P r o t o k ó ł Nr IX/09

P r o t o k ó ł  Nr IX/09

z obrad XXX sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

                Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał  :
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009r,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie statutu jednostek pomocniczych – sołectw,
c) w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie,
d) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie,
e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
f) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.
g )  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r,
h )  w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2010r,
i ) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
j ) w sprawie  budżetu gminy Rogowo na 2010r,
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.  
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 16 grudnia 2009r Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym
poruszano następujące tematy :
1. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi wydzielenia GOPS w Rogowie komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z projektem statutu GOPS.
2. Zapoznano się z proponowaną przez Panią Wójt ceną wody tj. za 1 m3 1,70 zł + WAT na 2010r.
3. Komisja zapoznała się z opracowanym projektem budżetu na 2010r. Omówiono zaplanowane do realizacji zadania gospodarcze.
4. Przedstawiono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010r oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W dniu 18 grudnia 2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Pani Wójt omówiła szczegółowo zaplanowane zadania inwestycyjne w budżecie gminy na 2010r. Jednocześnie poinformowała, że przedstawione w projekcie budżetu zadania gospodarcze będą realizowane w miarę spływu zaplanowanych dochodów oraz pozyskaniem środków z zewnątrz z udziałem których  planowana jest realizacja  zadań.
2. Podjęto dyskusję nad propozycją Pani Wójt dotyczącą ceny za 1 m sześcienny wody na przyszły rok. Przedstawiono stawki  jakie kształtują się w sąsiednich gminach.
3. W związku z wniesionymi uwagami przez nadzór Wojewody do statutów sołectw Pani Wójt przedstawiła proponowane zmiany do statutów.
4. Pani Nowakowska poinformowała, że zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wymóg rozdziału księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i utworzenie odrębnej jednostki budżetowej. Są to dodatkowe koszty dla gminy, chociażby z tego względu, że należy zatrudnić księgową. Komisja zapoznała się z projektem statutu GOPS.
5. Członkowie komisji zapoznali się z celowością projektowanych uchwał do uchylenia dotyczących ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz w sprawie przejęcia zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych podjętej w 1999r.
6.Przedstawiono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii na 2010r. oraz projekt uchwały dotyczący liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W dniu 17 grudnia 2009r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym poruszono następujące tematy :
1. Dyskutowano na temat opłaty za pobrana wodę na 2010r. Pani Wójt przedstawiła swoją propozycję tj. 1,70 zł za 1 m3 plus podatek WAT.
2. Zapoznano się z zaplanowanymi zadaniami do realizacji w 2010r i wieloletnim programem inwestycyjnym w projekcie budżetu. Komisja zaakceptowała projekt budżetu.
3. Przedstawiono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii na 2010r.
4.Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym należy uchylić uchwałę w tej sprawie  i podjąć uchwałę, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym.
W dniu 14 grudnia 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. W związku z zaleceniami pokontrolnymi RIO dotyczącymi rozdzielenia GOPS w Rogowie opracowano i przedstawiono projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – GOPS oraz przedstawiono projekt statutu GOPS.
2. Komisja wypracowała stanowisko dotyczące ustalenia stawki ceny wody na przyszły rok. Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za opłatą za 1 m3 wody w wysokości 1,70 zł + Wat.
3. Przedstawiono projekt budżetu gminy na 2010r. Omówiono projektowane dochody i wydatki. Zapoznano się z zamierzonymi zadaniami inwestycyjnymi w 2010r.
4. Poinformowano o odbiorze boiska w Sosnowie wybudowanego w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012.
5. Zapoznano się z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010r, który zawiera między innymi : diagnozę problemów alkoholowych, formy zapobiegania problemom uzależnień , planowane działania dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych i plan finansowy.
6. Członkowie komisji zapoznali się z projektami pozostałych uchwał na sesję.  

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.11.2009r :
- w dniu 15.12 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza w sprawie gazyfikacji. Poinformowano, że budowa linii przesyłowej gazociągu do Rypina jest uwarunkowana ilością pobieranego gazu przez Miasto Rypin.
- w dniu 15.12 odbyła się pierwsza konsultacja złożonych wniosków do studium,
- w dniu 17.12 odbyła się wigilia samorządowa ,
- w dniu 21.12 GOPS przygotował wigilię dla osób samotnych z terenu gminy Rogowo,
- w dniu 23.12 w gminie Wąpielsk podpisano wniosek o środki z Urzędu Marszałkowskiego,
- rozliczono zadanie dotyczące boiska wybudowanego w ramach Programu Orlik 2012 w Sosnowie. Na to zadanie wpłynęły środki do budżetu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 330.000 zł, oczekujemy na wpływ środków z Ministerstwa Sportu.
Pani Wójt odczytała odpis wyroku  sądowego z powództwa byłej sekretarz przeciwko Urzędowi Gminy w Rogowie o wypłatę odprawy emerytalnej i odszkodowania z tytułu  mobbingu finansowego :
1. Umarza postępowanie w części dotyczącej odprawy emerytalnej,
2. Oddala powództwo w pozostałej części,
3. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego Urzędu Gminy w Rogowie kwotę 1.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w tym kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej.  
W związku z tematem poruszonym na poprzedniej sesji odnośnie kwot wydatkowanych na oświetlenie uliczne Pani Wójt przedstawiła wstępne dane  dotyczące zapłaty za oświetlenie uliczne każdego sołectwa.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu  dochodów z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów za dostarczoną wodę, zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują  miedzy innymi : zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego, zmniejsza się wydatki inwestycyjne na modernizację drogi w Rogowie ( zadanie będzie realizowane w 2010r ), zmniejsza się planowane wydatki na budowę drogi Rogowo-Huta ( zadanie to będzie realizowane również w 2010r ), zmniejsza się wydatki przeznaczone na budowę stołówki w Rogowie.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXX/48/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
W związku z wniesionymi uwagami przez nadzór Wojewody do statutu sołectw Pani Wójt przedstawiła proponowane po konsultacji zmiany do statutów sołectw. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/49/09 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Nowakowska poinformowała, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi rozdzielenia księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaistniała potrzeba utworzenia odrębnej jednostki budżetowej GOPS, który będzie realizował wszystkie zadania które do tej pory wykonywał. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący utworzenia jednostki budżetowej GOPS i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/50/09 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt omówiła statut GOPS w Rogowie. Nowy statut ustala zakres działania, zadania oraz strukturę organizacyjną Ośrodka.  Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poprosił o głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXX/51/09 w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie.
Następnie Pani Wójt poinformowała, że w związku z brakiem zapisu dotyczącym ogłoszenia uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy dokonać uchylenia uchwały w tej sprawie i podjąć uchwałę o tej samej treści z zapisem, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę oraz projekt uchwały dotyczącej ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/52/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy oraz Nr XXX/53/09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pani Nowakowska omówiła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak również program przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo przedstawiła planowane działania w zakresie realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010r oraz plan finansowy na działalność w przyszłym roku. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Po odczytaniu projektu uchwały w powyższej sprawie radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXX/54/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r,
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła stawkę opłaty na 2010r za pobraną wodę tj. 1,70 zł za 1 m3 plus podatek WAT. Decyzję swoją uzasadniła podwyżką ceny energii elektrycznej. Zgłoszono inne propozycje. Radny Czerski zaproponował stawkę 1,65 zł plus podatek WAT oraz komisja rewizyjna zaproponowała 1,60 zł plus WAT. Poddano pod głosowanie wszystkie zaproponowane stawki opłaty za wodę. Za stawką 1,60 zł głosowało 5 radnych, za stawką 1,65 zł głosowało 2 radnych, za stawką 1,70 zł głosowało 7 radnych. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały dotyczącej opłaty za wodę i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/55/09 w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2010r głosowało 11 radnych, radny Gutkowski był przeciw uchwale, radny Czerski i Nowosad wstrzymali się od głosowania.
Z kolei Pani Wójt uzasadniła celowość uchylenia uchwały z zakresu przejęcia zadań ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Poinformowała, że taka uchwała była podjęta w 1999r przez Radę Gminy, której wykonanie zostało powierzone zarządowi gminy. Ponadto zgodnie z przepisami zadania te należą do Państwa, natomiast wojewoda może powierzyć wykonanie zadań związanych z grobami  wojennymi instytucjom , osobom prawnym lub innym jednostkom. Pani Wójt stwierdziła, że Gmina Rogowo będzie dalej dbała o mogiłę poległych  znajdującą się na cmentarzu parafialnym. Pytań do powyższego tematu radni nie wnieśli. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie uchylenia uchwały i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/56/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo głosowało 14 radnych.
W dalszej części Pani Wójt zapoznała obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r. Następnie przedstawiła projekt budżetu gminy na 2010r. Projekt budżetu na 2010r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 12.494.186 zł , a wydatki stanowią 15.298.830 zł. Pani Nowakowska omówiła plan dochodów i wydatków według działów, a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2010r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie. Radny Czerski
stwierdził, że zadanie w budżecie polegające na budowie schroniska dla psów na terenie wiejskim jest nie celowe. Pani Wójt odpowiedziała, że zadanie to będzie wspólną inwestycją realizowaną przez Związek Gmin Rypińskich. Na terenie naszego powiatu nie ma żadnego schroniska dla psów. Stwierdziła, że ta inwestycja jest zasadna, gdyż wiele porzuconych i wałęsających się psów znajdzie schronienie.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXX/57/09 w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2010r radni głosowali jednogłośnie.

Ad 5.
W tym punkcie radny Zacharski zapytał o relacje pomiędzy otrzymanymi dotacjami przez naszą gminę, a wykorzystanymi środkami w ramach tych dotacji  Pani Wójt odpowiedziała, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r będą wykazane dotacje, które gmina otrzymała oraz wykorzystanie tych dotacji.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                            Protokolant
Marek Długokęcki                                          Jadwiga Trybańska
   
 

 


   

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 grudnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2010, 10:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644