanie do remontu świetlic w Rojewie, Świeżawach i w Lasotach,
- w dniu 2.06 odbył się gminny zjazd OSP, na którym wybrano nowe władze,
- w dniu 5.06 odbył się festyn o tematyce przeciwpożarowej zorganizowany przez OSP w Kobrzyńcu,
- wójt odbyła wstępną rozmowę z prezesem firmy „Komes” w sprawie ceny ścieków i poinformowała, że jest szansa na obniżenie ceny za 1 m sześcienny ścieków.
Pani wójt zwróciła się z prośbą do zebranych o powiadomienie rodziców dzieci 3 i 4 letnich, aby zapisywali swoje dzieci do punktów przedszkolnych na terenie gminy Rogowo.
Następnie Pani Nowakowska poinformowała, że została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” skierowany do mieszkańców dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu. W realizacji tego projektu pośredniczyć będzie GOPS w Rogowie. Pani wójt przedstawiła warunki udzielenia wsparcia  oraz podała termin składania wniosków.
Inny temat poruszony przez panią wójt to informacja dla mieszkańców naszej gminy dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu.
W dalszej części pani wójt przedłożyła szczegółową informację na temat zaistniałych usterek na orliku w Sosnowie. Przedstawiła pisma, które były kierowane do firmy o usunięcie usterek. Do dnia 14.06 br. wyznaczono firmie ostateczny termin do zrealizowania tego zadania.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r wprowadziła Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu planowanych dochodów w ramach zmniejszenia dofinansowania z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg na budowę drogi w miejscowości Huta, zwiększeniu dochodów o kwotę 126.453 zł ( środki UE) do umowy projektu „ Lepsze jutro”, zwiększeniu dochodów o kwotę 52 500 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Rogowie,
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 150 000 zł w zadaniu dotyczącym budowy drogi w miejscowości Huta po dokonanym przetargu , zwiększeniu wydatków na realizację projektu „ Lepsze jutro” w ramach dotacji, zwiększeniu wydatków o kwotę 105 000 zł na budowę placu zabaw w Rogowie, zwiększeniu wydatków na opracowanie dokumentacji na energię odnawialną .
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/18/11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.

Z kolei Pani Motylewska uzasadniła celowość podjęcia uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Poinformowała, że ulegają zmianie dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe jak również  zmienia się wykaz przedsięwzięć do realizacji, w którym zostały usunięte inwestycje, które kończą się w 2011r.
Po przedstawieniu materiału prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia prognozy finansowej gminy i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/19/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo glosowało 15 radnych.

Ad 6.
Następnie Pani Skarbnik wprowadziła w temat zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki. Poinformowała, że gmina otrzymała promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki na realizację powyższego zadania.
Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr VII/20/11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo” oraz  „Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo” radni głosowali jednogłośnie.

Ad 7.

W dalszej części Pani Motylewska omówiła projekt uchwały dotyczący określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu  wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr VII/21/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rogowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Ad 8.

W związku z kończącą się kadencją do Rady Społecznej SP ZOZ w Rypinie Starosta Rypiński zwrócił się z pismem o wytypowanie jednego przedstawiciela do ww. rady. Pani wójt poinformowała jakimi sprawami zajmuje się rada społeczna i dodała, że za pracę w radzie nie są wypłacane diety ani zwrot kosztów podróży. Wszystkie komisje rady wytypowały do składu tej rady panią wójt, która w poprzedniej kadencji również była przedstawicielem gminy. Innych propozycji nie było. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/22/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie radni głosowali jednogłośnie.

Ad 9.

W związku z wniesionymi uchybieniami przez nadzór pana wojewody do uchwały w sprawie diet dla sołtysów pani wójt wyjaśniła na czym polega proponowana zmiana w tej uchwale. Dotyczy ona zapisu paragrafu 1, który powinien określać przyznanie diety sołtysom w naradach z tytułu wykonywania funkcji sołtysa, a nie w naradach organizowanych przez wójta gminy. Pytań do tego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą diet sołtysów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/23/11 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów radni głosowali jednogłośnie.

Ad 10.

Przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
Pani wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po
stronie dochodów kwotą 15 006 957 zł i po stronie wydatków 15 564 000 zł.  W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 100,59% do planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 3 591 303,68 zł stanowią 23,79% ogółu dochodów, zrealizowane w 90,56% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł 484 371,09 zł, wykonane zostały w 100% do planu,
- dotacje celowe i rozwojowe 3 757 493,95 zł, wykonane zostały w 99,44% w stosunku do planu,
- subwencje 7 262 598 zł ,co stanowi 48,11 % ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% do planu
Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Na poziom uzyskiwanych dochodów miał również fakt obniżenia przez radę gminy ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych. Jak wynika z przedstawionego materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 660 574,05 zł.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pani wójt przystąpiła do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów. Wykonanie zadań własnych i zleconych w roku ubiegłym pani wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na koniec roku 2010 gmina nie miała żadnych zobowiązań.
Pani wójt przedstawiła wykaz zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za 2010r. Z kolei pani Nowakowska przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego , informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie za 2010r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania pani wójt podziękowała radnym, sołtysom oraz pracownikom samorządowym za dobrą współpracę w realizowaniu zadań i poprosiła o udzielenie absolutorium.

Ad 11.

Wójt przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 12.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2010r.

Ad 13.

Uchwałę Nr 189/2010 z dnia 30.05.2011r Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010r przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Skład Orzekający wydał pozytywną opinię.

Ad 14.

W temat podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego wprowadziła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zgodnie z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych rada gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/24/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2010r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 15.

Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie było.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały o absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VII/25/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2010r głosowało 15 radnych.

Ad 16.

Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Ad 17.

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady VII  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska


    
 

 
      
                                    

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (14 czerwca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2011, 11:09:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530