P r o t o k ó ł Nr IX/10

P r o t o k ó ł  Nr IX/10

z obrad XXXIX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 10 listopada 2010r  pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych.
 Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :                       
    a) otwarcie obrad  XXXIX sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie porządku obrad.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.
3. Wystąpienie Wójta Gminy Rogowo.
4. Wręczenie nagród.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.  

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad 2.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos. W swoim  wystąpieniu stwierdził, że w jego ocenie była to dobra kadencja, o czym mogą zaświadczyć powstałe w czasie jej trwania inwestycje. Pan Długokęcki dodał, że w obecnej kadencji nie było złośliwości i kłótni, a była praca i rzeczowy dialog. Następnie Pan Przewodniczący podziękował za dobrą współpracę wszystkim radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom, dyrektorom szkół i nauczycielom, kierownikom podległych jednostek, delegatom do Izby Rolniczej, radnemu Sejmiku Samorządowego, policjantom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pracowali na rzecz naszej gminy. Pan Długokęcki w szczególny sposób podziękował Pani Wójt w imieniu rady za trud i zaangażowanie jakie włożyła w rozwój gminy.  

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o wystąpienie. Pani Nowakowska również podziękowała za doświadczoną życzliwość i wsparcie oraz podziękowała za współpracę i zaangażowanie pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, kierownikom podległych jednostek, strażakom, członkiniom KGW, mieszkańcom gminy i młodzieży szkolnej. Z kolei Pani Wójt przedstawiła realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2006-2010  oraz zadania przygotowane do realizacji w 2011r. Najważniejsze inwestycje realizowane w minionej kadencji to : budowa drogi Brzeszczki Duże III etap, budowa drogi Sosnowo-Zamość, budowa drogi Nadóż-Huta (Kasztany), remont świetlicy w Pręczkach i budowa placu zabaw z parkingiem, budowa sieci kanalizacji ściekowej Rojewo-Świeżawy-Pręczki, instalacja centralnego ogrzewania w SP w Nowym Kobrzyńcu, wymiana okien w SP w Nowym Kobrzyńcu, budowa sieci wodociągowej Kosiory-Narty, remont chodnika w Rogowie, budowa drogi Wierzchowiska-Brzeszczki Duże, budowa chodnika w Nadrożu, wymiana okien, drzwi, zakup mebli w SP w Nadrożu, utworzenie kawiarenki internetowej w Starym Kobrzyńcu, budowa sieci wodociągowej Huta Chojno i Pinino, budowa zespołu boisk w Rogowie, budowa „Orlika” w Sosnowie, przebudowa drogi w miejscowości Kosiory, przebudowa drogi Sosnowo-Wierzchowiska, budowa placu zabaw w Nadrożu, budowa drogi w Czumsku Dużym, budowa drogi w Rogowie(Plebanka), budowa drogi Rogowo-Huta 2,4 km, budowa drogi Nadróż-Kowalki ( w realizacji), budowa sieci kanalizacji ściekowej Pręczki-Lasoty-Nadróż ( w realizacji), remont świetlicy w Czumsku Dużym, Starym Kobrzyńcu, budowa placów zabaw w Sosnowie, Starym Kobrzyńcu, budowa boiska w Pręczkach, budowa boiska w Nadrożu, w Rojewie i w Czumsku Dużym ( w realizacji ). Ogółem wartość realizowanych inwestycji w latach 2006-2010 stanowi kwotę 19 899 044 zł , w tym środki z budżetu gminy 12 420 783 zł, fundusze pozyskane z Unii Europejskiej i z innych źródeł 7 478 261 zł. Gmina nie ma pożyczek i kredytów. Na koniec Pani Wójt życzyła mieszkańcom naszej gminy , aby wybrali w nadchodzących wyborach samorządowych pracowitą i uczciwą władzę.

Ad 4.
Przewodniczący Rady dziękując za współpracę  oraz wkład pracy w rozwój Gminy Rogowo w minionej kadencji wręczył radnym , Pani Wójt, zastępcy Wójta,  Pani Skarbnik i delegatowi Sejmiku Samorządowego pamiątkowe książki.
Następnie Pani Wójt wręczyła nagrody pieniężne dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy szczególnie zaangażowali się w życie szkoły. Z kolei Pani Wójt uhonorowała dyplomami  przedstawicieli stowarzyszeń , ochotniczych straży pożarnych , Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, KGW , szkół na terenie gminy Rogowo, Kółka Rolniczego w Kobrzyńcu, którzy uczestniczyli w realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Z powyższego programu zrealizowano 19 projektów. 

Ad 5.
W tym punkcie dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rogowie podziękował w imieniu nagrodzonych nauczycieli za nagrody.
Radny Sejmiku Samorządowego Pan  Zgórzyński Paweł podziękował również za współpracę w minionej kadencji. 

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11:30 zakończył obrady XXXIX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                        Protokolant
Marek Długokęcki                                                      Jadwiga Trybańska

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (10 listopada 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:12:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:28:58)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1791