P r o t o k ó ł Nr II/11

P r o t o k ó ł  Nr II/11
z obrad V sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2011r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
   a)otwarcie obrad  V sesji i stwierdzenie quorum,
   b)przyjęcie porządku obrad,
   c)przyjęcie protokołu z  IV sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
   a)w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały,
   b)w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy,
   c)w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rogowo na lata
        2011-2013,
   d)w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
5.    Rozpatrzenie wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo .
6.    Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.      
 Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z  IV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 22 lutego 2011r o godz. 900 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja opracowała plan pracy komisji na 2011r, który zostanie przedstawiony radzie na kolejnej sesji w celu jego przyjęcia.
2.    Omówiono projekty uchwał na sesję.
3.    Pani Wąsicka wyjaśniła sposób naliczenia i wypłacenia  diety Przewodniczącemu Rady Gminy w  2008r.
Po powyższych wyjaśnieniach i dyskusji wszyscy członkowie komisji są za pozostawieniem diety Przewodniczącego Rady  na obowiązujących zasadach..  
W dniu 22 lutego 2011r o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na której zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani Wójt przedstawiła Plan Odnowy Miejscowości Czumsk Mały. Plan został opracowany dla potrzeb kapitalnego remontu świetlicy po remizie OSP.  Komisja pozytywnie zaakceptowała powyższy plan.
2.    Omówiono projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  przez Gminę Rogowo nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami położonej w Czumsku Małym.  Nieruchomość ta dotyczy obiektu remizy OSP.
3.    Wójt omówiła temat dotyczący nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.  Z uwagi na duże rozdrobnienie środków budżetowych Wójt proponuje nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego. Członkowie komisji po dyskusji w tym temacie są przeciwni tworzeniu funduszu sołeckiego.
4.    Pani Bońkowska Hanna przedstawiła projekt Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rogowo na lata 2011-2013.                
Komisja zaakceptowała projekt przedstawionego programu.
5.    Rozpatrzono wysokość diety Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. Komisja jednogłośnie jest za pozostawieniem wysokości diety dla Pana Przewodniczącego na dotychczasowych zasadach.
W dniu 18 lutego 2011r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym omawiano następujące tematy :
1.    Pani Wójt wprowadziła w temat nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2012r. Uzasadniła, to tym, że tworząc fundusz sołecki nastąpi rozdrobnienie środków w budżecie gminy. Odczytała kwoty funduszu, które by przypadały każdemu sołectwu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.
2.    Komisja zapoznała się z Planem Odnowy Miejscowości Czumsk Mały opracowanym w celu pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego  na remont remizy OSP.
3.    Pani Wójt omówiła projekt uchwały dotyczący nabycia przez gminę Rogowo zabudowanej nieruchomości w Czumsku Małym.
4.    Pani Kierownik GOPS przedstawiła Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 skierowany do pewnych grup społecznych wymagających wsparcia ze strony gminy oraz GOPSu.
5.     Pani Anna Wąsicka przedstawiła zasady naliczenia i wypłaty diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo w 2008r oraz obecnie. Wszyscy członkowie komisji są za pozostawieniem  diety Pana Przewodniczącego
w obowiązującej wysokości , która została uchwalona przez Radę Gminy Rogowo w dniu 25.08.2008r.
W dniu 22 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, której przedmiotem obrad były projekty uchwał na sesję. Komisja po zapoznaniu się z omówionymi przez Panią Wójt projektami uchwał dotyczącymi zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały, wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz gminy i nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012r oraz po przedstawieniu przez Panią kierownik GOPS Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rogowo pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. Po przedstawieniu przez panią Wąsicką wysokości diety i sposobu jej naliczania dla Przewodniczącego Rady, komisja jednomyślnie negatywnie ustosunkowała się do zgłoszonego wniosku przez radnego Gutkowskiego na poprzedniej sesji o obniżenie diety.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy , które miały miejsce w okresie od dnia 28.01. 2011r :
- w dniu 4.02 Wójt uczestniczyła w naradzie Komendy Powiatowej w Rypinie na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu rypińskiego,
- w dniu 8.02 Wójt brała udział w spotkaniu Społecznej Rady Zatrudnienia, na której  Pan Starosta poinformował o zmniejszeniu środków na zatrudnianie bezrobotnych,
- w obecnym czasie odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie naszej gminy,
- w dniu 23.02 odbyła się narada sołtysów, na której omawiano między innymi temat tworzenia funduszu sołeckiego w 2012r,
Pani Wójt poinformowała o ogłoszonym przetargu na budowę drogi Huta-Nadróż oraz o przygotowywanym  do przetargu zadaniu polegającym na budowie drogi Czumsk Duży-Narty. Następnie Pani Nowakowska poinformowała, że od dnia 1.09.br uruchomione będą cztery punkty przedszkolne dla dzieci od 3-5 lat z terenu naszej gminy. Pani Nowakowska nawiązała do tematu dofinansowania budowy dróg z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i przedstawiła stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczonego wsparcia rozwoju gmin wiejskich  oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie.  
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały wprowadziła Pani Agnieszka Dąbrowska. Poinformowała, że w tym planie poza remontem i wyposażeniem świetlicy wiejskiej ujęte są  też zadania dotyczące zmiany oświetlenia ulicznego, budowy boiska wiejskiego, budowy chodnika   i remontu dróg gminnych. Omówiła również charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/5/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Mały radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt uzasadniła celowość podjęcia uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Czumsku Małym na rzecz gminy. Poinformowała, że na Walnym Zgromadzeniu OSP w Czumsku Małym podjęto uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu obiektu remizy OSP wraz z gruntem na własność gminy. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę nieruchomości w Czumsku Małym i poddał pod glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/6/11 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Hanna Bońkowska przedstawiła projekt Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rogowo na lata 2011-2013.
Powyższy program ma za zadanie bardziej usprawnić system wsparcia dla mieszkańców gminy. Pani Bońkowska  poinformowała, że w 2011r działaniami w ramach programu aktywności lokalnej będą objęte w szczególności rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto dodała, że każdego roku przygotowane będą podprogramy aktywności lokalnej kierowane do konkretnych grup społecznych. Do omówionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr V/7/11 w sprawie przyjęcia „ Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rogowo na lata 2011-2013”.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały o nie wyodrębnianiu funduszu  sołeckiego w 2012r. Uzasadniła, to tym, że tworząc fundusz sołecki nastąpi rozdrobnienie środków w budżecie gminy. Poinformowała również o zadaniach, które będą realizowane w roku 2011 w poszczególnych sołectwach. Pani Nowakowska odczytała wysokość środków przypadających na  sołectwa. Pani Wójt omówiła również procedury, które musiały by być spełnione przy korzystaniu z funduszu sołeckiego na wykonanie określonego zadania. Ponadto dodała, że środki nie wykorzystane w roku budżetowym funduszu sołeckiego wygasają z końcem roku tj. nie mogą być kumulowane. Pani Wójt poinformowała, że sołtysi są również przeciwni tworzeniu funduszu sołeckiego. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwaływ sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr V/8/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r  głosowało 14 radnych.
Ad 5.
W związku z wnioskiem radnego Kazimierza Gutkowskiego złożonym na poprzedniej sesji o obniżenie wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy Rogowo Pan Długokęcki  przedstawił dwie propozycje w tej sprawie : radnego Kazimierza Gutkowskiego o obniżenie diety i wszystkich komisji rady za pozostawieniem  diety w obowiązującej wysokości. Poprosił o przegłosowanie wyżej wymienionych wniosków. Za wnioskiem radnego Kazimierza Gutkowskiego nie głosował żaden radny, za wnioskiem wszystkich komisji rady głosowało 13 radnych, radny Gutkowski wstrzymał się od głosowania. Wobec powyższego wysokość diety Przewodniczącego Rady nie zostaje zmieniona.
Ad 6.
W tym punkcie dyrektor Gimnazjum w Rogowie podziękował Pani Wójt  za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu imprezy Orkiestry Świątecznej Pomocy w Publicznym Gimnazjum  w Rogowie.   
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady V  sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                           Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska

   

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (24 lutego 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 kwietnia 2011, 11:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508