Protokół nr V/2009

P r o t o k ó ł  Nr V/09
z obrad XXVI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
a)    otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum,
b)    przyjęcie porządku obrad,
c)    przyjęcie protokołu z XXV sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a)    wydania opinii,
b)    wyrażenia zgody /niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,
c)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2225C Stary Kobrzyniec – Szczutowo” oraz pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0 + 616 do km 2 + 216”,
d)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r,
e)    ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
f)    regulaminu wynagradzania nauczycieli
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 22 czerwca 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1.    Zapoznano się z regulaminem przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę oraz zapoznano się z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
2.    Omówiono projektowane zmiany w budżecie gminy oraz przedstawiono temat dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi rypińskiemu na remonty dróg,
3.    Poinformowano o  sprawach dotyczących przetargu na budowę boiska na cz.II  oraz o złożonym wniosku na pozwolenie na budowę drogi Huta-Rogowo.
4.    Odczytano pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy opinii dotyczącej projektu uchwały o przekształcenie SP ZOZ Wyspecjalizowanego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej,
W dniu 25 czerwca 2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Zapoznano się z regulaminem przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz z regulaminem wynagradzania nauczycieli,
2.    W związku ze zwiększoną ilością wyjazdów w okresie wakacyjnym na prośbę Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Rogowie wnioskowano o wyasygnowanie w budżecie kwoty 2 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu paliwa,
3.    Dyskutowano na temat remontu dróg między innymi w kierunku Agronomówki w Rogowie, wójt poinformowała o złym stanie drogi w Nadrożu na odcinku Czereśnie.
4.    Poinformowano o pracach wykonanych przy wjeździe na działkę gminną w Rogowie.
5.    Wyjaśniono sprawę wykupu Ośrodka Zdrowia w Rogowie.
6.    Po zapoznaniu się z ustawą o funduszu sołeckim negatywnie wypowiedziano się w sprawie tworzenia takiego funduszu z uwagi na duże rozdrobnienie środków budżetowych.
W dniu 23.06.2009r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenia, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Dyskutowano o remontach dróg gminnych i o letnim wypoczynku dzieci w okresie wakacji,
2.    Poinformowano o ogłoszonym przetargu na boisko w Rogowie na II część oraz o złożonym wniosku na pozwolenie na budowę drogi Huta-Rogowo, o unieważnionym przetargu na sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Rogowie, a także o podpisanym porozumieniu na II część chodnika w Nadrożu .
3.    Komisja zapoznała się ze zmianami w budżecie gminy oraz z projektami uchwał na sesję.
W dniu 22.06.2009r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Omówiono regulamin wynagradzania nauczycieli oraz regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Wójt wyjaśniła, że gmina ma obowiązek przedkładania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wysokości wynagrodzeń nauczycieli i przedstawiła średnie place nauczycieli w poszczególnych grupach.
2.    Zapoznano się z projektami uchwał na sesję.
3.    Poinformowano o zatwierdzonej organizacji roku szkolnego 2009/2010.
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.05.2009r :
-    podpisano umowę z Panem Marszałkiem na pozyskanie środków unijnych na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie,
-    sprawa wniesiona do Sądu Pracy w Lipnie przez Panią Nowińską o mobbing w pracy i wypłatę odprawy emerytalnej  nie odbyła się ze względu na chorobę sędziego. Termin rozprawy został odroczony.
-    uczestniczono w naradzie w sprawie pozyskania środków unijnych dla osób trudniących się rybołówstwem,
-     odbyły się gminne zawody strażackie,
-    w ramach programu poakcesyjnego jest ogłoszony konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego,
-    odbyła się narada z sołtysami, na której szczegółowo omówiono ustawę o funduszu sołeckim,
-    odbyły się powiatowe zawody strażackie, na których OSP Rogowo zajęła III  miejsce,
-    uczestniczono w naradzie na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych,
-    ogłoszono przetarg na budowę II części boiska w Rogowie,    
-    jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia przetargu na budowę „Orlika” w Sosnowie,
-    są przygotowywane mapy przez geodetę na modernizację drogi w Rogowie
      ( Plebanka),
-    oczekujemy na pozwolenie ze Starostwa Powiatowego na budowę drogi Huta-Rogowo,
-    złożono wnioski z programu „ Odnowy wsi” między innymi na remont świetlic, na budowę placów zabaw.
Do przedstawionego materiału  radni nie wnieśli uwag.
Ad 4. Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii wprowadziła Pani Wójt. Odczytała pismo Prezydenta Bydgoszczy w sprawie wydania opinii do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie projektu uchwały o przekształceniu SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej. Dla wyjaśnienia Pani Wójt dodała, że Pan Prezydent Bydgoszczy zamierza odłączyć opiekę podstawową od opieki specjalistycznej. Działalność  podstawowa byłaby przeniesiona do innej placówki. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wydania opinii i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/26/09 w sprawie wydania opinii głosowało 13 radnych, radna Misiak była przeciw, Radny Czerski wstrzymał się od głosowania.  
Kolejny temat, który przedstawiła Pani Wójt to sprawa wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego. Szczegółowo omówiła jakie zadania mogą być realizowane w ramach takiego funduszu ( np. remont drogi gminnej, dofinansowanie szkół, modernizacja świetlicy). Pani Nowakowska dodała, że środki niewykorzystane w funduszu sołeckim w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Wójt przedstawiła kwoty funduszu przypadające w 2010r dla każdego sołectwa. Podczas dyskusji radni pytali jakie procedury muszą być spełnione, aby wykorzystać fundusz na określone zadanie. Pani Wójt odpowiedziała, że musi być złożony wniosek przez sołtysa do Wójta Gminy, zatwierdzony przez zebranie wiejskie. Na każde realizowane zadanie musi być opracowany kosztorys i projekt. Za wykonane zadanie musi być wystawiona faktura WAT.  
Sołtysi na zebraniu z wójtem wypowiedzieli się przeciw tworzeniu funduszu sołeckiego.
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010r. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/27/09 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010r głosowało 13 radnych, 2 radnych
( Misiak i Czerski) wstrzymali się od głosowania.
Pani Wójt wprowadziła w temat udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań dotyczących remontowanych dróg powiatowych. Do powyższego tematu radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/28/09 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2225C Stary Kobrzyniec – Szczutowo” oraz pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0 + 616 do km 2 + 216”radni głosowali jednogłośnie.
Skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu  dochodów na podstawie zawartych umów z Nadleśnictwem Skrwilno i z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska, zwiększeniu dochodów o kwotę 49.750 zł na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym w Rypinie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska, zwiększeniu dochodów z tytułu pozyskanych odsetek od Telekomunikacji Polskiej.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków powodują między innymi : zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 49.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Rypinie na remont drogi powiatowej Rogowo-Wymyślin, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla sekretarza gminy Pani Marii Nowińskiej, zwiększenie wydatków o kwotę 21.100 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie na zakup paliwa, zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł na zapłatę składki w związku z przynależnością gminy do Lokalnej Grupy Działania.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXVI/29/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
Pani Wójt przedstawiła projekt regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Poinformowała,  jakie warunki muszą być spełnione, aby był przyznany taki dodatek. W związku z tym, że na terenie gminy nie działają żadne związki zawodowe nauczycieli regulamin był przedstawiony Radom Pedagogicznym. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXVI/30/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Wójt przedstawiła projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Wójt dodała, że gmina ma obowiązek przedkładania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącego wysokości wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi średnie płace nauczycieli w poszczególnych grupach winny być :  dla nauczycieli stażystów 2.178 zł, dla nauczycieli kontraktowych – 2.417 zł, dla nauczycieli mianowanych – 3.136 zł, dla nauczycieli dyplomowanych – 4.007 zł. W przypadku średniej niższej płacy nauczycielskiej należy wypłacić wyrównanie. W związku z powyższym po podjęciu stosownej uchwały dotyczącej wszystkich dodatków do wynagrodzeń zostaną przeliczone średnie płace wg. zaszeregowania nauczycieli i podjęte stosowne decyzje płacowe. W związku z tym, że na terenie naszej gminy nie działają żadne związki zawodowe nauczycieli regulamin wynagradzania nauczycieli został przedstawiony Radom Pedagogicznym.
W tym temacie głos zabrała radna Misiak, która stwierdziła, że na sesje, na których są omawiane sprawy nauczycieli powinni być zaproszeni przedstawiciele środowisk nauczycieli. Radna Misiak wyraziła swoją opinię w sprawie przedstawionego regulaminu wynagradzania nauczycieli. Stwierdziła, że praca wychowawcza w klasach mniejszych jest taka sama jak i w większych, a dodatek funkcyjny powinien być bardziej uściślony i określony kwotowo. Zajęła również stanowisko w sprawie dodatku motywacyjnego. Zapytała, jaką kwotę należałoby dopłacić nauczycielowi, który jest tylko na etacie, bez nadgodzin. Zaproponowała, aby tym nauczycielom przydzielić kilka nadgodzin, a nie wyrównywać dodatkiem motywacyjnym, wówczas taki nauczyciel musiałby zapracować na wynagrodzenie. Pani Nowakowska odpowiedziała, że postępując w taki sposób część nauczycieli musiałoby zostać zwolnionych. Pani radna Misiak stwierdziła, że należało wcześniej o tym pomyśleć i przydzielić nauczycielom po kilka nadgodzin po to, że, kiedy przyjdzie niż demograficzny zabrać nadgodziny i zostawić ich na tzw. „ gołych etatach”.  
Pani Wójt powiedziała, że dyrektorzy szkół, otrzymując projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli znali termin sesji, na której omawiane są powyższe tematy.
Dodała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zwolnionego nauczyciela. Stwierdziła, że w chwili obecnej nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie kształtowała się średnia płaca nauczyciela po naliczeniu nadgodzin  na dzień 1.09.br.
Po dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały
Nr XXVI/31/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli głosowało 14 radnych, radna Misiak była przeciw.
Ad 5
W tym punkcie radna Misiak zapytała czy odbył się przetarg na sprzedaż Ośrodka Zdrowia w Rogowie. Pani Wójt odpowiedziała, że Dyrektor ZOZ w Rypinie  podjął  decyzję o unieważnieniu przetargu na sprzedaż ośrodka zdrowia. O dalsze postępowanie należy pytać Starostę lub Dyrektora Bruzdowicza. Wójt Gminy ani żaden radny nie wniósł wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zakupu ośrodka.   
Inny temat, który poruszyła radna Misiak to zajęcie stanowiska przez radę w sprawie mogiły żołnierzy z 1915r.
Pani Wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że w grudniu 2001r gmina Rogowo zgłosiła do Urzędu Wojewódzkiego informację o mogile w Rogówku. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi czy uznano ją za miejsce pamięci.  
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady XXVI sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                        Protokolant
Marek Długokęcki                               Jadwiga Trybańska
     
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (30 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 sierpnia 2009, 10:42:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1543