P r o t o k ó ł Nr IV/10

P r o t o k ó ł  Nr IV/10

z obrad XXXIV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście oraz dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Rogowo i gimnazjum.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :                       
a) otwarcie obrad  XXXIV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
b) w sprawie dostępności boiska wiejskiego w miejscowości Nadróż,
c) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż,
d) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo,
e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Wystąpienie związane z 20-leciem samorządu w Polsce.
7. Zakończenie obrad.  
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXXIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 24 maja 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej , na której zgodnie z punktem planu pracy komisji była informacja dotycząca skarg złożonych do urzędu w 2009r.  W 2009r nie zarejestrowano żadnej skargi. Pani Wójt poinformowała, że w 2010r do Urzędu Gminy w Rogowie wpłynęła jedna ustna skarga od mieszkańca gminy Rogowo.
Kolejny temat to informacja Pani Wójt ze spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Rogowie w sprawie uczęszczania w roku szkolnym 2010/11 dzieci pięcioletnich i sześciolatków do szkoły. Pani Nowakowska poinformowała, że rodzice nie zgodzili się, aby dzieci z Rogowa przewozić do Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu. Wobec tego należy się zastanowić w jaki sposób rozwiązać ten problem. Będą rozmowy z dyrektorami szkół w Rogowie na temat wygospodarowania wolnego  pomieszczenia lub dzieci będą chodziły na drugą zmianę.
W dniu 21 maja odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym omawiano następujące tematy :
1. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie weryfikacji wniosku dotyczącego „ Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsc rekreacji na terenie gminy Rogowo” należy uzupełnić Plany Odnowy Miejscowości Nadróż, Rojewo i Rogowo.
2. W związku z tym, że boisko w miejscowości Nadróż znajduje się przy szkole, jednym z warunków ponownego rozpatrzenia wniosku jest podjęcie uchwały intencyjnej o dostępności boiska wiejskiego dla wszystkich mieszkańców.
3. Zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2010r.
4. Pani Wójt poinformowała, że podpisano umowę z Panem Wojewodą na dofinansowanie na  budowę drogi Huta-Rogowo.
5. Pani Nowakowska poinformowała członków komisji o problemie w oświacie dotyczącym umieszczenia dwóch oddziałów klasy 0 w Rogowie.
W dniu 20.05 o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Przedstawiono projekt uchwały o dostępności boiska w Nadrożu. Poinformowano, że boisko  znajduje się przy szkole, wobec czego zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego do wniosku o dofinansowanie powinna być podjęta uchwała o dostępności boiska dla wszystkich mieszkańców.
2. Zapoznano się z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego dotyczącymi uzupełnienia  Planów Odnowy Miejscowości Nadróż, Rogowo, Rojewo.
W dniu 20.05 o godz. 13 00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na której omawiano następujące tematy :
1. Dyskutowano na temat spadającej liczby dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. Poinformowano, że w roku szkolnym 2010/11 w Publicznym Gimnazjum w Rogowie będą tylko 3 oddziały klas pierwszych, a w kolejnych latach spada liczba uczniów nawet do dwóch oddziałów w danym roku szkolnym.
2. W związku z tym, że w szkole w Nowym Kobrzyńcu w roku szkolnym 2010/11 w klasie 0 będzie tylko 4 uczniów, natomiast w Rogowie dzieci będzie więcej niż na jeden oddział  zastanawiano się nad rozwiązaniem tego problemu. Pani Wójt miała spotkać się w szkole w Rogowie z rodzicami  i przedstawić sytuację.
3. Zapoznano się ze zmianami w Planach Odnowy Miejscowości  Nadróż, Rogowo i Rojewo, które zalecił Urząd Marszałkowski. 

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy , które miały miejsce w okresie od 26 kwietnia 2010r :
- w dniu 1.05 dokonano otwarcia zespołu boisk sportowych w Rogowie,
- opracowywana jest organizacja roku szkolnego na rok  2010/11. Pani Wójt przedstawiła  informację ze spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Rogowie w sprawie uczęszczania w roku szkolnym 2010/11 dzieci w klasie 0. W obwodzie SP w Rogowie jest liczna grupa pięcio i sześciolatków. Natomiast w SP w Nowym Kobrzyńcu jest 4 dzieci do klasy 0.  Na spotkaniu z rodzicami  przedstawiono propozycję, aby część dzieci z Rogowa przewozić gimbusem do  Nowego Kobrzyńca i utworzyć tam jeden oddział klasy 0, lub jeden z oddziałów kontynuował by naukę na II zmianie.  Rodzice nie zgodzili się na żadne z tych rozwiązań. Wobec tego należy się zastanowić w jaki sposób rozwiązać ten problem.  
- odbył się przetarg na budowę drogi na odcinku Rogowo(Plebanka). W przetargu udział wzięła jedna firma.
- podpisano umowę z Panem Wojewodą na współfinansowanie budowy drogi Rogowo-Huta.

Ad 4.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na :  zwiększeniu dochodów o kwotę 125.149 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zwiększeniu dochodów na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Zmiany w budżecie po stronie wydatków polegają głównie na : zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego, zwiększeniu wydatków w ramach otrzymanej dotacji na wybory Prezydenta RP, zwiększeniu wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich , na zakup drzwi do remizy OSP w Rogówku, na zakup tablic interaktywnych do klas I-III szkół podstawowych. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych glosowało za podjęciem uchwały Nr XXXIV/21/10 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Z kolei Pani Agnieszka Dąbrowska wprowadziła w temat dotyczący dostępności boiska w Nadrożu dla wszystkich mieszkańców. W związku z tym, że boisko w Nadrożu znajduje się przy szkole, jednym z warunków rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest podjęcie uchwały intencyjnej o ogólnodostępności boiska . Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXIV/22/10 w sprawie dostępności boiska wiejskiego w miejscowości Nadróż radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Dąbrowska poinformowała, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie weryfikacji wniosku dotyczącego „ Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsc rekreacji na terenie gminy Rogowo” należy uzupełnić Plany Odnowy Miejscowości Nadróż, Rojewo i Rogowo o zapis określający ramy czasowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres minimum 7 lat. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał dotyczące Planów Odnowy Miejscowości Nadróż, Rojewo i Rogowo. Uchwały Nr XXXIV/23/10 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Nadróż, Nr XXXIV/24/10 w sprawie zatwierdzenia Panu Odnowy Miejscowości Rojewo i Nr XXXIV/25/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo zostały podjęte jednogłośnie przez radnych.

Ad 5.

W tym punkcie radny Czerski, radna Misiak i radny Smulski poruszyli temat naprawy dróg w Rogówku, w Kobrzyńcu i w Czumsku Dużym. Pani Wójt odpowiedziała, że na terenie naszej gminy jest większość dróg gminnych do naprawy, w chwili obecnej jest uszkodzona równiarka.
Następnie radna Misiak zapytała w jaki sposób były prowadzone rozmowy z rodzicami na temat dowozu ich dzieci do SP w Nowym Kobrzyńcu, czy wszyscy rodzice byli przeciwni dowożeniu dzieci do Kobrzyńca i jakie były działania ze strony gminy, aby te dzieci  były w Nowym  Kobrzyńcu. Pani Wójt odpowiedziała, że dzieci do klasy 0 są z obwodu Rogowa, a rodzice nie wyrazili zgody na przewożenie dzieci do SP w Nowym  Kobrzyńcu. Ponadto we wszystkich szkołach jest dofinansowanie do zakupu podręczników, są stypendia, jest dożywianie, więc faktycznie nie ma innych propozycji do zaoferowania , aby więcej uczniów przybyło z innych obwodów do naszych szkół.                           
Radny Długokęcki zaproponował pomoc dla powodzian w postaci zbiórki zboża. Pani Wójt wejdzie w kontakt z gminą poszkodowaną przez powódź i zwoła spotkanie sołtysów, aby sprawnie przeprowadzić zbiórkę zboża i zostaną ustalone formy pomocy.
Radny Hejza zaproponował, aby diety radnych przeznaczyć na pomoc powodzianom.

Ad 6.

W tym punkcie Pan Długokęcki nawiązał do wyborów do samorządu, które odbyły się w dniu 27.05.1990r. W swoim wystąpieniu stwierdził,” Szanowni Państwo. Drodzy uczniowie. Dokładnie 20 lat temu, 27.05.1990r odbyły się demokratyczne wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Nasi obywatele poprzez wybór swoich demokratycznie wybranych radnych odzyskali autentyczną możliwość decydowania o najbardziej istotnych sprawach swojej gminy. Przez 5 kolejnych kadencji samorząd terytorialny dobrze przysłużył się lokalnym społecznościom, a stanęło przed nim wiele zadań. Wymienię tu choćby : telefonizację, budowę wodociągów, kanalizacji, dróg gminnych oraz przejęcie oświaty. Bardziej szczegółowo wymieni je wieloletni gospodarz gminy pani wójt – Barbara Nowakowska. Rada Gminy to jakby sejm  naszej  małej rogowskiej ojczyzny, wójt to jej rząd. Wzajemna współpraca i zgoda może uczynić wiele dobrego dla naszych mieszkańców. I takiej dobrej współpracy życzę naszej gminie na kolejne 20 lat. A teraz przedstawię Państwu nazwiska radnych, którzy tworzyli radę I kadencji. Rada liczyła wówczas 18 radnych. Oto nazwiska radnych :  Adamkowski Jan, Cichacki Ryszard, Czerska Urszula, Długokęcki Marek, Fosiński Henryk, Gołębiewski Tadeusz, Ignatowski Piotr, Kłosowski Przemysław, Lazarowski Roman, Maciejewski Kazimierz, Nowakowski Andrzej, Olszewski Janusz, Potocki Ryszard, Sikorski Andrzej, Szałwiński Janusz, Tyburski Andrzej, Tyburski Kazimierz, Zacharski Andrzej oraz Zarząd Gminy składający się z 4 radnych i wójta :  Nowakowska Barbara, Maciejewski Kazimierz, Nowakowski Andrzej, Ignatowski Piotr, Fosiński Henryk. Z I kadencji trzech radnych jest aktualnie w obecnej radzie, to są radni : Gołębiewski Tadeusz, Zacharski Andrzej, Długokęcki Marek. A teraz oddaję głos pani wójt Barbarze Nowakowskiej, która od pięciu kadencji nieprzerwanie jest Wójtem Gminy Rogowo. W pierwszych trzech kadencjach to nowo wybrana rada powoływała wójta, natomiast od 2002r wójt wybierany jest w wyborach powszechnych – bezpośrednio przez mieszkańców gminy. Od 2002r nie ma już zarządu gminy. W związku z XX rocznicą odrodzenia samorządu lokalnego zaprosiłem na dzisiejszą sesję młodych mieszkańców naszej gminy”.
Z kolei głos zabrała Pani Wójt. Oto jej wystąpienie „ Przemiany, do których doszło w Polsce po 1989r są najlepiej widoczne na terenach wiejskich, takich jak nasza gmina Rogowo. Jak polska wieś wyglądała 20 lat temu ? Zacofana, niedoinwestowana, pozbawiona podstawowych zdobyczy cywilizacji. Dziś możemy powiedzieć, że zbliżyliśmy się pod wieloma względami do europejskich standardów. Stało się to w wyniku pracy wielu osób : radnych, sołtysów, pracowników urzędu i niektórych mieszkańców. Zaczynaliśmy z Panem Jackiem Soborskim – przewodniczącym rady od podstaw. Gmina wyglądała jak pusty peerelowski sklep. Na początku chodziło o poprawę infrastruktury technicznej : budowa wodociągów do wszystkich sołectw, budowa sieci telefonicznych w ramach społecznego komitetu, budowa dróg, remonty szkół, budowa kanalizacji ściekowej. Młodym mieszkańcom trudno sobie wyobrazić życie bez komputera, telefonu komórkowego i internetu. To była smutna rzeczywistość polskiej wsi. Brakowało wszystkiego, a zwłaszcza pieniędzy i wiedzy. Umiejętność porozumienia wielu osób reprezentujących różne środowiska przyczyniła się do tego, że razem mogliśmy zrobić więcej. Jubileusz 20-lecia samorządności jest okazją do podsumowania nowych dokonań. W gminie Rogowo zbudowaliśmy sieć wodociągową do 21 sołectw oraz stację w Nadrożu, a dwie pozostałe wyremontowaliśmy .Istniał  tylko wodociąg na odcinku od Rogowa do fermy w Rojewie. Stelefonizowaliśmy następujące miejscowości : Rogowo, Rojewo, Rogówko, Charszewo, Nadróż, Kobrzyniec, Świeżawy, Pręczki, Lasoty wraz z wymianą centrali telefonicznej i położeniem światłowodu  od centrali do sołectwa Kobrzyniec. W gminie Rogowo było tylko 49 numerów tel. Jednym z ważnych zadań była  poprawa bazy oświatowej, remont dachu, centralnego ogrzewania , instalacji elektrycznej w SP w Sosnowie, łazienki, wymiana okien, naprawa dachu w SP w Nadrożu, wymiana instalacji elektrycznej , instalacja centralnego ogrzewania , naprawa dachu i podłóg w SP w Nowym Kobrzyńcu, kapitalny remont w SP w Rogowie ( zostały tylko mury zewnętrzne ) wraz z dobudową izb lekcyjnych. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy gimnazjum . Dziś każda szkoła dysponuje salą komputerową. Z myślą o ochronie środowiska rozpoczęliśmy budowę kanalizacji ściekowej, są już zbudowane dwie główne nitki tj. od Zamościa przez Sosnowo do Rypina i z Rojewa do Pręczek. Kolejne ważne zadanie to poprawa ciągów komunikacyjnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wybudowaliśmy następujące drogi : Pręczki-Lasoty-Nadróż, Czumsk Mały – Górki, w miejscowości Kosiory, Sosnowo-Zamość, Seperak, Lasoty –Kowalki, Rogowo-Brzeszczki Małe, Rogowo-BrzeszczkiDuże-Wierzchowiska-Sosnowo, Lisiny, Nadróż(Kasztany) z chodnikiem, w budowie Rogowo-Huta, zbudowaliśmy chodnik w Nadrożu wzdłuż drogi wojewódzkiej i od drogi wojewódzkiej do szkoły podstawowej, chodnik w Rogowie. Wyremontowaliśmy obiekt w Pręczkach z przeznaczeniem na świetlicę i bibliotekę, powstał zespół boisk sportowych w Rogowie i Orlik w Sosnowie, plac zabaw w Pręczkach  i w Nadrożu oraz  sala komputerowa w Starym Kobrzyńcu .
Przygotowaliśmy zadania do realizacji : droga Rogowo kierunek Dziegciary, droga przez Czumsk Duży, w trakcie przygotowań droga Nadróż-Kowalki, Nadróż-Huta, Czumsk Duży-Narty, świetlica w Czumsku Dużym, remiza w Lasotach i Świeżawach, boisko w Nadrożu przy SP, w Rojewie, Pręczkach i Czumsku Dużym, plac zabaw w Czumsku Małym, w Sosnowie, Kobrzyńcu, Borowie i w Lasotach, rozpoczęty jest remont świetlicy w Kobrzyńcu , budowa kanalizacji ściekowej Pręczki-Nadróż. Należy nadmienić, że gmina Rogowo jest biedną gminą o dochodach własnych w granicach 2,5 – 2,7 mln zł, a jednak wiele inwestycji jest realizowanych dzięki kadrze, która potrafi pozyskiwać środki z zewnątrz ( w jednej kadencji 5 mln zł). Gmina Rogowo znalazła się w pierwszej setce gmin najlepszych gmin wiejskich. Zajęła 4 miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków unijnych na jednego mieszkańca. To są efekty naszej pracy, pracowników, sołtysów, wielu radnych i mieszkańców. Są osoby, które nas krytykują, tylko szkoda, że najpierw nie pokażą co sami zrobili na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Naszym pragnieniem jest zrealizowanie jeszcze więcej zadań, aby lepiej i wygodniej nam się żyło w gminie Rogowo. Uważam, że gmina Rogowo jest dobrze zarządzana, a środki wydawane są zasadnie. Jestem dumna ze swojej gminy, bo się rozwija i następuje poprawa warunków życia. Pragnę podziękować pracownikom urzędu, radnym wszystkich kadencji , kierownikom jednostek podporządkowanych, dyrektorom szkół, sołtysom, policjantom rewiru policji w Rogowie, mieszkańcom gminy za pomoc i współpracę w realizowaniu wszystkich zadań ”. 
Następnie Pan Przewodniczący poprosił  dzieci o podjęcie dyskusji i zadawanie pytań.
Młodzi mieszkańcy gminy pytali o powstanie klubu sportowego, zespołu tanecznego i grupy cyrkowej. Zwrócono uwagę, że jest potrzebny folder, który będzie  reklamował naszą gminę , że istnieje potrzeba założenia drużyny harcerskiej.   Ponadto zapytano o plan remontu remizy w Czumsku Małym.
Pani Wójt zwróciła się z zapytaniem do radnej Misiak - jaką kwotę dofinansowuje powiat rypiński do funkcjonowania  Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu.
Pani Misiak stwierdziła, że odpowiedzi udzieli na następnej sesji, gdyż w obecnej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć.

Ad 7

Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXXIV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 maja 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (28 czerwca 2010, 14:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2124