P r o t o k ó ł Nr VIII/10

P r o t o k ó ł  Nr VIII/10

z obrad XXXVIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :
  a) otwarcie obrad XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał  :
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
  b) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
      należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
      pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
      oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.,
  d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.,
  e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy,
  f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo,
  g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXVII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 4 listopada 2010r o godz. 13 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z propozycjami Wójta dotyczącymi stawek podatku od środków transportowych i stawki ceny żyta do podatku rolnego. Komisja przychyliła się do zaproponowanych stawek.
2. Pani Wójt przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2010r.
3. Omówiono projekt uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.
4. Zapoznano się z pozostałymi projektami uchwał na sesję.
W dniu 4 listopada 2010r o godz. 10 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawiono projekt uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.
2. Omówiono Plany Odnowy Miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty, które ze względu na zaplanowane remonty obiektów komunalnych  w tych miejscowościach muszą być zmienione.
3. Przedstawiono projektowane zmiany w budżecie, które głównie polegają na wprowadzeniu do budżetu otrzymanych dotacji.
4. Członkowie komisji zapoznali się z propozycją Pani Wójt dotyczącą stawek  podatku od środków transportowych na 2011r oraz propozycją ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011r. Komisja przychyliła się do propozycji Pani Wójt. 
5. Pani Nowakowska przedstawiła temat wzięcia przez gminę w leasing ciągnika z osprzętem z możliwością do odśnieżania dróg.
6. Wójt przedstawiła realizowane zadania dotyczące budowy dróg gminnych.
7. Pani Wójt wyjaśniła temat dotyczący wskaźnika pozyskiwania środków unijnych przez gminy.
W dniu 3 listopada 2010r o godz. 10 odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym omawiano następujące sprawy :
1. Przedstawiono projektowane zmiany w budżecie.
2. Zapoznano się z propozycjami Wójta odnośnie stawek podatku transportowego i podatku rolnego na przyszły rok. Komisja zaakceptowała zaproponowane stawki.
3. Omówiono projekty uchwał na sesję dotyczące Planów Odnowy Miejscowości oraz zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.
W dniu 3 listopada 2010r o godz. 13 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, które nie mają zastosowania przepisy z Ordynacji podatkowej. Projekt tej uchwały jest podyktowany zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Komisja zapoznała się z proponowanymi przez Wójta stawkami podatku transportowego i ceną żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011r i je zaakceptowała.
3. Pani Wójt omówiła zmiany do Planów Odnowy Miejscowości Rojewo, Świeżawy i Lasoty. Poinformowała, że zmiany  planów są konieczne ze względu na możliwość pozyskania środków na remonty obiektów komunalnych w tych miejscowościach oraz przedstawiła zakres robót.
4. Pani Nowakowska przedstawiła realizację zadań oświatowych 2009/2010.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.09.2010r :
- trwają przygotowania do wyborów samorządowych, które przypadają na 21.11.2010r,
- odbyło się spotkanie z przedstawicielem KOMES w sprawie opłaty za ścieki,
- Wójt brała udział w uroczystości pasowania uczniów w SP w Nadrożu,
- podpisano umowę z firmą IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany w Brodnicy na budowę kanalizacji ściekowej na odcinku Pręczki-Lasoty-Nadróż,
- w dniu 10.10 odbył się koncert kapeli góralskiej ,
- w dniu 11.10 odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie,
- w dniu 14.10 miała miejsce kontrola z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca wykorzystania środków z FOGRu na budowę drogi w Czumsku Dużym,
- w dniu 25.10 Wójt przedstawiała w Urzędzie Marszałkowskim wykorzystanie środków z Funduszu Wsparcia , które otrzymała Gmina Rogowo przez 3 kolejne lata,            
- w dniu 3.11. odbyła się uroczystość związana z 50-leciem pożycia małżeńskiego,
- wójt przedstawiła realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.
Pani Nowakowska poinformowała o otrzymanym piśmie od Pana Marszałka , że Gmina Rogowo otrzyma środki finansowe na budowę drogi Czumsk Duży – Narty.
Następnie Wójt nawiązała do obliczania wskaźnika dotyczącego pozyskiwania środków unijnych  przez gminę. Poinformowała, że przy wyliczaniu wskaźnika brane są pod uwagę wszystkie podmioty, które skorzystały ze środków unijnych tj. przedsiębiorstwa działające na terenie gminy, rolnicy, urząd gminy i organizacje społeczne.  W naszej gminie ze środków unijnych korzystali jedynie rolnicy w postaci dopłat bezpośrednich oraz urząd gminy.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał  
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na :  zmniejszeniu planowanych dochodów w dziale „ Drogi publiczne gminne”, zwiększeniu dochodów w dziale „ Działalność usługowa” z tytułu pozyskanych dodatkowo wpływów przez GOW w Sitnicy, zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu dodatkowo pozyskanych wpływów z odsetek od lokat terminowych, zwiększeniu dochodów o kwotę 237.088 zł w dziale „ Dochody od osób prawnych i fizycznych”, zwiększeniu subwencji oświatowej.  Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych po dokonanym przetargu oraz rozliczeniem zadania, zmniejszeniu wydatków w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy placów zabaw w Lasotach, Borowie i Czumsku Małym , gdyż zadanie to będzie realizowane w 2011 r. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVIII/39/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Motylewska  omówiła projekt uchwały dotyczący zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Poinformowała, że podjęcie  uchwały w tej sprawie jest podyktowane zmianą przepisów  ustawy o finansach publicznych. Dodała, że do należności cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacji podatkowej. Radni do przedstawionego materiału nie mieli uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVIII/40/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg  radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Wszystkie komisje zaakceptowały proponowane stawki przez Panią Wójt. Innych propozycji nie było.
Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały  Nr XXXVIII/41/10  w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.,
Pani Nowakowska przedstawiła propozycje  obniżenia ceny żyta dla celów podatku rolnego na przyszły rok.. Zaproponowała, aby nie podwyższać ceny żyta  obowiązującej  w roku bieżącym, która wynosi 29 zł za 1 dt. Komisje Rady przychyliły się do propozycji Pani Wójt. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej  obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVIII/42/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
radni głosowali jednogłośnie.   
W temat podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy, Rojewo i Lasoty wprowadziła Pani Agnieszka Dąbrowska. Poinformowała, że w związku ze staraniem się o dofinansowanie do remontu obiektów komunalnych w powyższych miejscowościach należy dokonać zmiany w planach odnowy tych miejscowości. Przedstawione zostały również planowane zadania inwestycyjne dla omawianych miejscowości.
Do przedstawionego materiału radna Misiak zaproponowała, aby uzupełnić  w planach w części dotyczącej oświaty zapis funkcjonowania w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu Technikum Pojazdów Samochodowych. Innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwały w sprawie przyjęcia planów  i zarządził głosowanie. Za   podjęciem uchwały Nr XXXVIII/43/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeżawy, Nr XXXVIII/44/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo,  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lasoty radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie Pani Wójt przedłożyła informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Poinformowała, że w niektórych oświadczeniach były drobne uwagi, które zostały usunięte, a następnie przesłane do Urzędu Skarbowego w Rypinie.
Ponadto z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady oraz Wójta wynika, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.

Ad 6.
W tym punkcie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na ostatnią w tej kadencji sesję, która odbędzie się  w dniu 10.11.2010r o godz. 1000 w sali narad urzędu.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1200 zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                        Protokolant
Marek Długokęcki                                                      Jadwiga Trybańska


 
   

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (8 listopada 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:06:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2010, 21:28:12)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644