P r o t o k ó ł Nr VI/10

P r o t o k ó ł  Nr VI/10

z obrad XXXVI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2010r  pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :                        
  a) otwarcie obrad  XXXVI  sesji i stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z  XXXV sesji
2.  Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.  Podjęcie uchwał :
 a)zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
 b) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogowo,
 c)w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
   dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Rogowo,
 d)w sprawie wydania opinii
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2010r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.  
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 17 sierpnia 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zgodnie z punktem planu pracy komisji zapoznano się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. Pani Skarbnik przedstawiła analizę z wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków za I półrocze br.  Na zadawane pytania ze strony radnych odpowiedzi udzielała Pani Skarbnik. Członkowie komisji zapoznali się wysokością zaległości z tytułu pobranej wody oraz z tytułu zaległości podatkowych.  Realizacja budżetu  w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Przyczyną wykonania niektórych dochodów i wydatków poniżej przeciętnego wskaźnika wykonania planu są nie zakończone inwestycje, których płatność przypada w II półroczu 2010 r.  po zakończeniu realizowanych zadań. Członkowie komisji stwierdzili, że w wydatkach większość zadań jest realizowana, inne są w toku wykonywania. Środki budżetu są wydatkowane zgodnie z założeniami.  Gmina w omawianym okresie nie zaciągała pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.
W dniu 16 sierpnia 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.     Przedstawiono proponowane zmiany w budżecie na 2010r,
2.     W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych opracowano i przedstawiono projekt uchwały dotyczący trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3.    Omówiono projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
4.    Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały odnośnie zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół .
5.    Pani Nowakowska poinformowała o realizowanych inwestycjach dotyczących modernizacji dróg gminnych, budowy placów zabaw, świetlic  i boisk.
6.    Omówiono informację z wykonania budżetu za I półrocze br.
W dniu 18 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego  na którym omawiano następujące sprawy :
1.    Zapoznano się z analizą z wykonania budżetu za I półrocze br.
2.    Przedstawiono  projektowane zmiany w budżecie, które dotyczą między innymi  wprowadzenia dotacji na  dofinansowanie do budowy drogi w Czumsku Dużym ,  wprowadzenia dotacji otrzymanej na zorganizowanie  pikniku rybnego, który odbędzie się w Rogowie w dniu 22.08 br , zabezpieczeniu środków na utwardzenie drogi Nadróż-Kowalki.
3.    Omówiono projekty uchwał na sesję.
W dniu 16 sierpnia o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Pani Wójt przedstawiła zasady udzielania i obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół na terenie gminy Rogowo oraz  omówiła ustalenia dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy. Projekt uchwały zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
2.    Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Gminnej Przychodni w Białych Błotach, a także w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
3.    Przedstawiono informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
4.    Omówiono proponowane zmiany w budżecie.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy , które miały miejsce w okresie od dnia 29 czerwca 2010r
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie czterech punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy,
- w dniu 12.07 podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie do budowy drogi w Czumsku Dużym,
- w dniu 14.07 podpisano umowę na zorganizowanie pikniku  promującego spożywanie ryb,
- w dniu 16.07 podpisano akt notarialny na przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnej świetlicy w Sosnowie,
- w dniu 23.07 wójt uczestniczyła w uroczystościach związanych z dniem policjanta,
- w dniu 24.07 odbyło się podsumowanie programu dla osób niepełnosprawnych,
- w dniu 28.07  w Sosnowie odbyło się podsumowanie projektu dotyczącego zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze gminy Rogowo,
- w dniu 4.08 odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dotyczącej  awansu  nauczycieli, którzy złożyli wnioski o wyższy stopień  awansu zawodowego ,
- w dniu 11.08 wójt uczestniczyła w posiedzeniu Społecznej Rady Zatrudnienia , na którym tematem było przyznawanie środków na tworzenie stanowisk pracy.
Pani Wójt poinformowała o dokonanych remontach obiektów szkolnych w czasie wakacji.
Następnie Pani Nowakowska przypomniała o terminie składania przez radnych oświadczeń majątkowych , który przypada na dzień 12.09.2010r.Pani Zarębska rozdała radnym druki oświadczeń do wypełnienia.
Wójt poinformowała o pikniku promującym  spożywanie ryb, który ma odbyć się 22.08.br na boisku w Rogowie oraz poinformowała o badaniach profilaktycznych płuc ( RTG i spirometria), które również mają odbyć się na boisku szkolnym w dniu 22.08. Ponadto Pani Wójt przedstawiła stopień zaawansowania prac związanych z inwestycjami. Poinformowała, że w dniu 26.08 odbędzie się odbiór I etapu drogi Rogowo-Huta,. Odbyły się przetargi na zadania : budowa placu rekreacyjnego i boiska w Rojewie, budowa boiska w Nadrożu i boiska w Czumsku Dużym. Ponadto Wójt podpisała umowę z firmą                                          na utwardzenie drogi w Nadrożu (Czereśnie).
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.   

Ad 4.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów na realizację projektu pt. Kampania promocyjna karpia na podstawie umowy zawartej z ARiMR, zwiększeniu dochodów o kwotę 90.000 zł  na przebudowę drogi w Czumsku Dużym, zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu dodatkowo pozyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej, zwiększeniu dochodów o kwotę 146.200 zł na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę boisk sportowych i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo.
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zwiększeniu wydatków na realizację projektu Kampania promocyjna karpia na podstawie zawartej umowy, zwiększeniu wydatków na budowę drogi Nadróż-Kowalki o kwotę 600.000 zł, zwiększeniu wydatków na zakup opału w szkołach, zwiększeniu wydatków na zasiłki okresowe, stałe w ramach otrzymanej dotacji i na  wypłatę usług opiekuńczych, zwiększeniu wydatków na budowę boisk wiejskich i miejsc rekreacji.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały Nr XXXVI/28/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Z kolei Pani Motylewska omówiła zasadność podjęcia uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Poinformowała, że w związku z wejściem w życie od dnia 1.01.2010r nowej ustawy o finansach publicznych, należy odpowiednio dostosować przepisy dotyczące procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.
Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXXVI/29/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogowo.
Z kolei Pani Wójt wprowadziła w temat zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i ich zastępców oraz uregulowanie czasu pracy dla pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w szkołach na terenie naszej gminy. Poinformowała, że projekt uchwały w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku. Uwag do tego  tematu nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXXVI/30/10 w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Wójt omówiła zasadność wydania opinii do uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zaopiniowania uchwały o likwidacji Gminnej Przychodni w Białych Błotach. Poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody oraz organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Pani Wójt dodała, że zgodnie z zapisami w uchwale Rady Gminy Białe Błota, osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych zapewnia się dalsze udzielanie takich świadczeń przez utworzony w miejsce gminnej przychodni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białych Błotach. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wydania opinii i poddał pod glosowanie. Za podjęciem uchwały nr XXXVI/31/10 w sprawie wydania opinii głosowało 14 radnych, radny Czerski był przeciw uchwale.

Ad 5.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Pani Wójt przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010r. Poinformowała, że w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. W ciągu minionego półrocza zwiększono budżet ze względu na przydział dodatkowych środków. Pani Nowakowska poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 54,43% planu. Przyczyną wykonania niektórych dochodów poniżej wskaźnika wykonania planu są realizowane zadania, których termin zakończenia przypada w drugim półroczu 2010. Z kolei Pani Wójt omówiła wykonanie wydatków oraz załącznik inwestycyjny przedstawiając realizację zadań w 2010r.

Ad 6.

W tym punkcie radny Czerski podziękował Pani Wójt za utwardzenie drogi w Rogówku tłuczniem z kamienia i poruszył temat dotyczący remontu drogi Rogówko-Charszewo. Pani Wójt odpowiedziała, że jeżeli będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych do takich kategorii dróg to będzie możliwe utwardzenie tej drogi.

Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXXV I  sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                           Protokolant
Marek Długokęcki                                         Jadwiga Trybańska

   
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 września 2010, 12:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664