P r o t o k ó ł Nr I/10

P r o t o k ó ł  Nr I/10

z obrad XXXI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt,  skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad,
 c) przyjęcie protokołu z XXX sesji
 2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał  :
 a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r,
 b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza,
 c) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rogowie Nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005r
     w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki
     budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
     Społecznej w Rogowie,
 f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo,
 g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo,
 h) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej poinformowała, że pomiędzy sesjami komisja nie miała posiedzenia.
W dniu 12 lutego 2010r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt omówiła zaplanowane zmiany w budżecie na 2010r.
2.  W związku z wniesionymi uwagami przez nadzór Wojewody do uchwał w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Wójt przedstawiła proponowane zmiany do powyższych uchwał.
3.  Członkowie komisji zapoznali się z celowością projektowanej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
4. Przedstawiono plany odnowy miejscowości Nadróż, Rojewo i Rogowo, które będą nieodłącznym elementem przy składaniu wniosków o środki finansowe z programów unijnych przy realizacji zadań w tych miejscowościach.
5. W związku z trudną sytuacją dotyczącą odśnieżania dróg dyskutowano o ewentualnym zakupie pługa wirnikowego do ciągnika. Cena tego sprzętu kształtuje się od 6 do 11 tys. zł. 
W dniu 11 lutego 2010r odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1.Pani Wójt przedstawiła wniesione uwagi przez nadzór Pana Wojewody do uchwały dotyczącej powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i do uchwały w sprawie statutu GOPS.
2. Omówiono zmiany w budżecie gminy na 2010r.
3. Przedstawiono Plany Odnowy Miejscowości Nadróż, Rogowo i Rojewo, które będą niezbędne przy dofinansowaniu inwestycji realizowanych z różnych źródeł.
4. W związku z wnioskiem Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza członkowie komisji zapoznali się z projektem zmieniającej uchwały odnośnie statutu Związku .
W dniu 12 lutego 2010r o godz.13 00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  na którym zajmowano się następującymi sprawami :
1. Omówiono Plany Odnowy Miejscowości Rogowo, Rojewo i Nadróż. Plany te zostały opracowane na potrzeby pozyskania środków z różnych funduszy i przedstawiają między innymi ogólną charakterystykę miejscowości, zasoby mieszkańców oraz planowane zadania w tych miejscowościach.
2. W związku z wystąpieniem Gminy Rybno ze Związku Gmin Północnego Mazowsza Zarząd Związku zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.
3. W związku z uchybieniami stwierdzonymi przez nadzór Pana Wojewody w uchwałach podjętych na poprzedniej sesji dotyczących powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadania statutu GOPS, które nie podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Pani Wójt przedstawiła projekty zmienionych uchwał w tej sprawie.  
4. Pani Wójt przedstawiła wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które określa Karta Nauczyciela. Jednocześnie przedstawiła kwoty różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.12.2009r :
- uczestniczono w spotkaniu w Lokalnej Grupie Działania na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi,
- uczestniczono w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie przydziału środków z Funduszu Wsparcia,
- przygotowano wnioski o dofinansowanie zadań z Programu Odnowy Wsi – termin składania wniosków do 19.02.br,
- przygotowano wniosek na prace społeczno-użyteczne dla kobiet,
- odbyły się wybory na stanowisko sołtysa w sołectwie Charszewo,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na stanowisko młodszego księgowego,
- ogłoszono nabór na wolne stanowisko sekretarza w urzędzie gminy – osoba, która złożyła ofertę nie spełniła warunków konkursu,
- podpisano umowę z Panem Marszałkiem na dofinansowanie kanalizacji ściekowej na odcinku Pręczki-Lasoty-Nadróż,
- odbyła się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym we Włocławku z powództwa byłej sekretarz Urzędu Gminy w Rogowie. Sąd oddalił apelację i zasądził od ww. na rzecz gminy kwotę 900 zł.
Pani Wójt poinformowała, że każdego roku gmina przygotowuje sprawozdanie o wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i przesyła je do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani Nowakowska przedstawiła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli i stwierdziła, że w grupie nauczycieli stażystów, kontraktowych i dyplomowanych nie osiągnięto wysokości średnich wynagrodzeń, wobec czego organ prowadzący jest zobowiązany wypłacić tej grupie nauczycieli jednorazowe dodatki. Następnie Pani Wójt rozdała radnym druki oświadczeń majątkowych i przypomniała o terminie ich składania.
Z kolei Pani Wójt poruszyła temat odśnieżania dróg w naszej gminie. Poinformowała, że poza dwoma gminnymi sprzętami do odśnieżania pracowały też na drogach sprzęty wynajęte przez gminę.
W związku z wcześniej poruszonym tematem przez radnego Czerskiego odnośnie dochodów i wydatków sołectwa Pani Wójt przedstawiła wpływy z podatków w sołectwie Rogówko – 3106 zł oraz wydatki w tym sołectwie ( oświetlenie uliczne i konserwacja, odśnieżanie, dieta radnego i sołtysa oraz inkaso dla sołtysa ) - 5576 zł.
Radny Czerski podniósł, że na dochód sołectwa składa się też podatek od rencistów i osób pracujących.  Pani Wójt odpowiedziała, że wyliczenie dochodu jaki wpływa na konto gminy od wyżej wymienionych osób w danym sołectwie nie jest możliwe.
Radny Zacharski stwierdził, że aby zapłacić rachunki trzeba sprzedać mleko, a samochody, które przyjeżdżają po mleko nie mogą dojechać ze względu na zasypane drogi. Pani Wójt odpowiedziała, że gmina nie jest zobowiązana odśnieżać dróg dojazdowych do posesji, a rolnicy podpisali umowę z ROTR i zobowiązali się do dobrego dojazdu.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał  
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu dochodów w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na wprowadzeniu do dochodów budżetu gminy środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi : zwiększenie wydatków majątkowych na zakup serwera z oprogramowaniem, zwiększenie planowanych wydatków na dożywianie w ramach otrzymanej dotacji, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę kompleksów sportowych z Programu Leader. 
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXXI/1/10 zmieniającej uchwałę w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2010r.
Pani Wójt odczytała pismo Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza dotyczące podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu powyższego Związku. Zmiana  w statucie podyktowana jest wystąpieniem ze Związku Gminy Rybno. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/2/10 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza radni głosowali jednogłośnie.
W związku z wniesionymi uwagami przez wydział nadzoru Wojewody do uchwał podjętych na poprzedniej sesji w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Pani Wójt przedstawiła proponowane po konsultacji zmiany do uchwał. Jednocześnie poinformowała, że uchwała z 2005r dotycząca uchwalenia statutu GOPS musi być uchylona odrębną uchwałą. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie uchylenia uchwały z 2005r w sprawie uchwalenia Statutu GOPS i zarządził głosowanie. 14 radnych było za podjęciem uchwały Nr XXXI/3/10 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo Nr XX/5/05 z dnia 11 lutego 2005r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i poprosił o głosowanie nad uchwałą. Wszyscy radni obecni na sesji głosowali za podjęciem uchwały Nr XXXI/4/10 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z kolei Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/5/10 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła Plan Odnowy Miejscowości Rojewo. Poinformowała, że  Plany Odnowy Miejscowości Rojewo, Rogowo i Nadróż przedstawiają między innymi ogólną charakterystykę miejscowości, analizę zasobów mieszkańców, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz planowane zadania w tych miejscowościach. Radni do przedstawionego materiału nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący Planu Odnowy Miejscowości Rojewo i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/6/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rojewo radni głosowali jednogłośnie. W temat Planu Odnowy Miejscowości Rogowo wprowadziła Pani Agnieszka Dąbrowska, które przedstawiła mocne i słabe strony,  szanse i zagrożenia dla miejscowości Rogowo oraz planowane inwestycje w tej miejscowości, przewidywany okres realizacji i przybliżony koszt przedsięwzięć inwestycji. Pani Wójt zaproponowała, aby w Planach Odnowy Miejscowości Rogowo i Nadróż dodano zapis w arkuszu planowania inwestycji dotyczących remontów obiektów oświatowych. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie Planu Odnowy Rogowa i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/7/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo głosowało 14 radnych.
Plan odnowy Miejscowości Nadróż przedstawiła Wójt Gminy. Do powyższego materiału radna Misiak zaproponowała ujęcie w planie następujących punktów :
umieścić w ofercie edukacyjnej otwarcie nowych kierunków od nowego roku szkolnego, wpisać liczbę nauczycieli zatrudnionych w ZS nr 4, zapisać, że szkoła posiada internat na 60 miejsc oraz stołówkę z kuchnią, dokonać zapisu, że przy ZS działa Stowarzyszenie Przyjaciół Nadroża pn „ Edukacja-Rozwój-Przyszłość” oraz, że szkoła współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, ZS korzysta z programów unijnych oraz może poszczycić się bogatą ofertą spędzenia wolnego czasu i zajęć pozalekcyjnych. Po zakończonej dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie Planu Odnowy Miejscowości Nadróż i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXXI/8/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadróż radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W tym punkcie radna Misiak poruszyła temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i zapytała czy Gmina Rogowo poczyniła starania, aby pozyskać dzieci z tamtej szkoły do Szkoły Podstawowej w Kobrzyńcu. Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma uchwały Rady Gminy w Chrostkowie w tej sprawie, są prowadzone rozmowy z rodzicami dzieci uczęszczających do Nowej Wsi.
Pani Nowakowska odniosła się do tematu utworzenia punktów przedszkolnych. Poinformowała, że odbyło się spotkanie trzech wójtów z fundacją, która już prowadzi w kilku gminach punkty przedszkolne. To fundacja wtedy jest   odpowiedzialna za otwarcie punktów przedszkolnych i ich prowadzenie.
Radny Gołębiewski poruszył temat zasypanych pojemników na odpady, z których firma odpowiedzialna za ich wywóz nie wywiązuje się należycie i nie opróżnia pojemników.
Radny Smulski zapytał na jakim etapie jest realizowana droga Czumsk Duży – Narty. Pani Wójt odpowiedziała, że jest wykonane rozgraniczenie gruntów i opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę tej drogi.
Ad  6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXXI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                        Protokolant
Marek Długokęcki                                                Jadwiga Trybańska
   
 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (18 lutego 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 marca 2010, 08:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1571