P r o t o k ó ł Nr II /10

P r o t o k ó ł   Nr II/10

z obrad II sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 6 grudnia 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad II sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
2. Ślubowanie Wójta.
3. Powołanie stałych komisji rady.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Ad 1.
Obrady sesji rozpoczęto hymnem państwowym. Otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie dokonał Przewodniczący Rady Gminy, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych –rada była władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są inne propozycje ? Pan Długokęcki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rogowo. Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad 2.
Kolejny punkt to ślubowanie Wójta Gminy. Pani Barbara Nowakowska złożyła ślubowanie zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.

Ad 3.
W tym punkcie przystąpiono do powołania stałych komisji rady. Prowadzący obrady poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy rada powołuje stałe komisje : Rewizyjną, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,  Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego i zawnioskował, aby każdy radny pracował w jednej komisji. Wobec powyższego zaproponował, aby w Komisji Rewizyjnej , Komisji Oświaty i Komisji Rozwoju Gospodarczego pracowało po 4 radnych , natomiast w Komisji Ładu i Porządku Publicznego były 3 osoby. Innych propozycji dotyczących składu ilościowego stałych komisji rady nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie ilościowego składu osobowego komisji i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/3/10 w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Wybrani członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego i zastępcę komisji i przedstawią ich radzie. W ten sposób wybierani będą przewodniczący i ich zastępcy pozostałych komisji. W skład komisji wejdą kandydaci, którzy otrzymają podczas głosowania największą liczbę głosów.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Radny Witold  Paśniewski zgłosił radną Stanisławę Drozdowską, która wyraziła zgodę, radny Stefan Magdziak zgłosił radną Urszulę Czerską, która wyraziła zgodę, radna  Katarzyna Daszkowska zgłosiła radnego Kazimierza Gutkowskiego, który wyraził zgodę, radny Marek Długokęcki zgłosił radną Katarzynę Daszkowską, która wyraziła zgodę, radna Stanisława Drozdowska zgłosiła radnego Sławomira Lewandowskiego,  który wyraził zgodę.
W tym temacie głos zabrała radna Czerska, która stwierdziła, że ze statutu gminy nie wynika, jak ma wyglądać głosowanie, nie ma też regulaminu głosowania. Pan Długokęcki w odpowiedzi na powyższe przytoczył brzmienie paragrafu 46 i 47 statutu gminy, które stanowią między innymi,  że uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad. Dodał, że głosowanie tajne jest tylko wtedy, gdy jest wymóg ustawowy.  Pani Urszula Czerska zrezygnowała z kandydowania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci zgłoszeni do Komisji Rewizyjnej otrzymali po 15 głosów i weszli w skład powyższej komisji. Następnie członkowie komisji wybrali spośród siebie Katarzynę Daszkowską na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej , a na  zastępcę przewodniczącej Stanisławę  Drozdowską.  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr II/4/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Z kolei zgłoszono kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Pani Katarzyna Daszkowska zgłosiła Pana  Stefana Magdziaka , Pan Tomasz Sińczak zgłosił Pana Marka Długokęckiego,  Pan  Lech Hejza zgłosił Panią Krystynę Kopczyńską , Pan Marek Długokęcki zgłosił Pana Jana Błażejewskiego . Innych propozycji nie było. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
W skład powyższej komisji weszli radni, którzy uzyskali następującą liczbę głosów : Stefan Magdziak 14 głosów, Marek Długokęcki 14 głosów, Krystyna  Kopczyńska  15 głosów, Jan Błażejewski 14 głosów. Członkowie komisji wybrali na przewodniczącego komisji Stefana Magdziaka, a na  zastępcę przewodniczącego Marka Długokęckiego . Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej składu osobowego powyższej komisji i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr II/5/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zgłoszono kandydatów na członków Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Pan Wojciech Nowatkowski zgłosił Pana Lecha Hejzę, Pan Lech Hejza zgłosił Panią Emilę Kopycińską , Pan Jan Błażejewski zgłosił Pana Tomasza  Sińczaka , Pani Maria Rucińska zgłosiła Panią Urszulę Czerską . Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W skład powyższej komisji weszli radni, którzy otrzymali w głosowaniu jawnym następującą liczbę głosów : Lech Hejza 15, Emila Kopycińska  15, Tomasz  Sińczak 15,  Urszula  Czerska 14. Radni ww. komisji wybrali spośród siebie i przedstawili radzie przewodniczącego komisji Pana Lecha Hejzę i zastępcę przewodniczącego Panią Emilę Kopycińską . Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/6/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego głosowało 15 radnych.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Przestrzegania Ładu i porządku Publicznego.
Zgłoszeni kandydaci : Witold Paśniewski , Wojciech Nowatkowski ,Maria Rucińska  wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów : Witold Paśniewski  i  Wojciech Nowatkowski po 15 głosów, Maria Rucińska 14 głosów. Członkowie komisji wybrali i przedstawili radzie przewodniczącego komisji Witolda Paśniewskiego i zastępcę przewodniczącego Marię Rucińską . Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczącej powołania powyższej komisji i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr II/7/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad, będąc przy punkcie ustalenia wynagrodzenia dla wójta,  radny Gutkowski zawnioskował, aby ten temat odłożyć na kolejną sesję, po wypowiedzeniu się komisji  i zajęciu przez nich stanowiska w tej sprawie.  Za propozycją Pana Długokęckiego, aby na obecnej sesji zająć się ustaleniem wynagrodzenia dla Pani Wójt głosowało 2 radnych, za wnioskiem radnego Gutkowskiego głosowało 13 radnych. W związku z powyższym ten temat będzie omawiany na kolejnej sesji.

Ad 4.
Radna  Urszula Czerska  zapytała Panią Wójt, dlaczego nie było spotkania przed wyborami samorządowymi z mieszkańcami Rogówka.
Pani Wójt odpowiedziała, że przed wyborami  odbyło się tylko kilka spotkań w sołectwach, w których były przygotowywane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego związane z inwestycjami. Jeżeli mieszkańcy Rogówka będą zainteresowani takim spotkaniem i będzie wniosek od sołtysa,  to na pewno weźmie udział w spotkaniu po uzgodnieniu terminu.
Następnie radna Czerska stwierdziła, że w planach gminy nie ma ujętych zadań  dla Rogówka i Charszewa. Dodała również, że w Rogówku do remontu jest droga przez wieś , a następnie poruszyła problem oświetlenia ulicznego w Rogówku. Stwierdziła, że są tylko 3 lampy, które oświetlają wieś przez trzy godziny, jest to za mało i należy dołożyć jeszcze dwie lampy. Jeżeli gmina nie zakupi dodatkowych dwóch lamp, to przeznaczy swoją dietę na ten cel i będzie opłacała za pobraną energię od tych lamp.
Radny Gutkowski stwierdził, że oświetlenie uliczne jest bardzo drogie i w niektórych miejscach należałoby zrezygnować z oświetlenia.
Pani Wójt odpowiedziała, że droga w Rogówku była remontowana . Na tę drogę gmina nie otrzyma dofinansowania z zewnątrz. W sprawie oświetlenia Pani Wójt odpowiedziała, że oświetlenie uliczne jest bardzo kosztowne, musimy płacić za konserwację urządzeń, które nie są własnością gminy, ponadto w Rogówku i w kilku innych miejscowościach są wymienione lampy uliczne na energooszczędne, a w kilku miejscowościach nie ma oświetlenia.
W dalszej części radna Czerska stwierdziła, że są niesprawiedliwie dzielone środki unijne np. na dofinansowanie kół gospodyń wiejskich. Pani Wójt odpowiedziała, że między innymi KGW w Rogówku otrzymało środki na zorganizowanie pokazu. Są cztery koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy, które reprezentują gminę na zewnątrz. Wójt dodała, że organizowane były wycieczki z funduszy unijnych, gdzie z Rogówka były chętne tylko 2 osoby.
Radna Czerska nawiązała do niskiego wskaźnika  wykorzystania funduszy unijnych przez gminę Rogowo, które opisała prasa.  Pani Wójt  wyjaśniła  jak obliczany jest wskaźnik dotyczący pozyskiwania środków unijnych  przez gminę w opublikowanym artykule w gazecie. Poinformowała, że przy wyliczaniu wskaźnika brane są pod uwagę wszystkie podmioty, które skorzystały ze środków unijnych tj. przedsiębiorstwa działające na terenie gminy, rolnicy, urząd gminy i organizacje społeczne. Dodała, że dla porównania  wykorzystania środków unijnych przez Urząd Gminy w Rogowie należałoby wziąć pod uwagę tylko urzędy gmin. Wójt poinformowała również, że nasza gmina przystępuje do wielu programów unijnych, składając odpowiednie oraz w terminie wnioski o dofinansowanie do różnych zadań.  Żaden ze złożonych wniosków nie został odrzucony przez instytucje do których był składany. Dodała, że trzeba posiadać wkład własny, żeby pozyskać środki zewnętrzne.

Ad 5.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady II sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                                  Protokolant
Marek Długokęcki                                                                Jadwiga Trybańska 
  

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1616