P r o t o k ó ł Nr III /10

P r o t o k ó ł  Nr III/10

z obrad III sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

   Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z I i II sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok
      budżetowy 2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
  c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-
     2014,
  d) w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok,
  e) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo,
  f) w sprawie przyjęcia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego
     zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2011 r
  g) w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Będąc przy temacie porządku obrad radna Czerska zwróciła uwagę na  błędy w  projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2010r. Pani Wójt odpowiedziała, że wie o tym i podczas przedstawiania projektu powyższej uchwały omówi poprawki do błędnych zapisów, które wynikły z błędów pisarskich.  Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z I i II sesji bez czytania. Protokoły znajdowały się do wglądu na stole prezydialnym i są na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołów bez czytania ich treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 21 grudnia 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której omawiano następujące tematy :
1. Analizowano projekt budżetu gminy na 2011r, który komisja  zaopiniowała pozytywnie. Zapoznano się z zaplanowanymi do realizacji zadaniami gospodarczymi.  
2. Przedstawiono projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok 2010 oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
3. Zapoznano się z proponowaną przez Panią Wójt  ceną wody za 1 m3 na 2011r.
4. Komisja wyraziła swoje stanowisko w sprawie wynagrodzenia dla Pani Wójt.
5. Komisja zawnioskowała, aby na następnych  posiedzeniach komisji rady rozpatrzyć wysokość diet dla radnych w nowej kadencji.   
W dniu 27 grudnia 2010r o godz. 13 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt omówiła projektowane zmiany w budżecie na 2010r.
2. Wójt gminy przedstawiła projekt budżetu na 2011r łącznie z autopoprawkami do projektu budżetu. Omówione zostały szczegółowo zaplanowane zadania inwestycyjne w budżecie  na 2011r. Ponadto wójt omówiła projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz projekt uchwały odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014.
3. Podjęto dyskusję nad propozycją Pani Wójt dotyczącą ceny za 1 m sześcienny wody na przyszły rok, która by wynosiła 1,80 zł plus podatek WAT. Komisja przychyliła się do proponowanej przez wójta stawki opłaty za wodę.    
4. Komisja  ze swojego składu zaproponowała na przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich radnego Tomasza Sińczaka.
5. Członkowie komisji wypracowali stanowisko dotyczące wynagrodzenia dla pani Wójt oraz podjęto wstępną dyskusję na temat diet radnych.
W dniu 20 grudnia 2010r na obradach komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zajmowano się następującymi tematami :
1. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok 2010 związanych z realizacją zadań gospodarczych,
2. Pani Wójt wypowiedziała się na temat wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogowo, omówiła wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2011-2014r,
3. Pani Nowakowska omówiła projekt budżetu gminy na 2011r. Podczas dyskusji  proponowano  przyspieszenie budowy przedszkola w Rogowie                                                                                                                                                                                                                            oraz wprowadzenie do budżetu zadania polegającego na budowie placu zabaw w Rogowie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
4. Komisja wypracowała stanowisko dotyczące wynagrodzenia dla Wójta Gminy oraz wstępnie dyskutowano na temat diet  radnych i przewodniczącego rady.
5. Członkowie komisji zaakceptowali proponowaną przez Panią Wójt cenę wody za 1m3 na 2011r.
6. Zaproponowano radnego Marka Długokęckiego na przedstawiciela do Związku Gmin Rypińskich.
7. Podczas dyskusji omawiano stawkę ceny ścieków, gdyż jest bardzo wysoka.
W dniu 20 grudnia 2010r na posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku Publicznego przedstawiono następujące sprawy :
1. Komisja zapoznała się z proponowaną przez Panią Wójt stawką opłaty za wodę na 2011r  i  po dyskusji przychyliła się do tej propozycji.
2. Pani Nowakowska przedstawiła projekt budżetu na 2011r łącznie z autopoprawkami.
3. Omówiono pozostałe projekty uchwał związane z projektem budżetu na przyszły rok.
4. Dyskutowano na temat utrzymania stanu dróg gminnych w  okresie zimowym.
5. Komisja wypracowała stanowisko w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy , które miały miejsce w okresie od dnia 6 grudnia 2010r :
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza, na którym przedstawiano między innymi temat gazyfikacji w kierunku Rypina,
- w dniu 16.12 wójt uczestniczyła w Konwencie Wójtów we Wielgiem, na którym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poinformowali, że do 2013r nie będzie środków z Programu RPO na drogi gminne. 
- trwają prace związane z rozliczaniem dotacji
- złożono wniosek na dotację z programu  na kampanię rybną
- odbyła się rozprawa w Sądzie Najwyższym w Warszawie z powództwa byłej sekretarz Urzędu Gminy w Rogowie. Sąd odrzucił powództwo i zasądził od ww. na rzecz gminy kwotę 900 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.  

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt przed rozpoczęciem omawiania zmian w budżecie przeprosiła radnych za powstałe błędy w projekcie uchwały i poprosiła o naniesienie poprawnych zapisów.
Wójt omówiła projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków. 
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zabezpieczeniu środków finansowych na remont pieca w hydroforni w Nadrożu, zmniejszeniu wydatków związanych z budową drogi Nadróż-Kowalki, zmniejszeniu wydatków na budowę boisk wiejskich.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 14 radnych glosowało za podjęciem uchwały Nr III/8/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Z kolei Pani Wójt omówiła zasadność podjęcia uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010. Zaciągnięcie zobowiązania  związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących budowy drogi gminnej na odcinku Nadróż-Kowalki oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego , budowy boisk sportowych i za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Powyższe zadania nie zostały w 100% lub ostatecznie zrealizowane w 2010r i należy zabezpieczyć środki na  ich zakończenie w 2011r.Przedstawiła pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy.
Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził glosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/9/10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt wprowadziła w temat uchwalenia wieloletniej prognozy finansowania gminy. Przedstawiła wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 oraz odczytała pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy.
 Do przedstawionego tematu radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr III/10/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Rogowo na lata 2011-2014.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła projekt budżetu gminy na 2011r wraz z autopoprawkami. Zmiany polegają na dostosowaniu projektu budżetu w związku z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych z 2010r na 2011r  tj. budowa drogi  gminnej Nadróż-Kowalki w miejscowości Nadróż i budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo, które nie zostały wykonane w 2010r oraz zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowych zostały połączone w jedno zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
Projekt budżetu na 2011r  skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 14 634 033 zł, a wydatki stanowią 19 674 033 zł. Pani Nowakowska omówiła plan dochodów i wydatków według działów, a także załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2011r. Pani Wójt poinformowała, że  w dniu 6.12. 2010r  Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu gminy na 2011r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusje w tym temacie.
Radna Czerska zapytała  z czego wynika kwota  61.600 zł w dziale „Ochrona zdrowia” oraz poprosiła o przedstawienie składu komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych. Pani Wójt poinformowała, że dochody w wysokości 61.600 zł wynikają z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przedstawiła skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Sławomir Graczyński, Hanna Bońkowska, Zenobia Faltynowska, Ryszard Bartkowski, Klemens Zgórzyński, Lech Hejza.  Pani Czerska zapytała dlaczego w składzie komisji nie ma psychologa. Pani Wójt odpowiedziała,  że pani psycholog nie wyraziła zgody na pracę w komisji. Pani Czerska stwierdziła, że poza
Panem Graczyńskim i Panią Bońkowską do pozostałych członków komisji ma zastrzeżenia. Dodała, że w komisji powinien pracować  nauczyciel oraz psycholog.
Następnie radna Czerska nawiązała do tematu związanego z opłatą przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej. Poprosiła o wyjaśnienie, kto korzysta z pobytu w domu pomocy. Pani Nowakowska poinformowała, że gmina opłaca za pobyt w domu pomocy społecznej za 1 osobę. Dodała, że jeżeli osoba, która nie ma dochodu, to gmina z mocy przepisów prawa musi zabezpieczyć środki na utrzymanie tej osoby w domu pomocy społecznej. Najpierw jest sprawdzana sytuacja materialna osób zobowiązanych do alimentacji.   
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/11/10 w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Przewodniczący Rady przedstawił dwa stanowiska komisji w sprawie wynagrodzenia dla Pani Wójt. Jedna propozycja to : wynagrodzenie zasadnicze – 5 000 zł, dodatek funkcyjny - 1 900 zł, dodatek specjalny -  w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast druga propozycja to : wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 200 zł, natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia takie same jak w pierwszej propozycji. Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe propozycje komisji. Za propozycją Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie wynagrodzenia wójta głosowało 6 radnych, za propozycja Komisji Rewizyjnej i Komisji Ładu i Porządku Publicznego głosowało 8 radnych. Radny Magdziak zapytał jak przedstawiają się koszty podróży dla Pani Wójt. Pani Wójt odpowiedziała, że ma ustalony ryczałt miesięczny na przejazdy na terenie gminy 300 km zgodnie z rozporządzeniem tak jak inni pracownicy.  Dodała, że jeżeli ma np. urlop to ryczałt jest odpowiednio potrącony.  Pan Magdziak zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały dotyczący utraty mocy uchwał.  Zapytał, czy od 2006r nie było innej uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójta. Pani Wójt odpowiedziała, że  w 2008r  była uchwała zmieniająca wynagrodzenie wójta. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia dla wójta gminy i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr III/12/10 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Czerska, Magdziak) wstrzymało się od głosowania.  
Następnie Pani Wójt przedstawiła proponowaną opłatę za wodę na 2011r w wysokości 1,80 zł za 1 m3 plus podatek WAT. Propozycja podwyższenia ceny wody jest podyktowana wzrostem kosztów na utrzymanie hydroforni związanych z opłatą za energię elektryczną. Wszystkie komisje przychyliły się do proponowanej przez Panią Wójt stawki. Innych propozycji  radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przyjęcia ceny wody na 2011r i poprosił o przegłosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr III/13/10 w sprawie przyjęcia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2011r.
W dalszej części przystąpiono do wyboru dwóch radnych na przedstawicieli do Związku Gmin Rypińskich. Komisja Rozwoju Gospodarczego zaproponowała radnego Tomasza Sińczaka, natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zaproponowała radnego Marka Długokęckiego. Innych propozycji nie zgłoszono, proponowani radni wyrazili zgodę na pracę w Związku Gmin Rypińskich.  Wobec powyższego Przewodniczący rady odczytał projekt  uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr  III/14/10 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
Radna Czerska zapytała czy będzie powołany sekretarz gminy. Pani Wójt odpowiedziała, że w 2011r będzie powołany sekretarz gminy.
Pani Czerska stwierdziła, że Pani Wójt wydała pozytywną decyzję w dniu 19 marca 2010r na zalegalizowanie posadowionego bez zezwolenia domu przez Pana Linerta. Dodała, że ta osoba nie ma prawa własności do gruntu.
Pani Wójt odpowiedziała, że   po zapoznaniu się z dokumentami w tej sprawie udzieli odpowiedzi na najbliższej sesji.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady III  sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                      Protokolant
Marek Długokęcki                                                    Jadwiga Trybańska

 

 

        

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 grudnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2011, 07:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1531