Protokół nr IV/2009

z obrad XXV nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 29 maja 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

          Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Pani Wójt,  skarbnik gminy, kierownicy referatów.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 3 na wniosek wójta została zwołana sesja w trybie nadzwyczajnym.
Poprosił Panią Wójt o uzasadnienie wniosku o pilne zwołanie sesji.
Pani Wójt uzasadniła wniosek złożony do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r oraz podjęcia uchwał w sprawie planów odnowy wsi. Pani Nowakowska poinformowała, że  w dniu 27 maja br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warunkiem otrzymania środków unijnych jest uiszczenie do 31.05.2009r wszystkich faktur  za wykonane zadanie, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. W związku z tym należy w budżecie gminy zabezpieczyć środki na powyższe zadanie. Kolejny temat dotyczy złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego z programu „ Odnowa wsi”. Po weryfikacji wniosku wpłynęło pismo, z którego wynika, że należy poprawić Plany Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Stary Kobrzyniec, Pręczki i Sosnowo.
Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do wypowiedzi radnej Misiak, która przed sesją zgłosiła, że na poprzednią sesję otrzymała zawiadomienie wraz z materiałami z dużym opóźnieniem tj. we wtorek, a sesja była w środę. Pan Długokęcki stwierdził, że sprawę tę wyjaśni i udzieli odpowiedzi w najbliższym czasie.    
Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z XXIV sesji 
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
   a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r,
   b)  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży,
   c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec,
   d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo,
   e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie obrad.
Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał – czy są inne propozycje ? Pani Wójt poprosiła o umożliwienie przedstawienia pisma Komendy Powiatowej Policji w Rypinie dotyczącego łączenia rewirów w celu podjęcia przez Radę stanowiska w tej sprawie. Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści było 13 radnych, radna Misiak wstrzymała się od głosowania.
Ad 2.
W temat dotyczący zmian w budżecie gminy na 2009r wprowadziła skarbnik gminy, która przedstawiła proponowane zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków. Po stronie dochodów proponowano zmiany dotyczące: zwiększenia dochodów o kwotę 127.228 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 473.175 zł na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie, zwiększenie dochodów o kwotę 333.000 zł na budowę boiska w Sosnowie w ramach  programu „ Moje Boisko-Orlik 2012”.
Po stronie wydatków proponowano zmiany dotyczące : zwiększenia wydatków o kwotę 127.228 zł w ramach dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego, zwiększenie środków w kwocie 473.175 zł na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi Rogowo-Rumunki Likieckie, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 400.000 zł dotyczących zadania inwestycyjnego „ Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalno-rekreacyjno-sportowe”.
Pani Wójt dla uściślenia dodała, że w umowie z Urzędem Marszałkowskim jest zapis, że zakończenie finansowe realizacji projektu zadania dotyczącego budowy drogi Rogowo-Rumunki Likieckie jest do 31.05.2009r. Uwag do przedstawionego materiału nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej budżet gminy na 2009r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXV/20/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Następnie Pani Stańska przedstawiła temat dotyczący zmian Planów Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Stary Kobrzyniec, Sosnowo i Pręczki. Poinformowała, że w dniu 31.03 br został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w powyższych miejscowościach w ramach programu „ Odnowa wsi”. Po weryfikacji wniosku wpłynęło pismo, z którego wynika, że należy poprawić plany odnowy. Pani Stańska szczegółowo omówiła proponowane zmiany do planów odnowy miejscowości oraz przedstawiła przewidywane zadania w miejscowościach Czumsk Duży, Stary Kobrzyniec, Sosnowo, Pręczki. Poinformowała, że analiza mocnych i słabych stron, analiza zasobów miejscowości zostały włączone do części opisowej planu, a poprzednio stanowiły załączniki do planu. W dalszej części planu odnowy przedstawiony jest wykaz zadań dla miejscowości z ich opisem, celem, harmonogramem, kosztami i źródłami finansowymi dla danej miejscowości. W poprzednim planie podane były tylko wykazy zadań, a szczegółowo opisane tylko te zadania, na które złożony miał być wniosek do odnowy wsi. W powyższym temacie radni dyskutowali na temat opracowań planów odnowy pozostałych miejscowości na terenie naszej gminy. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwal dotyczących Planów Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Stary Kobrzyniec, Sosnowo i Pręczki i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwał : Nr XXV/21/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży,  Nr XXV/22/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec, Nr XXV/23/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo,
Nr XXV/24/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Pani Wójt odczytała pismo Komendy Powiatowej Policji w Rypinie w sprawie połączenia rewirów dzielnicowych. Zawnioskowała o podjęcie negatywnej opinii dot. przedstawionej propozycji przez KPP w Rypinie. W czasie dyskusji radni wyrazili stanowczy sprzeciw przeciwko łączeniu rewirów dzielnicowych, gdyż uznano, że połączenie rewirów zdecydowanie pogorszy stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Rogowo oraz oddali policję od naszych mieszkańców. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego łączenia rewirów dzielnicowych.
Pan Długokęcki przedstawił prośbę kierownika Rewiru Dzielnicowych w Rogowie dotyczącą dofinansowania do zakupu paliwa dla rewiru w Rogowie. Jak poinformował kierownik  limit miesięczny kilometrów dla 3 policjantów zatrudnionych w rewirze dzielnicowych w Rogowie wynosi 900 km. Podjęto decyzję, że temat ten będzie omawiany na komisjach i  po ustaleniu z kierownikiem rewiru.  Stanowisko w tej sprawie radni podejmą na kolejnej sesji.
Ad 3.
W tym punkcie głos zabrała Pani Wójt. Poinformowała, że wpłynęły środki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników. Ponadto Pani Wójt poinformowała radnych, że w protokole z sesji z dnia 29.12.2008r popełniono błąd pisarski polegający na tym, że zamiast „ sołtys Grudzińska” napisano „ radna Grudzińska”. Powyższa zmiana będzie dokonana na BIP. Inny temat poruszony przez Panią Nowakowską to niemożliwość zlecenia opracowania dokumentacji na rozgraniczenie drogi w Czumsku Dużym, gdyż jeden z właścicieli gruntów nie odbiera decyzji zatwierdzającej granicę. Takie postępowanie blokuje zakończenie rozgraniczenia gruntów. W tej sprawie będą podjęte dalsze działania ze strony gminy, aby przekonać właściciela gruntów do odbioru decyzji, ponieważ ma prawo odwołania się, jeśli uwaza,że są błędy w odtwarzaniu granic.
Radny Trymers poruszył temat przejazdu po placu, który zgłosił jeden z użytkowników po byłym GS. Stwierdził, że nie ma czynności ze strony gminy w tej sprawie. Pani Wójt odpowiedziała, że jest zlecona dokumentacja na zjazd, był przesunięty słup elektryczny, jest już uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych.
Radny Czerski poruszył następujące tematy :
1. Odprawa emerytalna dla Pani Nowińskiej – dlaczego nie jest wypłacona ?
2. Brak sołtysa wsi  Charszewo – dlaczego nie ma wyborów ?
3. Nie naprawiona droga przez wieś Rogówko.
Pani Wójt odpowiedziała na powyższe pytania radnego oraz na zapytanie, które Pan Czerski zadał na ostatniej sesji dotyczące płacenia podatku od nieruchomości przez Pana Linerta. Stwierdziła, że podatek od nieruchomości jest płacony przez Pana Linerta na podstawie złożonej deklaracji.
W sprawie wypłaty odprawy emerytalnej dla Pani Marii Nowińskiej, Pani Nowakowska poinformowała, że jest złożony wniosek do Sądu Pracy przez Panią Nowińską o wypłatę odprawy emerytalnej. Pani Wójt dodała, że na poprzedniej sesji była informacja dotycząca niewypłacenia odprawy emerytalnej dla Pani Nowińskiej, z powodu nie dostarczenia przez nią kopii decyzji ZUS  z której wynika prawo nabycia emerytury.
Zgodnie z przepisami obowiązki sołtysa dotyczące zainkasowania podatków pełni pierwszy członek Rady Sołeckiej w Charszewie  do czasu wyboru sołtysa. Zarządzenie w tej sprawie było wywieszone w sołectwie. Ze względu na zmianę przepisów jest przygotowywana zmiana statutów sołectw, które będą przedstawione na sesji celem ich zatwierdzenia, a następnie odbędzie się zebranie wiejskie w Charszewie, na którym mieszkańcy dokonają wyboru sołtysa.
Droga w Rogówku nie mogła być naprawiona, gdyż ciągnik był niezbędny przy przewożeniu materiałów na dokończenie budowy chodnika w Nadrożu i  remoncie w Rogowie. Na zebraniu sołtysów, które odbyło się w urzędzie gminy sporządzono wykaz dróg do naprawy, który z kolei przedstawiła Pani Wójt radnym.
Radna Misiak zapytała o dalszy tok sprawy zakupu ośrodka zdrowia oraz jakie jest stanowisko i rola Pani Wójt w sprawie przeniesienia grobu żołnierzy z 1915r.
Pani Wójt odpowiedziała, że ZOZ wycofał się z przetargu. Obiekt ma być podzielony na część mieszkalną i pozostałą. Na podzielone części będą oddzielne przetargi.
W sprawie  mogiły żołnierzy z 1915r Pani Wójt poinformowała, że nie wydała żadnego zezwolenia na ekshumację zwłok, bo nie ma takich  kompetencji. Złożyła zeznania w tej sprawie na Komendzie  Powiatowej Policji w Rypinie. Więcej nie będzie wyjaśniała, gdyż jest objęta tajemnicą śledztwa. 
 
Ad 4.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1145 zakończył obrady XXV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                         Protokolant
Marek Długokęcki                                       Marianna Przeradzka

Plik do pobrania Protokół nr IV / 2009 (61kB) pdf
         
     

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 maja 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 czerwca 2009, 21:40:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (25 czerwca 2009, 21:45:39)
Zmieniono: poprawiono formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1689