P r o t o k ó ł Nr I /10

P r o t o k ó ł   Nr I/10

z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 2 grudnia 2010r.
 
    W związku art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji Marek Długokęcki zwołał pierwszą w VI kadencji sesję Rady Gminy Rogowo, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010r o godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie.
Do przeprowadzenia sesji na czas od jej otwarcia do wyboru przewodniczącego rady zgodnie z art. 20 ust. 2c ww. ustawy wyznaczył najstarszego wiekiem radnego Pana Witolda Paśniewskiego.
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. W obradach sesji uczestniczyli Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów oraz zaproszeni goście.
Na wstępie przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej powitał radnych, zaproszonych gości, Panią Wójt i wszystkich przybyłych na obrady I sesji  Rady Gminy Rogowo. Następnie  przewodniczący poinformował o pracy Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010r do rady gminy oraz na wójta. Stwierdzono, że dla wyboru rady gminy utworzono 12 okręgów wyborczych w tym : 9 okręgów jednomandatowych i 3 okręgi dwumandatowe. Uprawnionych do głosowania w naszej gminie było 3857 wyborców. Frekwencja wyborcza w całej gminie wyniosła 47,4%. Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 4 – 63,2% i w okręgu nr 3 – 62,7%, najniższą w okręgu 11 – 37,7%. Pan Kukowski poinformował, że w sześciu okręgach wyborczych dokonano zgłoszeń kandydatów w liczbie równej mandatów i w tych okręgach zgłoszeni kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania. W pozostałych okręgach wyborczych zgłoszeń kandydatów na radnych dokonano w ilości większej niż mandatów i przeprowadzono głosowanie.  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej stwierdził, że w okresie zgłaszania kandydatów oraz w czasie przeprowadzonego głosowania nie zanotowano uwag, które mogłyby wpłynąć na wyniki głosowania.
Z kolei Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia potwierdzające wybór radnych w danych okręgach.
Następnie Pan Kukowski Leszek poinformował, że warunkiem nabycia prawa radnego jest złożenie ślubowania po czym odczytał rotę ślubowania i poprosił w pierwszej kolejności o złożenie ślubowania radnego Witolda Paśniewskiego najstarszego wiekiem. Z kolei radni wyczytywani według listy obecności kolejno składali ślubowanie. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.
W dalszej części Pan Kukowski poinformował również, że w dniu 21.11.2010r  odbyły się wybory Wójta Gminy Rogowo. Głosowanie odbyło się w 5 obwodach głosowania. Zgłoszenia kandydatów na wójta dokonały dwa komitety wyborcze. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru wójta gminy, którym wybrana została Pani Nowakowska Barbara uzyskując 73,5% ważnych głosów.  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Pani Nowakowskiej Barbarze zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko wójta gminy.
Następnie Pan Kukowski porosił radnego seniora  o otwarcie I sesji Rady Gminy Rogowo i prowadzenie jej do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Witold Paśniewski otworzył obrady pierwszej sesji i poprosił o powstanie do hymnu państwowego.
Z kolei stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
W dalszej kolejności przystąpiono do przyjęcia porządku obrad sesji. Prowadzący obrady przedstawił  proponowany porządek obrad :
- sprawozdanie wójta  poprzedniej kadencji o stanie gminy,
- wybór przewodniczącego rady :
   a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
   b) głosowanie
- wybór wiceprzewodniczących rady,
- wolne wnioski i zapytania,
- zakończenie obrad.
Pan Paśniewski zapytał radnych – czy są inne propozycje ? Radni nie zgłosili innych propozycji i jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei przewodniczący obrad poprosił wójta poprzedniej kadencji o przedstawienie sprawozdania o stanie gminy.
Pani Wójt zabierając głos poinformowała, że Gmina Rogowo obejmuje obszar 140 km2 i jest podzielona na 22 sołectwa. Teren gminy zamieszkuje 4600 osób, a gęstość zaludnienia ukształtowała się na poziomie 32 osoby/km2. Dochody gminy z podatku PIT na 1 mieszkańca wynoszą  152 zł, a z podatku CIT na 1 mieszkańca 0,50 zł co jest słabym rezultatem na tle kraju. Zadłużenie ogółem na 1 mieszkańca jest na poziomie 0 zł, co oznacza 1 miejsce w województwie. Gmina Rogowo nie ma kredytów ani pożyczek. Samorząd gminy realizował w minionej kadencji i nadal realizuje wiele ważnych zadań dla rozwoju gminy. W trakcie wykonywania zadań jest budowa boiska w Czumsku Dużym ,w Rojewie i w Nadrożu, budowa drogi Nadróż-Kowalki. Następnie Pani Wójt przedstawiła zadania przygotowane do realizacji w 2011r :budowa sieci wodociągowej w Rudzie  i na odcinku Huta-Charszewo, budowa drogi Czumsk Duży-Narty, budowa drogi Huta-Nadróż, remont świetlic w Lasotach, Świeżawach i Rojewie, budowa placu zabaw w Lasotach, w Borowie, w Czumsku Małym.
 Kolejny raz został złożony wniosek o dotację na budowę placu zabaw w Rogowie. Podpisane porozumienie z fundacją, która uzyskała środki unijne, pozwala na otwarcie 4 punktów przedszkolnych na terenie gminy Rogowo. Z dniem 1.09.2011r punkty przedszkolne mogą być otwarte w Nadrożu, Kobrzyńcu, Rogowie i Sosnowie dla dzieci od 3-5 lat.
Po przedstawieniu sprawozdania przez Panią Wójt przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru przewodniczącego rady gminy. Zaproponowano trzy osobowy skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. Radna Rucińska Maria zgłosiła Lecha Hejzę, który wyraził zgodę do pracy w komisji, radna Daszkowska Katarzyna zaproponowała Stefana Magdziaka, który również wyraził zgodę , radna Czerska Urszula zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w komisji. Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie skład osobowy ww. komisji.
Następnie odczytano regulamin wyborów przewodniczącego rady gminy, który został  przyjęty jednogłośnie przez radnych w głosowaniu jawnym.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady gminy. Radna Daszkowska Katarzyna zgłosiła kandydata Marka Długokęckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Gutkowski Kazimierz zgłosił Czerską Urszulę, która nie wyraziła zgody na kandydowanie, natomiast radna Czerska Urszula zgłosiła Gutkowskiego Kazimierza, który również nie wyraził zgody na kandydowanie. Innych kandydatur nie proponowano.
Komisja  skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonych tajnych wyborów na przewodniczącego rady gminy. Przewodniczący komisji Lech Hejza ogłosił wynik tajnego głosowania i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Gminy Rogowo został wybrany Marek Długokęcki ( 15 głosów za ). Protokół komisji wraz z kartami głosowania w załączeniu protokołu.
Prowadzący obrady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. 
Radny Paśniewski pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu rady Markowi Długokęckiemu i poprosił  o dalsze prowadzenie obrad sesji.
Pan Długokęcki podziękował za wybór jego osoby na przewodniczącego rady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. Przewodniczący rady zawnioskował o wybór dwóch radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo. Wniosek ten został poparty jednogłośnie przez radnych. Następnie prowadzący obrady zaproponował skład osobowy komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na dwóch wiceprzewodniczących ten sam, który został wybrany do wyborów na przewodniczącego rady i zapytał czy te osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do komisji. Kandydaci wyrazili zgodę do pracy w komisji skrutacyjnej. Radni jednogłośnie zaakceptowali skład osobowy komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na dwóch wiceprzewodniczących rady gminy.
Radny Hejza Lech zgłosił radnego Paśniewskiego Witolda, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Drozdowska Stanisława zgłosiła radną Czerską Urszulę, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Radna Daszkowska Katarzyna zgłosiła radną Rucińską Marię, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je radnym. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przewodniczący komisji odczytał protokół i stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Rogowo zostali wybrani w głosowaniu tajnym radny Paśniewski Witold  i radna Rucińska Maria. Protokół komisji wraz z kartami do głosowania w załączeniu protokołu. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rogowo została podjęta przez radnych jednogłośnie. Nowo wybrani wiceprzewodniczący zajęli miejsca przy stole prezydialnym.
W punkcie wolne wnioski radny powiatu Pan Zgórzyński Zbigniew podziękował za głosowanie na jego osobę podczas wyborów do rady powiatu. Stwierdził, że będzie czynił starania, aby pomagać Gminie Rogowo.
Wszyscy radni otrzymali Statut Gminy Rogowo oraz druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w terminie 30 dni od daty ślubowania.
W związku z tym, że porządek obrad  I sesji został wyczerpany, przewodniczący obrad o godz. 1400 zakończył obrady sesji. 
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                           Protokolant
Marek Długokęcki                                                         Jadwiga Trybańska
 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (2 grudnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1692