Protokół nr III/2009

P r o t o k ó ł  Nr III/09

z obrad XXIV sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

     Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad XXIV sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXIII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2008r.
7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008r.
8. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008 rok.
9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2008r.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008r.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Pani Wójt poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał : w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo oraz w sprawie  ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych funkcjonujących na terenie gminy Rogowo. Wójt swoją prośbę uzasadniła tym, że nadzór Pana Wojewody stwierdził uchybienia w powyższej uchwale dotyczące publikacji jej w dzienniku urzędowym oraz załączniki, które zawierała uchwała powinny być przyjęte zarządzeniem wójta. Pani Nowakowska dodała, że w innych województwach taka uchwała jest publikowana w dzienniku urzędowym. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekty uchwał zgłoszone przez Panią Wójt umieścić w punkcie 6 i 7 porządku obrad i przesunąć kolejne punkty.   
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji w okresie między sesjami.
W dniu 31 marca 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :
Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r. Pani Nowakowska poinformowała, że na koniec 2008r budżet zamknięto po stronie dochodów 12.798.072 zł i po stronie wydatków 13.470.081 zł. W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych Gminy. Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w 100,94% do planu. Jak wynika z przedstawionego materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 746.241,63 zł. Na koniec roku 2008 gmina nie posiadała żadnych zobowiązań.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów. Wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych przedstawiono według działów gospodarki narodowej.
Członkowie komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem jednogłośnie głosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Następnie Pani Wójt ustosunkowała się do pism Pani Nowińskiej w sprawie wypłacenia odprawy emerytalnej. Poinformowała, że Pani Nowińska nie przedłożyła odpowiedniego dokumentu tj. kopii decyzji ZUS uprawniającej do nabycia emerytury, która jest niezbędna przy naliczaniu odprawy emerytalnej. Do wniosku o odprawę  emerytalną  dołączono zaświadczenie, w którym jest między innymi zapis, że emerytura dla Pani Nowińskiej jest przyznana od 1.12.2008r. W związku z powyższym Wójt 24.03.br ponownie wystąpiła z pismem do Pani Nowińskiej z prośbą o doręczenie kopii decyzji ZUS przyznające świadczenie emerytalne w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Prośby kierowane do Pani Nowińskiej w żadnym stopniu nie były podyktowane  ,,złośliwością,, czy chęcią powzięcia informacji o wysokości poborów ale faktem, że Gmina miała rozdysponować środki publiczne w dużej wysokości, co za każdym razem wymaga udokumentowania i uzasadnienia, bowiem w przyszłości podlegać będzie kontroli stosownych organów.
W dniu 24 kwietnia 2009r o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rogowie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rypińskiego oraz Gminy Rogowo za 2008r. W Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie w 2008r wszczęto łącznie 711 postępowań przygotowawczych. Wykrywalność ogólna wyniosła 88,4%. Wskaźnik ten jest najwyższy w skali województwa.
Z przedstawionego zestawienia wynika, że stan bezpieczeństwa na drogach uległ nieznacznemu pogorszeniu. Znacznie wzrosła również liczba ofiar śmiertelnych. Na terenie Gminy Rogowo w 2008r zaistniały 4 wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (Nadróż – 1, Charszewo 2, Kobrzyniec 1 ).
2. Zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2008r.
3. Komisja wnioskuje o rozważenie na dofinansowanie do zakupu paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Rogowie. Jak poinformował kierownik  limit miesięczny kilometrów dla 3 policjantów zatrudnionych w rewirze dzielnicowych w Rogowie wynosi 900 km. 
W dniu 24 kwietnia 2009r o godz. 1400 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, na której zajmowano się następującymi tematami :
1. Na posiedzenie komisji została zaproszona Pani Kałużyńska, która jest zainteresowana kupnem Ośrodka Zdrowia w Rogowie. Przybyła z Panem Kałużyńskim i Panem Gajzlerem. W swojej wypowiedzi stwierdziła, że wraz z mężem zainwestowała w ten obiekt , gdyż miała obiecane przez starostwo i dyrektora ZOZ , że z chwilą sprzedaży ośrodka  będzie miała prawo pierwokupu. Pani Kałużyńska poinformowała również, że nie zamierza tego obiektu w przyszłości sprzedawać na inne cele, jest nawet następca z rodziny. Nadmieniła, że w regulaminie przetargowym jest zapis, że budynek ten ma służyć celom medycznym. Podkreśliła, że w powiecie rypińskim jest to jedyny ośrodek, w którym lekarze zgodnie współpracują ze stomatologiem.
Pani Wójt powiedziała, że w gminie jest spora grupa starszego społeczeństwa, którym należy zabezpieczyć usługi medyczne w obecnie istniejącym ośrodku. Na spotkaniu radnych w dniu 7.04 w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Rogowo do przetargu na zakup budynku ośrodka  nie padło stwierdzenie, że Państwo Kałużyńscy nie będą pracować w tym ośrodku.
Na dzień dzisiejszy przetarg jest unieważniony, termin ogłoszenia nowego przetargu jest przesunięty.
2. Zapoznano się z analizą budżetu za 2008r. Jak wynika z przedstawionego materiału gmina pozyskała nadwyżkę budżetową  w wysokości 746.241,63 zł. W czasie dyskusji członkowie komisji podkreślali, że na koniec roku 2008 Gmina nie miała żadnych zobowiązań. W trakcie realizacji budżetu nie było zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków. 
Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami :
Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 19 marca 2009r :
- w dniu 23.03 w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na budowę boiska „Orlik” w Sosnowie. Jest opracowywana dokumentacja na to zadanie.
- w dniu 1.04 podpisano umowę z Panem Starostą na zatrudnienie 5 osób w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy.
- w dniu 2.04 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Rypińskich, na którym Pan Burmistrz przedstawił sprawę uruchomienia kolei na odcinku Rypin-Toruń,
-  w dniu 7.04 został podpisany akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnej na nabycie działki położonej w Sosnowie na budowę boiska i placu zabaw,
- w dniu 28.04 odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Zatrudnienia, na którym dokonano podziału środków między innymi na roboty publiczne, na prace społeczno użyteczne, na prace interwencyjne, na szkolenia.
- opracowano dokumentację na budowę drogi Rogowo-Huta,
- podpisano umowę z firmą na ogłaszanie w rejestrze dłużników osób, które  nie płacą alimentów.
Będąc przy głosie Pani Wójt wyjaśniła sprawę, którą zgłaszał sołtys Brzeszczek Dużych dotyczącą nie zabierania dzieci z Brzeszczek Dużych przez kierowcę autobusu szkolnego. Uzgodniono, że dzieci z Brzeszczek Dużych , które chcą jechać autobusem są zobowiązane wsiadać przy szkole, gdyż kierowca nie zna dzieci z tego terenu i po drodze nie będzie ich zabierał.  
Do przedstawionego materiału  radni nie wnieśli uwag.
Ad 4.
W tym punkcie prowadzący obrady poprosił Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie o przedstawienie analizy o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rypińskiego za 2008r.
Pan komendant szczegółowo omówił analizę o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu i na terenie gminy  Rogowo. Poinformował, że w 2008r w Komendzie Powiatowej wszczęto 711 postępowań przygotowawczych. W ramach prowadzonych postępowań stwierdzono 1225 przestępstw, wykrywalność wyniosła 88,4%. Wskaźnik wykrywalności był najwyższy w skali województwa. 
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę.
Ad 5.
Po wznowieniu obrad skarbnik gminy omówiła szczegółowo projektowane zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz załączniki do uchwały. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na : zwiększeniu planowanych dochodów w związku z pozyskaniem dochodów za przyłącza wodociągowe, zwrotem podatku WAT z tytułu budowy sieci wodociągowej, wpłat czynszu za najem lokali oraz za koncesję na poszukiwanie złóż kopalin, zwiększeniu dochodów na podstawie otrzymanej decyzji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Po stronie wydatków zmiany polegały głównie na : zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 400.000 zł przeznaczonych na zadanie dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Brzeszczki Duże, zwiększeniu planu wydatków na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach otrzymanej dotacji, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.600 zł na dożywianie uczniów.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2009r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/15/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
W temat dotyczący uchylenia uchwały podjętej na poprzedniej sesji w sprawie ustalenia  ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych wprowadziła Pani Wójt. Przedstawiła radnym uchybienia stwierdzone przez nadzór wojewody. Do powyższego tematu radni nie zgłosili uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/16/09 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Ad 7.
Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Zaproponowała stawkę 8 zł  dla członka OSP za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.   
Radni nie wnieśli uwag to przedstawionego tematu. Wobec tego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XXIV/17/09 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych funkcjonujących na terenie gminy Rogowo. 
Ad 8.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.
Pani Wójt zabierając głos stwierdziła, że na koniec roku 2008 budżet zamknięto po stronie dochodów 12.798.072 zł i po stronie wydatków 13.470.081 zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w 100,94% do planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 2.698.549 zł stanowią 20,89 % ogółu dochodów zrealizowane w 109,22% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000 zł,  wykonane zostały w 100% do planu,
- dotacje celowe i rozwojowe, wykonane zostały w 97% do planu,
-  subwencje w kwocie 6.227.767 zł  zostały wykonane w 100% do planu.
Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale od 87,90% w dz. 853 do 143,06% w dz.900. Na poziom uzyskiwanych dochodów miał również wpływ fakt obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatków i opłat lokalnych w wysokości 316.407,38  zł , co stanowi 11,73 % wykonanych dochodów własnych. Jak wynika z przedstawionego materiału w minionym roku gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 746.241,63 zł.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków Pani Wójt poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Wykonanie zadań własnych i zleconych w roku ubiegłym Pani Wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania powierzone przez Radę Gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na koniec roku 2008 Gmina nie miała żadnych zobowiązań. W trakcie realizowania budżetu nie zaciągano pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.
Pani Wójt przedstawiła wykaz zastosowanych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa za II półrocze 2008r.
Z kolei Pani Nowakowska przedstawiła informację z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania Pani Wójt poprosiła o udzielenie absolutorium.
Ad 9.
Wójt Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008r
Ad 10.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008r.
Ad 11.
Uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2008r przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Skład Orzekający wydał pozytywna opinię.
Ad 12.
W temat podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie wprowadziła kierownik GOPS.
Przedstawiła powody przyznania pomocy. Pani Bońkowska omówiła zrealizowane w minionym roku zadania własne gminy do których należą między innymi świadczenia w formie zasiłku okresowego, usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze jak również realizowane zadania zlecone gminie finansowane z budżetu centralnego tj. pomoc w formie zasiłków stałych. W ramach zadań własnych gminy realizowano program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poinformowano, że działalność ośrodka nie zaczyna i nie kończy się na przyznawaniu pomocy materialnej. W skutek podjętych działań w 2008r pozyskano żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, która została rozdzielona pomiędzy najuboższych mieszkańców. Taka pomocą objęto 120 rodzin.
Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący sprawozdania z działalności GOPS za 2008r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/18/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2008r radni głosowali jednogłośnie. 
Ad 13.
Przystępując do głosowania uchwały w sprawie absolutorium przewodniczący obrad otworzył dyskusję w tym temacie. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag i zapytań. Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXIV/19/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2008r głosowało 14 radnych tj. jednogłośnie.
Ad 14.
Radny Czerski poruszył temat naprawy drogi w Rogówku oraz ustalenie stawki dla członków OSP, którzy biorą udział w zawodach pożarniczych.
Pani Wójt ustosunkowując się do tematu napraw dróg poinformowała, że drogi będą na bieżąco naprawiane. W sprawie wynagrodzenia za udział w zawodach strażackich Pani Wójt zaproponowała, aby na posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku OSP podjąć decyzję w tej sprawie.
Radny Trymers zaprosił na święto strażaków w dniu 3.05 br. Pan Trymers podniósł temat ustalenia ceny za  ścieki, która jest dużo wyższa od ceny wody.
Pani Wójt wyjaśniła, że cenę wody uchwala Rada Gminy, natomiast cenę ścieków ustala KOMES.
Następnie Pani Wójt nawiązała do tematu dotyczącego przeniesienia prochów żołnierzy niemieckich i rosyjskich z czasów I wojny światowej z mogiły położonej na terenie Rogówka na cmentarz parafialny w Rogowie. Poinformowała, że gmina Rogowo nie wydawała zezwolenia  gdyż ta sprawa nie należy do kompetencji gminy. Pani Nowakowska dodała, że było zapytanie czy gmina nie stawia przeszkód w przeniesieniu prochów ludzkich,  udzieliła odpowiedzi że nie stawia żadnych przeszkód . Ksiądz proboszcz wyraził zgodę na pochowanie prochów ludzkich na cmentarzu parafialnym. Ponadto Pani Wójt stwierdziła, że były starania o dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na renowację tej płyty nagrobkowej. Odmówiono przyznania dotacji, gdyż mogiła ta nie była wpisana do rejestru pomników pamięci narodowej. Pani wójt poprosiła, aby Gminy nie włączać w żadne konflikty. Pan Czerski powiedział, że w Bydgoszczy istnieje zrzeszenie niemieckie, które obiecało pieniądze na renowację tej mogiły.
Radny Czerski zapytał również, czy jest płacony podatek od budynków znajdujących się na nieruchomości Pana Linerta. Pani Wójt odpowiedziała, że w związku z chorobą pracownika zajmującego się wymiarem podatków odpowiedzi udzieli w późniejszym terminie.
Ad 15.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1300 zakończył obrady III sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                       Protokolant
Marek Długokęcki                                                     Marianna Przeradzka

Plik do pobrania Protokół nr III/2009 (84kB) pdf
 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 kwietnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 maja 2009, 22:32:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1584