P r o t o k ó ł Nr III/11

P r o t o k ó ł  Nr III/11
           z obrad VI sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2011r pod  przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radna Katarzyna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad ) - rada była władna do podejmowania uchwał. W związku z przystąpieniem SP w Nowym Kobrzyńcu do projektu pn. „ Gniezno-Kraków-Warszawa skarbnicą dziedzictwa narodowego”  Przewodniczący Rady zaproponował ujęcie w porządku obrad  tego punktu. Następnie Pan Długokęcki przedstawił zmieniony porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad  VI sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z  V sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011rok,
b)    zmieniająca uchwałę Nr III/10/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.12.2010r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014,  
c)    w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
d)    w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
e)    w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
f)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,
g)     w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
h)    w sprawie ustalenia diet dla radnych
i ) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”Gniezno -KrakówWarszawa skarbnicą dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z V sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 24 marca 2011r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która zajęła się sprawą pisma Pana Czajkowskiego Stanisława dotyczącego udzielenia pomocy w uzyskaniu dostępu do jeziora Sarnowskiego. Komisja wysłuchała wyjaśnień pracownika i zapoznała się  z tematem. Sprawa ww. jest w toku postępowania administracyjnego toczącego się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym , które jest władne do podjęcia stosownej decyzji w tej sprawie.
Natomiast w dniu 12 kwietnia 2011r Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektami uchwał na sesję oraz wypracowała stanowisko odnośnie wysokości diet dla radnych i sołtysów, które przedstawia się następująco : diety dla radnych – 15%, dla sołtysów 10%  minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W dniu 26 kwietnia 2011r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
Wójt przedstawiła celowość podjęcia uchwał dotyczących przejęcia na rzecz gminy nieruchomości OSP w Rogowie i w Rojewie.
Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2011r. Pani Motylewska poinformowała, że w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych należy również zmienić wieloletnią prognozę finansową gminy i przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Komisja zajęła się wysokością diet dla radnych i sołtysów i  zapoznała się z opinią innych komisji na ten temat.
W dniu 12 kwietnia 2011r na posiedzeniu Komisji Oświaty zajmowano się następującymi tematami :
1.    Przedstawiono zmiany w budżecie gminy oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2.    Pani kierownik GOPS przedstawiła gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
3.    Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę nieruchomości OSP w Rojewie i OSP w Rogowie.
4.    Dyskutowano na temat podwyższenia diet dla radnych i dla sołtysów.   
W dniu 8 kwietnia 2011r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie na którym zajmowała się następującymi tematami :
1.    Komendant Powiatowej Policji w Rypinie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rypińskiego za 2010r.  
2.    Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2011r.
3.    Pani Bońkowska omówiła projekt programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4.    Podjęto dyskusję w temacie diet radnych i sołtysów. Komisja wnioskuje o podwyższenie diet dla radnych do 15% minimalnego wynagrodzenia, natomiast dla sołtysów do 10% minimalnego wynagrodzenia.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 24.02.2011r :
- zakończono zebrania sołeckie, na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich,
- odbyły się wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W Gminie Rogowo wybrano przedstawicieli : Iwonę Rutkowską i Renatę Lewandowską.
- trwają negocjacje w sprawie płatności za energię elektryczną za oświetlenie uliczne,
- w dniu 9.03 odbył się przetarg na budowę drogi Huta – Nadróż. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Wygrała firma z Lipna.
- w dniu 11.03 podpisano aneks z Panem Marszałkiem dotyczący budowy boisk w Nadrożu i w Rojewie,
- w dniu 16.03 Wójt uczestniczyła w szkoleniu w sprawie zmian w oświacie dotyczących organizacji roku szkolnego 2011/2012,
- w dniu 22.03 odbyło się spotkanie z sołtysami poprzedniej i obecnej kadencji. Były ustalenia w sprawie remontów dróg.
- w dniu 25.03 odbyło się szkolenie na temat tworzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w dniu 31.03 odbył się przetarg na budowę drogi Czumsk Duży-Narty,
- w dniu 11.04 odbyła się narada z dyrektorami szkół, na której między innymi omawiano organizację nowego roku szkolnego,
- w dniu 19.04 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisano umowę na dofinansowanie do budowy drogi Huta-Nadróż,
- w dniu 27.04 odbyło się spotkanie Wójta z wykonawcą, projektantem i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie w sprawie budowy kanalizacji ściekowej w Nadrożu,
- w dniu 28.04 odbył się przetarg na budowę placów zabaw w Borowie, w Lasotach  i w Czumsku Małym.
Radna Czerska stwierdziła, że opłata za ścieki jest wysoka i należałoby rozważyć sprawę pobudowania w naszej gminie oczyszczalni. Ponadto radna zapytała o skład komisji przetargowej. Pani Wójt odpowiedziała, że do każdego przetargu zarządzeniem wójta są powoływani pracownicy urzędu gminy, osoby zainteresowane jako obserwatorzy mogą uczestniczyć i przyglądać się pracy komisji przetargowej.
Innych pytań w tym temacie nie było.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2011r wprowadziła Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu dochodów o kwotę 66.332 zł w ramach subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów, zwiększeniu dochodów  o kwotę 116.924 zł na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie do stypendium socjalnego. Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na przemieszczeniu planowanych wydatków w kwocie 175.000 zł w dziale „Transport i łączność”. W zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy drogi Czumsk Duży-Narty został zmniejszony plan o powyższą kwotę. Dokonano przemieszczenia wydatków do następujących zadań inwestycyjnych : budowa drogi w miejscowości Sosnowo, budowa drogi na odcinku Stary Kobrzyniec- Rojewo, budowa drogi Borowo-Dębiany. Inne zmiany po stronie wydatków to zwiększenie planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 13.487 zł ( są to środki nie wydatkowane w 2010r), zwiększenie wydatków na stypendia socjalne ( w ramach otrzymanej dotacji ).
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/9/11 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2011r radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Motylewska uzasadniła celowość podjęcia uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Poinformowała, że ulegają zmianie dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem trzech zadań inwestycyjnych. W czasie dyskusji w tym temacie radna Czerska zaproponowała ujęcie w planie wieloletnim remont drogi w Nowym Kobrzyńcu na odcinku prowadzącym do Hodowli Bylin. Nadmieniła, że firma ta zatrudnia wiele osób z terenu gminy Rogowa. Pani Czerska dodała, że firma na pewno partycypowała by w kosztach remontu drogi. Pani Wójt odpowiedziała, że na remont tej drogi nie będzie dofinansowania, gdyż gmina nie otrzyma odpowiedniej ilości punktów. Wójt nadmieniła, że  na budowę nowych dróg ujętych w budżecie są tylko zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto na te odcinki dróg gmina może uzyskać punkty oraz dotację z budżetu państwa, ponieważ będą połączone z drogą powiatową i wojewódzką. Po dyskusji prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia prognozy finansowej gminy i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/10/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo glosowało 14 radnych, radna Czerska wstrzymała się od głosowania.
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Pan Leszek Kukowski przedstawił temat dotyczący przejęcia nieruchomości OSP w Rogowie i w Rojewie na rzecz gminy. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie przejęcia przez gminę nieruchomości gruntowych w Rojewie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/11/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący przejęcia przez gminę nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami i infrastrukturą w Rogowie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/12/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei przewodnicząca komisji rewizyjnej poinformowała, że na sesji rady w dniu 28.01.2011r poprosiła, aby radni składali do dnia 10.02.2011r do pracownika obsługi rady propozycje do planu pracy komisji rewizyjnej. Pani Daszkowska stwierdziła, że nie było propozycji od radnych, wobec tego przedstawiła opracowany przez komisję rewizyjną plan pracy na 2011r. W nawiązaniu do powyższego tematu radna Czerska zapytała przewodniczącą komisji na czym polegałoby zadanie komisji dotyczące kontroli skarg na wójta i kierowników jednostek organizacyjnych. Pani Daszkowska stwierdziła, że jeżeli wpłynie skarga na działalność wójta to komisja zajmie się tą sprawą. Pani Wójt dodała, że jest prowadzony rejestr skarg, które dotyczą działalności pracowników urzędu gminy, podlegających wójtowi. Innych pytań nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/13/11 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Wójt omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza. Pani Nowakowska poinformowała, że zarząd związku zwrócił się z pismem o zmianę paragrafu 12 statutu w części dotyczącej zapisu „ w glosowaniu tajnym”, który jest konieczny z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Wobec tego przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/14/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Poinformował, że temat ten był omawiany na wszystkich komisjach rady, które przychyliły się do zwiększenia diety dla sołtysów z 8% do 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Innych propozycji nie było. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/15/11 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił temat dotyczący ustalenia diet dla radnych. Poinformował, że tym tematem zajmowały się wszystkie komisje rady. Pan Długokęcki przedstawił propozycję zwiększenia diety dla radnych z 14% do 15% minimalnego wynagrodzenia. W tym temacie głos zabrała radna Czerska, która stwierdziła, że zwiększenie diety to kwota 13 zł i nie należałoby jej podwyższać. Innych uwag i propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie diet radnych i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr VI/16/11 w sprawie ustalenia diet dla radnych głosowało 13 radnych, radna Czerska była przeciw, radny Magdziak wstrzymał się od głosowania.
Pani Wójt uzasadniła celowość podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „ Gniezno-Kraków-Warszawa skarbnicą dziedzictwa narodowego”. Poinformowała, że Pani dyrektor SP w Nowym Kobrzyńcu opracowała i złożyła wniosek do konkursu, który został zakwalifikowany do realizacji. Do wniosku o sfinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski jest niezbędna uchwała w tej sprawie. W ramach pozyskanych środków z tego projektu zorganizowana będzie wycieczka dla dzieci do powyższych miast. Do przedstawionego materiału nie było uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący przystąpienia do realizacji projektu
pn. „ Gniezno-Kraków-Warszawa” i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr VI/17/11w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”Gniezno -KrakówWarszawa skarbnicą dziedzictwa narodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W tym punkcie Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych, których termin upływa z dniem 30 kwietnia 2011r.
Następnie Pani Wójt w odniesieniu do poruszonego tematu przez radną Czerską dotyczącego składów komisji przetargowych przedstawiła zarządzenia wójta, w których powołane są  komisje przetargowe i odczytała składy osobowe poszczególnych komisji. Wójt dodała, że przetargi odbywają się na sali obrad i są jawne.
Następnie radny Gutkowski poruszył temat pomocy finansowej dla Pana Belczyńskiego, który podczas pożaru poniósł duże straty w gospodarstwie rolnym. Pani Wójt odpowiedziała, że Pan Belczyński otrzymał wsparcie finansowe zgodnie z przepisami prawa. Radny Gutkowski stwierdził, że należy hojniej wesprzeć tę rodzinę. Pan Długokęcki zaproponował, aby tematem dalszego wsparcia finansowego dla tej rodziny zajęły się komisje rady.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady VI  sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                           Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 kwietnia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 maja 2011, 08:19:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572