P r o t o k ó ł Nr VII/09

P r o t o k ó ł  Nr VII/09
z obrad XXVIII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
   Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)    otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum,
  b)    przyjęcie porządku obrad,
  c)    przyjęcie protokołu z XXVII sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał  w sprawie :
  a)    zmiany w budżecie,
  b)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin,
  c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.   

Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 21.09.2009r odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej na którym omówiono projekty uchwał na sesję. Pan Długokęcki poinformował, że termin składania wniosków o dofinansowanie na zadania inwestycyjne ze środków unijnych został wyznaczony na dzień 30.09.2009r. W związku z powyższym prowadzone były negocjacje z innymi jednostkami samorządowymi w powiecie rypińskim oraz przedsiębiorcami, aby nie utracić punktów zgodnie z regulaminem opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 22.09.2009r  na którym zapoznała się z wynikami kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przewodnicząca komisji poinformowała, że będą między innymi zalecenia pokontrolne dotyczące rozdzielenia księgowości dla GOPS i oświaty.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 21.08.2009r :
- w dniu 30.08 br odbyło się posiedzenie komisji, na której trzy nauczycielki zdawały egzamin kwalifikacyjny na stopień nauczyciela mianowanego,
- w dniu 14.09 podpisano umowę na rozpoczęcie programu unijnego „ Odnowa wsi”,
- na terenie gminy Rogowo odbył się rajd samochodowy,
- przygotowywany jest wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na tzw. „ schetynówką” do 30.09.2009r na budowę drogi Rogowo-Huta na 1 km 200 m,
- rozliczono zadanie z programu RPO dotyczące budowy drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska. Urząd Marszałkowski dokonał kontroli dokumentacji tego zadania – uwag nie było.
- zakupiono i zainstalowano urządzenia na plac zabaw w Nadrożu,
- w związku z wniesionym protestem przez jedną z firm biorących udział w przetargu na budowę drogi Huta-Rogowo nie ma możliwości podpisania umowy z wykonawcą na to zadanie,
- odbyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmująca okres 2008r i I półrocze 2009r. Były drobne uwagi. Inspektorzy pozytywnie ocenili  prowadzenie obsługi księgowej oraz nie mieli zastrzeżeń do prowadzonej dokumentacji związanej z przetargami. Gmina otrzyma zalecenia pokontrolne.
Do przedstawionego materiału nie było uwag.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu planowanych dochodów z tytułu dodatkowo pozyskanych wpływów przez GOW w Sitnicy, zmniejszeniu dochodów na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zadania z zakresu ewidencji ludności i usc, zwiększeniu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych , zwiększeniu subwencji oświatowej na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu 2009r, zwiększeniu dochodów z tytułu wpływów za ścieki.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi : zwiększenie wydatków na wpłatę dla izby rolniczej, zwiększenie wydatków na zakup  materiałów na chodnik w Rogowie oraz paliwa do ciągnika i równiarki, zwiększenie planowanych wydatków na działalność GOW w Sitnicy w ramach dodatkowo pozyskanych dochodów przez ośrodek, zmniejszenie planowanych wydatków w ramach zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności i usc, zwiększenie planowanych wydatków w dziale „ Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 39.673 zł.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVIII/39/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
W temat uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin wprowadziła Pani Wójt. Poinformowała, że aby otrzymać dofinansowanie do zadania realizowanego ze środków zewnętrznych wskazane jest wsparcie finansowe innych jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców celem uzyskania dodatkowych punktów. Po rozmowach z wójtem gminy Rypin, która składa wniosek na przebudowę drogi Zakrocz-Dębiany w kierunku Borowa uzgodniono, że jeżeli gmina Rogowo dofinansuje gminie Rypin 100.000 zł to gmina Rypin dofinansuje gminie Rogowo w tej samej wysokości.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/40/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „ Przebudowa – modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 328 Zakrocz- Dębiany o długości 2,304 km” radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie  dotyczące przebudowy drogi na odcinku Wygoda-Sosnowo. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVIII/41/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa  drogi powiatowej nr 2218C Wygoda- Sosnowo od km - +000 do km 4+563” radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski – brak wniosków i zapytań.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVIII sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                        Protokolant
Marek Długokęcki                                 Bogumiła Zarębska
     

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (28 września 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 listopada 2009, 09:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603