Protokół nr VI/2009

P r o t o k ó ł  Nr VI/09

z obrad XXVII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXVII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXVI sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał  :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009r,
b) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
c) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
d) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
f) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
g) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogowo za I półrocze 2009r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.  
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXVI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 3 sierpnia 2009r Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym zajmowała się następującymi tematami :
1. W związku z wniesionymi uwagami z nadzoru Pana Wojewody do uchwał dotyczących regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Pani Wójt przedstawiła zmiany do powyższych uchwał.
2. Poproszono o wyjaśnienie sprawy dotyczącej kosztów budowy placu zabaw w Pręczkach. Pani Wójt poinformowała, że w dniu 6.07.2009r Komenda Powiatowa Policji w Rypinie zwróciła się z pismem w związku z prowadzeniem czynności sprawdzających w sprawie nieuzasadnionego zawyżenia kosztów budowy placu zabaw w Pręczkach o nadesłanie informacji zawierającej między innymi :
- jakie inwestycje były prowadzone w 2006r przy świetlicy w Pręczkach,
- jaki był koszt tej inwestycji,
- kto był wykonawcą,
- z jakich środków była finansowana inwestycja.
W sprawie powyższego złożono pisemne wyjaśnienie, z którego między innymi wynika, że w miesiącu czerwcu 2006r Gmina złożyła wniosek na ogłoszony konkurs „ Place zabaw dla dzieci „. W projekcie ujęto wykonanie placu zabaw, wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkowej, utwardzenie terenu wokół świetlicy. Po rozstrzygnięciu konkursu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na plac zabaw przy świetlicy w Pręczkach opiewająca na kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na piaskownicę, bujaczki, zjeżdżalnię, przenośne WC, zakup kostki polbrukowej i krawężników. Gmina rozpoczęła zadanie. Wartość placu zabaw stanowiła kwota  28 371,52 zł w tym : urządzenia i montaż na placu zabaw
( piaskownica, bujaczki, zjeżdżalnia )– 7 382,83 zł, kabina WC – 2 942,20 zł, zieleń – 950 zł, kostka polbruk – 17 096,49 zł. Po zgłoszeniu wykonania placu zabaw i skontrolowaniu rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Gmina otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 24 998,40 zł, a pozostałe środki wydatkowano z budżetu gminy. Wokół świetlicy w Pręczkach wykonano inne prace np. roboty ziemne przygotowujące grunt pod położenie kostki polbrukowej, niwelacja terenu pod planowane boisko, utwardzenie terenu wokół świetlicy, niwelacja działki pod plac zabaw. Łączny koszt wykonanych prac wokół świetlicy w Pręczkach wyniósł 91 952, 05 zł. Realizacja omawianych zadań była przedmiotem kontroli przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyceny materiałów, wykonawstwa i wydatkowania przyznanej dotacji.
3. Wójt gminy przedstawiła temat dotyczący potrzeby uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Remont drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin”. Powiat nie otrzymał dotacji z budżetu państwa na powyższe zadane i wobec czego Gmina Rogowo nie udzieli pomocy finansowej.  
W dniu 6 sierpnia 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, na którym poruszono następujące tematy :
1. Pani Wójt poinformowała o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na roboty budowlane na wykonanie boiska w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko- Orlik 2012. Oferty złożyły 3 firmy, a wygrała firma z Golubia - Dobrzynia za kwotę 1.120.000 zł.
2. Złożony wniosek o dotację z Programu „Odnowa i Rozwój Wsi” dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu, remontu świetlicy w Czumsku Dużym, placu zabaw w Sosnowie, placu zabaw w Starym Kobrzyńcu i boiska w Pręczkach przeszedł pozytywną ocenę i oczekujemy na informację o terminie podpisania umowy.
3. Złożono wniosek z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa życia mieszkańców wsi” na budowę kanalizacji ściekowej Nadróż-Pręczki. Oczekujemy na weryfikację wniosku.
4. Podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na współfinansowanie realizacji placu zabaw przy SP w Nadrożu. Gmina złożyła wniosek do ogłoszonego konkursu i został zaopiniowany przez zespół pozytywnie.
5. Złożony jest wniosek o płatność do rozliczenia finansowego za drogę Brzeszczki Duże-Wierzchowiska.
6. Pani Wójt poinformowała, że Powiat Rypiński nie otrzymał dotacji ze środków unijnych na remont drogi Rogowo-Wymyślin. wobec tego należałoby uchylić uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi na realizację powyższego zadania, gdyż treść uchwały nie będzie realizowana.
7. W związku z wniesionymi uwagami przez nadzór Wojewody do uchwał dotyczących regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Pani Wójt przedstawiła proponowane zmiany do powyższych uchwał.
8. . Przedstawiono proponowane zmiany w budżecie na 2009r, polegające na wprowadzeniu dotacji i uzupełnieniu środków na zadania wykonane, aby gmina mogła rozliczyć inwestycje i złożyć wnioski o środki finansowe..
9. Kolejny temat posiedzenia dotyczył wzięcia udziału w przetargu na kupno budynku Ośrodka Zdrowia w Rogowie. O wprowadzenie w szczegóły poproszono Panią Nowakowską. Pani Wójt powiedziała, że na wniosek kilku radnych, którzy przeczytali w gazecie o sprzedaży budynku ośrodka zdrowia zorganizowała wspólne spotkanie radnych i pracujących lekarzy. Następnie odbyło się posiedzenie komisji, na której dyskutowano skąd zabezpieczyć niezbędne środki na wykup ośrodka zdrowia. Jednak Pani Wójt zwróciła uwagę, że w ogłoszonym przetargu nie ma wzmianki o lokatorach tegoż budynku. Radni prosili o dokładne sprawdzenie jaki jest stan faktyczny i ich poinformowanie. W związku z powyższym Pani Nowakowska rozmawiała  z dyrektorem SP ZOZ w Rypinie. Przetarg unieważniono. W specyfikacji kolejnego przetargu wyłączono część zamieszkałą i część piwnicy, jednocześnie pomniejszając do sprzedaży ogólną powierzchnię obiektu. W związku z powyższym Pani Wójt zawnioskowała, aby odstąpić od wykupu ośrodka. Radni analizując temat, podkreślali, że obiekt wymaga dużych nakładów do wykonania niezbędnych prac jak np. : naprawa dachu, odnowienie czwartej ściany budynku, gdyż tylko trzy ściany zrobiono, wybudowanie właściwego wjazdu dla osób poruszających się na wózkach, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i kanalizacji ściekowej. Obiekt musi być dostosowany do wymogów unijnych. W czasie dyskusji podniesiono ewentualny problem rozliczeń za współużytkowanie budynku.
Po zakończonej dyskusji przewodniczący komisji poddał temat pod glosowanie. Wynik był następujący : 4 członków komisji było przeciw, a 1 radny za kupnem ośrodka. Gmina nie będzie brała udziału w przetargu. 
W dniu 6 sierpnia 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego, na którym omawiano następujące tematy :
1. Pani Wójt poinformowała o złożonych wnioskach  :
- na budowę kanalizacji ściekowej Nadróż-Pręczki,.
- o płatność do rozliczenia finansowego za drogę Brzeszczki Duże-Wierzchowiska.
2. Odbył się przetarg na budowę boiska w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko- Orlik 2012. Wybrano firmę z Golubia Dobrzynia.
3. Złożony wniosek o dotację dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu, remontu świetlicy w Czumsku Dużym, placu zabaw w Sosnowie, placu zabaw w Starym Kobrzyńcu i boiska w Pręczkach przeszedł pozytywną ocenę. Gmina oczekuje na wezwanie do podpisania umowy.
4. W związku z nieotrzymaniem przez Powiat Rypiński dotacji z budżetu państwa na budowę drogi Rogowo-Wymyslin Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały z dnia 20.11.2008r w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pod nazwą
 „ Przebudowa drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin”.
5. W związku z wniesionymi uwagami przez nadzór Pana Wojewody do uchwał dotyczących regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Pani Wójt przedstawiła uchybienia w poprzednich uchwałach, które były kwestionowane i przedstawiła nowe projekty uchwał.
6. W związku z ogłoszonym przetargiem na kupno Ośrodka Zdrowia w Rogowie wszyscy członkowie komisji byli  przeciw przystąpienia Gminy do przetargu na kupno tego obiektu,.7. Przedstawiono proponowane zmiany w budżecie na 2009r.
W dniu 4.08.2009r Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odbyła posiedzenie, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. W związku z ogłoszonym przetargiem na kupno Ośrodka Zdrowia w Rogowie Komisja wypowiedziała się przeciw przystąpienia Gminy do przetargu na kupno tego obiektu ze względu na to, że część budynku została wydzielona spod przetargu ( dotyczy części mieszkalnej ), wobec czego mógłby być problem z rozliczeniem za współużytkowanie. Ponadto gmina byłaby zobowiązana do dużego wkładu w remont tego obiektu.
2. Pani Wójt poinformowała, że Powiat Rypiński nie otrzymał dotacji na budowę drogi Rogowo-Wymyślin., W związku z tym, należałoby uchylić uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej przez gminę powiatowi na realizację powyższego zadania, gdyż treść uchwały nie będzie realizowana.
3. W związku ze stwierdzonymi przez nadzór wojewody uchybieniami w uchwałach podjętych na poprzedniej sesji dotyczących regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Wójt przedstawiła poprawione projekty uchwał w tych sprawach.
4. Pani Wójt poinformowała o podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim na plac zabaw przy SP w Nadrożu.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 30.06.2009r :
- zorganizowano wypoczynek dla dzieci w ramach konkursu  „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, który wygrało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rogowo oraz w świetlicy w Pręczkach zorganizowano „ Wakacje ze sztuką”,
- zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy,
- ogłoszono nabór na wolne stanowisko ds. oświaty w urzędzie gminy. Komisja zakwalifikowała trzy osoby. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrano Pana Kruzińskiego Dariusza,
- złożono wniosek z rozliczeniem końcowym o płatność za wybudowaną drogę Brzeszczki Duże-Wierzchowiska,
- złożono wniosek o wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół,
- odbył się przetarg nieograniczony na budowę boiska w Sosnowie w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012. Z trzech złożonych ofert wybrano firmę z Golubia Dobrzynia,
- odbył się przetarg na budowę III etapu boiska w Rogowie, który wygrała firma BUDEX z Lipna,
- podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę na współfinansowanie budowy placu zabaw przy SP w Nadrożu,
- złożono wniosek na budowę kanalizacji ściekowej Nadróż-Pręczki - oczekujemy na weryfikację wniosku,
- w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, która zwróciła się o nadesłanie informacji dotyczącej uzasadnienia kosztów budowy placu zabaw w Pręczkach złożono pisemną informację wraz z kopią faktur na zakup, wykonawstwo i rozliczeniem kwoty za wybudowany plac zabaw. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w sprawie kosztów budowy placu zabaw w Pręczkach Komenda Powiatowa Policji w Rypinie oraz Prokuratura Rejonowa w Rypinie wydały postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w powyższej sprawie wobec tego, że brak jest podstaw uzasadniających popełnienie czynu zabronionego.
- zlecono opracowanie dokumentacji na budowę drogi przez wieś w Czumsku Dużym.
Będąc przy głosie Pani Wójt odczytała pismo SP ZOZ w Rypinie informujące, że od dnia 23.07.2009r do 30.09.2009r w miejscowości Nadróż w budynku ZS Nr 4 stacjonuje zespół ratownictwa medycznego. Obszar działania tego zespołu obejmuje miejscowości między innymi naszej gminy : Ruda, Sitnica, Pinino, Kobrzyniec, Nadróż, Lasoty, Karbowizna, Charszewo, Rogowo, Rogówko,Świeżawy, Rojewo, Brzeszczki Małe i Brzeszczki Duże, Sosnowo, Kosiory, Wierzchowiska.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag.
Ad 4.
 Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu  dochodów otrzymanych ze środków FOGR na przebudowę drogi w Kosiorach, zwiększeniu dochodów na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na wypłatę zasiłków stałych i okresowych i na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększeniu planowanych dochodów na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „ Plac zabaw w miejscowości Nadróż”.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi : zwiększenie wydatków na zadanie „ Przebudowa drogi w m.Kosiory”, zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji celowych na zasiłki stałe i okresowe, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia dla opiekunek domowych w związku z zatrudnieniem ich w ramach prac społeczno-użytecznych, zwiększenie wydatków na zadanie związane z dożywianiem uczniów, zwiększenie wydatków na plac zabaw w miejscowości Nadróż.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVII/32/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
Pani Wójt wprowadziła w temat dotyczący uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo z dnia 20 listopada 2008r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin. Powiat nie otrzymał dotacji z budżetu państwa na powyższe zadanie. Wobec tego należałoby uchylić uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację tego zadania, gdyż treść uchwały nie będzie realizowana. Do przedstawionego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXVII/33/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
Kolejny temat obrad sesji dotyczył poinformowania przez Panią Wójt o wniesionych uwagach przez nadzór Pana Wojewody do uchwał podjętych na poprzedniej sesji dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. W związku z powyższym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały podjętej na sesji w dniu 30.06.2009r określającej regulamin wynagradzania nauczycieli. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVII/34/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo, radna Misiak wstrzymała się od głosowania.  
Pani Nowakowska przedstawiła wszystkie uwagi, które nadzór Pana Wojewody wniósł do uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Jedną z uwag było przeniesienie zapisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli do odrębnej uchwały. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli. Radni przystąpili do głosowania. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVII/35/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, radna Misiak była przeciw.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały podjętej na sesji w dniu 30.06.2009r ustalającej regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddał pod głosowanie. 14 radnych było za podjęciem uchwały Nr XXVII/36/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo, radna Misiak wstrzymała się od głosowania.
Pani Wójt przedstawiła uwagi wniesione przez nadzór Pana Wojewody do uchwały ustalającej regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Do przedstawionego tematu radni nie mieli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/37/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego radni głosowali jednogłośnie.
Następny projekt uchwały, który przedstawiła Pani Nowakowska dotyczył ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Do omówionego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVII/38/09 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Pani Wójt przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2009r. Poinformowała, że w toku wykonywania budżetu dokonywano zmian uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta. W ciągu minionego półrocza zwiększono budżet po stronie wydatków ze względu na przydział dodatkowych środków. Pani Nowakowska poinformowała, że dochody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 45,45%. Przyczyny wykonania dochodów poniżej przeciętnego wskaźnika wykonania planu Pani Wójt omówiła przy wykonaniu dochodów w poszczególnych działach.
Z kolei Wójt szczegółowo omówiła wykonanie wydatków według działów gospodarki narodowej. Pani Wójt omówiła również załącznik inwestycyjny do budżetu przedstawiając realizację poszczególnych zadań w 2009r oraz dodała, że w I półroczu nie było umorzeń z tytułu zaległości podatkowych, nie odraczano i nie rozkładano podatku na raty.
Ad 6.
W tym punkcie głos zabrała Pani Wójt nawiązując do tematu  przeniesionej mogiły z Rogówka. W dniu 8 lipca 2009r zwrócono się z pismem do Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyrażenie opinii w kwestii załączonego projektu upamiętnienia miejsca na cmentarzu parafialnym w Rogowie przeniesionej mogiły żołnierzy z 1915r.  
Ponadto Pani Nowakowska poinformowała, ze wystąpiła w dniu 24.07.2009r z pismem do Rewiru Policji w Rogowie  do wiadomości dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podjęcia stosownych działań w związku z otrzymaną informacją, że tablica z mogiły w Rogówku złożona została przy mogile z przeniesionymi szczątkami żołnierzy, gdyż pozostawienie płyty bez zabezpieczeń grozi zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Pani Nowakowska dodała, że do czasu wydania przez Wojewodę decyzji o uregulowaniu stanu mogiły gmina nie będzie podejmowała działań w tej sprawie.
Radny Czerski poruszył temat złego stanu dróg w m. Rogówko, Charszewo,  Huta. Stwierdził, że na tych drogach nic się nie robi, aby poprawić ich stan, natomiast dokonuje się budowy i remontów dróg w innej części gminy np. Czumsk Mały- Górki gdzie mniej ludzi jeździ tą droga aniżeli drogą  Charszewo-Rogówko.
Pani Wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że na budowę drogi Rogowo-Huta był złożony wniosek z Programu Funduszu Wsparcia, na który Gmina otrzymała 400.000 zł. Jest opracowany projekt, przetarg odbędzie się 25.08.br i realizacja tego zadania nastąpi w bieżącym roku.
Podczas równania drogi w Rogówku nastąpiła awaria równiarki, w związku z czym kierowca zmuszony był zjechać i zadanie to nie zostało zakończone.
W sprawie budowy drogi Czumsk Mały-Górki – była to jedyna droga w gminie, która miała uregulowany stan prawny w tym czasie, kiedy można było pozyskać środki z zewnątrz na budowę dróg, tam również są mieszkańcy naszej gminy.   
Radna Misiak nawiązała do stanu dróg Nadróż(Czereśnie), Nadróż-Kowalki. W swoim wystąpieniu poruszyła też problem wyjazdu z drogi polnej na szosę w miejscowości Kobrzyniec z powodu wysokiego podjazdu z polnej drogi.
Radna Misiak zapytała – czy odbył się przetarg na kupno Ośrodka Zdrowia w Rogowie, a jeżeli tak – to kto jest nowym właścicielem ?. Zapytała również – co jest przewidziane w ramach budowy placu zabaw przy SP w Nadrożu.
Pani Wójt odpowiedziała, że należy realizować inwestycje pod kątem możliwości pozyskania środków z zewnątrz. W pierwszej kolejności będą prowadzone inwestycje, na które Gmina pozyska dofinansowanie.
W sprawie wyjazdu z Kobrzyńca na drogę wojewódzką należy wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zajęcie się tą sprawą.
W sprawie przetargu na kupno ośrodka zdrowia – Gmina nie przystąpiła do przetargu.
W sprawie urządzeń na placu zabaw w Nadrożu Pani Wójt odpowiedziała, aby skontaktować się z Panią Stańską, która przedstawi zaprojektowane urządzenia na tym placu.
Następnie radna Misiak odczytała pismo Pana Borowskiego Stefana skierowane do wszystkich radnych z prośbą o naprawę drogi łączącej Nadróż z działkami w miejscowości Huta-Sitnica. Stwierdziła, że należy zająć stanowisko w tej sprawie.
Pani Wójt odpowiedziała, że Gmina poniosła koszty na odtworzenie granic drogi o której pisze Pan Borowski, gdyż był konflikt z rolnikiem w sprawie przejazdu. Pani Nowakowska dodała, że właściciele działek rozpoczęli naprawę drogi wspólnie z gminą, ale Pan Słomiński zabronił dalszych prac. Później właściciele działek deklarowali, że będą utwardzali ten odcinek drogi gruzem i otrzymali pisemną zgodę. W związku z tym, że na tym odcinku drogi znajduje się wąwóz ze źródłami równiarka nie może tam pracować, bo odsłoni źródła.  Pan Hejza dodał, że droga ta znajduje się poniżej pola i jeżeli właściciel gruntu nie zgodzi się na wykopanie rowu, którym by spływała woda to problem będzie istniał zawsze.
Radna Misiak poprosiła o dołączenie do protokołu otrzymanego przez nią pisma od Pana Borowskiego w sprawie dokonania remontu drogi. Pismo zostało załączone do protokołu.
Radny Hejza zaproponował przeniesienie środków z zadania, które było przewidziane w uchylonej uchwale dotyczącej przebudowy drogi Rogowo-Wymyślin na remont drogi Nadróż-Lasoty. Pani Wójt wyjaśniła, że nie było zabezpieczonych środków w budżecie gminy na powyższe zadanie, była to uchwała intencyjna.
Pani sołtys Wiśniewska Hanna poruszyła temat wiaty przystankowej w Lasotach. Wójt poinformowała, że może dostarczyć wiatę, a mieszkańcy niech ją zamontują.
Ad 7.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                    Protokolant
Marek Długokęcki                                                  Jadwiga Trybańska

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (21 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 września 2009, 14:10:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1545