P r o t o k ó ł Nr I/11

P r o t o k ó ł  Nr I/11

z obrad IV sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 stycznia 2011r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 

   Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radny Lewandowski Sławomir przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad ) - rada była władna do podejmowania uchwał. W związki z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym ustalenia miesięcznych diet radnych Przewodniczący Rady zaproponował ujęcie w porządku obrad  tego punktu. Pan Długokęcki  zaproponował drugą zmianę  tj. przesunięcie sprawozdania wójta na dalsze miejsce w porządku obrad. Następnie przedstawił zmieniony porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z III sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Podjęcie uchwał  :
a) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy,
b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo,
c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty,
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r,
e) w sprawie diet radnych
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r,
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z III sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 24 stycznia 2011r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt omówiła projekty uchwał w sprawie Planów Odnowy Miejscowości Rojewo, Świeżawy i Lasoty.
2. Zapoznano się z projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Komisja wypracowała stanowisko dotyczące diet radnych.
Przewodnicząca komisji poprosiła radnych o składanie do dnia 10 lutego 2011r do pracownika obsługi rady propozycji do planu pracy komisji rewizyjnej na 2011r.
W dniu 27 stycznia 2011r odbyły się obrady Komisji Rozwoju Gospodarczego, na których zajmowano się następującymi tematami :
1. Przedstawiono Plany Odnowy Miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, które są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie do realizacji zadań w tych miejscowościach.
2.  Komisja pozytywnie zaopiniowała  Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2011r.
3. Wypracowano stanowisko w sprawie diet radnych.
W dniu 25 stycznia 2011r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowała się następującymi sprawami :
1. Zaopiniowano projekty uchwał dotyczące Planów Odnowy Miejscowości Rojewo, Lasoty i Świeżawy.
2. Komisja zaopiniowała przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r
3. Komisja rozpatrzyła temat diet radnych VI kadencji.  
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 24.01.2011r, na którym poruszono następujące tematy :
1. Pani Wójt omówiła projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
2. W związku z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi zmian w Planach Odnowy Miejscowości Rojewo, Lasoty i Świeżawy Wójt omówiła te zmiany.
3. Podjęto stanowisko w sprawie diet radnych.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Lasoty, Rojewo i Świeżawy wprowadziła Wójt Gminy. Poinformowała, że zgodnie ze wskazaniami  Urzędu Marszałkowskiego należy dodać w Planach Odnowy Miejscowości punkt dotyczący opisu i charakterystyki o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Omówiła również zaplanowane zadania w tych miejscowościach. Uchwalone Plany są niezbędnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie zadań ujętych w Planach.
Następnie głos zabrał  radny Magdziak , który uważa, że w miejscowości Rogowo jest również wiele do zrobienia. Nie ma placu zabaw dla dzieci i przedszkola. Stwierdził, że są dotacje z unii na budowę przedszkoli ,
z  których należałoby skorzystać. Poruszył też temat ułożenia chodnika od skrzyżowania w kierunku Sosnowa. 
Pani Wójt odpowiedziała, że Plan Odnowy Miejscowości Rogowo jest uchwalony przez radę gminy. Szkoła Podstawowa w Rogowie złożyła wniosek o dofinansowanie do placu zabaw w Rogowie.  W temacie  chodników  Pani Wójt poinformowała, że w Rogowie został położony chodnik również w części od remizy OSP w kierunku bloków ze środków budżetu gminy, gdyż Starostwo Powiatowe odmówiło wykonania tego zadania. Natomiast nie ma chodnika w kierunku Świeżaw.
Pani Nowakowska stwierdziła, że nie jest jej wiadome, aby istniał program, z którego by można ubiegać się o dofinansowanie do budowy przedszkoli na terenach wiejskich, więc prosi radnego o wskazanie nazwy programu i strony internetowej.
Radna Czerska zabierając głos w tym temacie poprosiła o zakup stołu do bilarda do remizy OSP w Rogówku,  zakupienie dmuchawy olejowej do ogrzewania  budynku remizy oraz o  wymianę podłogi. Pani Czerska poruszyła również temat naprawy drogi.
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał w sprawie Planów Odnowy Miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/1/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy, Nr IV/2/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo, Nr IV/3/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty radni głosowali jednogłośnie. 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad 4.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.12.2010r :
- został zakończony spis rolny
- trwają prace związane z narodowym spisem powszechnym,
- odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół na temat zorganizowania ferii zimowych oraz przekazano plan budżetów szkół.
- wójt uczestniczyła w szkoleniu w Brodnicy dotyczącym funkcjonowania oświaty,
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza, na którym dokonano wyboru władz Związku oraz w posiedzeniu Związku Gmin Rypińskich, na którym również dokonano wyboru władz Związku.
Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała, że podpisana została umowa z firmą KOMES w Rypinie na opłatę za odprowadzenie ścieków, która pozostała na poziomie roku ubiegłego.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.
Ad 5
W dalszej części Pani Nowakowska omówiła Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r. Przedstawiła podstawowe problemy alkoholowe na terenie gminy Rogowo, planowane działania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011r jak również zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zasady ich wynagradzania. Pani Wójt stwierdziła, że członkowie komisji posiadają certyfikaty ukończenia szkolenia w tym zakresie i poinformowała, że dobrze układa się współpraca komisji z dyrektorami szkół , psychologiem szkolnym i policją.
Radna Czerska podkreśliła, że w skład komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powinien wchodzić nauczyciel i psycholog szkolny.
Radna Czerska zaproponowała, aby wykreślić zapis dotyczący wynagradzania komisji w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia w przypadku posiedzeń trwających krócej niż 2 godziny oraz zastąpić w pkt. 2  5% minimalnego wynagrodzenia 10% dla członków komisji , którzy przeprowadzają kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, a 15% dla członka komisji, który użycza swojego pojazdu do tego celu. Za powyższym wnioskiem radni głosowali jednogłośnie.
Radny Gutkowski nawiązał do tematu wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, które by należało się tylko poza godzinami pracy. Zapytał, czy pani kierownik GOPS , która jest członkiem komisji, może uczestniczyć w posiedzeniu komisji w godzinach  pracy, a ten czas odrobić w następnym dniu. Uważa, że kierownik ma takie prawo, po powiadomieniu swojego przełożonego.
Pani Wójt odpowiedziała, że pracownik nie ma takiej możliwości , aby w godzinach pracy wykonywał inne obowiązki nie związane z pracą, jak również nie może odpracowywać czasu, zajętego np. na uczestnictwo w posiedzeniu komisji. Jedynym prawnym rozwiązaniem jest wzięcie urlopu.   
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr IV/4/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6
Z kolei Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji dotyczące diet radnych : Komisja Rewizyjna wnioskuje o ustalenie miesięcznych diet radnych w wysokości 20% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, która by stanowiła kwotę 530 zł. Ponadto dieta  by była pomniejszona z tytułu każdej nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji o kwotę 200 zł do jej całkowitej utraty. Pozostałe komisje wnioskują o pozostawienie kwoty diet na dotychczasowym poziomie tj. 14% minimalnego wynagrodzenia za pracę za posiedzenie. Od 1.01.2011r dieta radnego wynosi 195 zł. Obie propozycje zostały poddane pod głosowanie. Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej głosowało 6 radnych, za wnioskiem pozostałych komisji głosowało 7 radnych, radny Długokęcki i radna Czerska wstrzymali się od głosowania.
Radny Gutkowski stwierdził, że w poprzedniej kadencji Przewodniczącemu Rady „ujmowało” się 200 zł z diety, gdyż miał za dużo. Z jego orientacji wynika, że przewodniczący innych rad gmin pracują za 800 i 1000 zł, a najwięcej za 1200 zł i zawnioskował o obniżenie diety przewodniczącemu do  1000 zł. Powiedział również, aby obniżyć radnym diety, należy także  obniżyć przewodniczącemu.
Przewodniczący Rady ustosunkował się do wypowiedzi radnego Gutkowskiego. Stwierdził, że Pan Gutkowski jest zły na niego, za to, że wstrzymał się od głosowania. Dodał, że rozżalenie radnego Gutkowskiego wynika, z tego, że pracuje w jednej komisji i z tego tytułu ma jedną dietę. Pan Długokęcki poinformował, że w ramach jego diety są również wyjazdy służbowe np. na posiedzenia Związku Gmin Rypińskich.
Radna Czerska w swojej wypowiedzi stwierdziła, że dla niej kwota diety 190 zł jest duża. Powiedziała, że przez 6 lat pracowała bez diety. Poruszyła też temat obciążenia podatkiem od nieruchomości od budynków gospodarczych rencistów i emerytów. Pani Wójt w odpowiedzi na powyższe stwierdziła, że Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze rencistów i emerytów, natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały w tej części, gdyż rada gminy nie ma kompetencji do zwolnień podmiotowych. Rozstrzygnięcie RIO w tej sprawie wpłynęło 8 listopada 2010r tj. w dniu ostatniego roboczego posiedzenia rady. Uchwała, aby mogła obowiązywać od 1 stycznia 2011r musiała być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym najpóźniej 16.12.2010r.   
Pani Wójt wyjaśniła również sprawę naliczenia diety przewodniczącemu rady w poprzedniej kadencji. Poinformowała, że uchwała w sprawie diety dla przewodniczącego rady została zakwestionowana przez nadzór Pana Wojewody. Następnie został przygotowany projekt  uchwały w tej sprawie przez sekretarza gminy, lecz błędnie , po zmianach zgodnie z prawem uchwalono nową uchwałę w sprawie diety dla przewodniczącego rady, która aktualnie obowiązuje.
Pan Długokęcki również ustosunkował się do zarzutu radnego Gutkowskiego, informując, że zwrócił niesłusznie naliczoną i pobraną nie z jego winy kwotę diety o czym poświadczyć może Pani Wąsicka.
Przewodniczący Rady wnioskował, aby tematem jego diety zajęły się komisje na najbliższych posiedzeniach , a następnie na obradach sesji. Radni wyrazili zgodę.
Ad 7.
W tym punkcie Pani Wójt poinformowała o nowych wyborach sołtysów, które zgodnie ze statutem sołectw będą się odbywały w terminie 6 miesięcy od wyborów samorządowych.
Wójt udzieliła odpowiedzi na stwierdzenie  radnej Czerskiej na poprzednim posiedzeniu rady odnośnie wydania przez nią decyzji w dniu 19 marca 2010r na zalegalizowanie bez zezwolenia domu przez Pana Linerta. Poinformowała, że w dniu 26.01.2010r Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie zwrócił się z pismem do Urzędu Gminy w Rogowie o udzielenie informacji : jakie przeznaczenie miała działka nr geod. 50/1 położona w Rogówku w 1989r oraz obecnie ? oraz czy zrealizowany przez Państwa Linert budynek letniskowy naruszał plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo obowiązujący w 1989r i obecnie ?
W dniu 11.02.2010r  udzielono odpowiedzi na powyższe pismo , w którym poinformowano, że w 1989r obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo, który nie określał nowych terenów rekreacyjnych na terenie gminy Rogowo, ani na terenie sołectwa Rogówko. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Obecnie opracowywane jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania , w którym obszary przy jeziorze Rogówko planuje się przeznaczyć jako tereny rekreacyjno-turystyczne. 
W dniu 1.03.2010r  wpłynęło pismo o przesłanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.
W dniu 9.03.2010r  udzielono  odpowiedzi na to pismo.
Pani Wójt jednoznacznie potwierdziła, że nie wydała decyzji na pozwolenie użytkowania obiektu rekreacyjnego Panu Linertowi nad jeziorem w Rogówku, gdyż nie ma takich kompetencji. Decyzję wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie. 
Radna Czerska stwierdziła, że czytała w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pozytywną opinię Pani Wójt w tej sprawie.
Ad 8.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady IV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                         Protokolant
Marek Długokęcki                                                       Jadwiga Trybańska


 
   

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 stycznia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 lutego 2011, 13:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1633