Protokół nr I/2009

P r o t o k ó ł  Nr I/09

z obrad XXII sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.
 Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał. Z kolei prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad.

1. Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie obrad XXII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXI sesji

2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r,
b) wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy,
c) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
d) programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2009,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo,
i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży

5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego wystąpienia przedstawiciela Izby Rolniczej i umieszczenie go po sprawozdaniach przewodniczących komisji. Następnie zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Z kolei prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XXI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.

Ad 2.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 16 lutego 2009r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której głównym tematem było opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2009r.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisja rewizyjna jest zobowiązana do przedłożenia radzie gminy planu działania. Wobec tego opracowano program działania na 2009r.
Opracowany plan pracy może być poszerzony o propozycje radnych do tego planu . Przewodnicząca komisji poprosiła o propozycje do planu pracy , który będzie przedstawiony na najbliższej sesji w celu podjęcia stosownej uchwały.
Kolejny temat komisji to przedstawienie Planów Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Stary Kobrzyniec, Pręczki i Sosnowo, które są niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi.
W dniu 19 lutego 2009r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się z projektowanymi zmianami w budżecie.
2. Przedstawiono temat dotyczący nieodpłatnego przejęcia przez gminę działki w Sosnowie od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na boisko sportowe.
3. Pani Wójt przedstawiła sprawę związaną z dofinansowaniem do przebudowy drogi Sosnowo-Wierzchowiska. Poinformowała, że Wojewoda wstrzymał się z podpisaniem umów z gminami na dofinansowanie, gdyż do budżetu województwa z Ministerstwa Finansów wpłynęła pomniejszona kwota o 62.000 zł.
4. W celu pozyskania środków na rozwój szkół na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Rogowo omówiono przygotowany projekt  uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5. Przedstawiono program współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi.
6. Zapoznano się z Programami Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec, Pręczki, Czumsk Duży i Sosnowo.
7. Podjęto dyskusję na temat budowy drogi Rogowo ( Plebanka). Na spotkaniu z mieszkańcami były rozbieżne zdania co do kierunku budowy drogi. Nie podjęto żadnej decyzji. Temat budowy tej drogi będzie omawiany szczegółowo na kolejnym posiedzeniu komisji.   
W dniu 13 lutego 2009r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Zapoznano się ze zmianami w budżecie na 2009r.
2. Przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2009r
3. Omówiono Plany Odnowy Miejscowości Czumsk Duży, Sosnowo, Pręczki i Stary Kobrzyniec. Przedstawiono przewidziane zadania do realizacji ujęte w tych programach.
4. W celu pozyskania środków z Programu Kapitał Ludzki na wyrównanie szans edukacyjnych omówiono projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu pod nazwą „Szkoła Równych Szans”,
5. Zapoznano się z projektami uchwał dotyczącymi przejęcia nieruchomości w Sosnowie na rzecz gminy oraz   programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.

W dniu 13 lutego 2009r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie na którym zajmowano się następującymi tematami :
1. Dyskutowano na temat zmniejszającej się liczby dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Rogowo.
2. Omówiono zadania publiczne Gminy Rogowo realizowane przy udziale organizacji pozarządowych zawarte w programie współpracy Gminy na 2009r z organizacjami pozarządowymi.
3. Zapoznano się z projektem uchwały dotyczącym porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu „ Szkoła Równych Szans” w ramach Programu Kapitał Ludzki.
4. Przedstawiono Plany Odnowy Miejscowości Czumk Duży, Sosnowo, Pręczki, Stary Kobrzyniec.
5. W związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Rogowo działki w Sosnowie  zapoznano się z powyższym tematem. Nabyta działka będzie przeznaczona pod budowę zespołu boisk sportowych.
Zapytań do sprawozdań z pracy komisji nie było.
Z kolei Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi Izby Rolniczej. Pan Zgórzyński Zbigniew przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2008r działającej w naszej gminie. Poinformował również o nowych wnioskach na dopłaty bezpośrednie oraz uczulił w sprawach wykorzystania środków unijnych przez rolników przy ostatecznym rozliczeniu otrzymanych dotacji.

Ad 3.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.12.2008r :
- w dniu14.01.w Wapielsku odbyło się spotkanie członków LGD na którym podjęto decyzje dotyczące przyjęcia strategii działania na najbliższe lata do 2013r,
- w dniu 19.01 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rogowa w sprawie wypracowania planu odnowy miejscowości, a także  kierunku modernizacji drogi w Rogowie w stronę ( Plebanki),
- w dniu 20.01 odbył się w Nadrożu „Bal radości” dla osób niepełnosprawnych,
-  w dniu 22.01. odbyło się narada z dyrektorami szkół naszej gminy na temat organizacji ferii zimowych, omawiano sprawy decyzji na indywidualne nauczanie oraz poruszony został program otyłości dzieci,
- w dniu 23.01 w Urzędzie Miejskim w Rypinie odbyło się spotkanie  na temat programu unijnego POKL związanego z dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi z przedmiotów humanistycznych oraz nauczania początkowego  dla dzieci z terenu gminy Rogowo,
- w dniu 12.02 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Czumska Dużego i Sosnowa na temat zadań do Planu Odnowy Miejscowości,
- przygotowano karty projektu do Funduszu Wsparcia, z którego Gmina Rogowo może otrzymać 400 tys. zł,
- przygotowywany jest wniosek z Programu Odnowy Wsi na projekt
     „ Z nauką ścisłą za Pan Brat”,
Pani Wójt omówiła sprawę tworzenia punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Poinformowała również, że w dniu 25.02 br mija termin do składania ofert na modernizację drogi Sosnowo-Wierzchowiska.
W związku z tym, że w sołectwie Charszewo nie ma sołtysa będzie wyznaczona osoba z rady sołeckiej do zebrania I raty podatku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadkach losowych inkasentem zostaje członek  rady sołeckiej.
Na kolejną sesję będzie przygotowany projekt statutów sołectw oraz projekt uchwały zarządzającej wybory do sołectwa Charszewo.    
Pani Nowakowska poinformowała o zmianach przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczących obowiązku składania przy zasiłku z tytułu urodzenie się dziecka jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikało, że matka przebywała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10-tego tygodnia ciąży do porodu.

Ad 4.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Pani Wójt omówiła zmiany w budżecie gminy na 2009r. 
Projektowane zmiany w budżecie polegają głównie na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 3.003 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w stołówce szkolnej w Sosnowie,  zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 192.039 zł w dziale Pomoc społeczna w ramach planowanej dotacji celowej na sfinansowanie działań przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w konkursach o kwotę 2.500 zł.
Do powyższego tematu uwag nie wniesiono. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009r i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/1/09 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r radni głosowali jednogłośnie.
Pan Kukowski omówił projekt uchwały dotyczącej przejęcia działki na rzecz gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieodpłatnie nabyta nieruchomość wykorzystana będzie pod budowę zespołu boisk sportowych.
Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXII/2/09 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach POKL. W celu pozyskania środków na rozwój szkół na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Rogowo omówiono przygotowany projekt  uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Z tego programu gmina otrzyma środki na opracowany wniosek na dodatkowe zajęcia z przedmiotów humanistycznych i nauczania początkowego. Do przedstawionego tematu radni uwag nie zgłosili. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. 15 głosami za radni podjęli uchwałę Nr XXII/3/09 w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Następnie Pani Nowakowska przedstawiła program współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi na 2009r.Celem współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi jest budowanie partnerstwa na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W programie zawarte są formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych. Do przedstawionego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i przeprowadził głosowanie Za podjęciem uchwały Nr XXII/4/09 w sprawie programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 głosowało 15 radnych.
Pan Długokęcki poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Kazimierza Stefańskiego, który był członkiem Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego zachodzi potrzeba uzupełnienia składu osobowego tej komisji. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka powyższej komisji.
- Pan Zacharski Andrzej zgłosił radnego Lecha Hejzę,
- Pan Gutkowski Kazimierz zgłosił radnego Jana Piotrowskiego,
- Pani Borkowska-Misiak Maria zgłosiła radnego Ireneusza Czerskiego
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
- radny Lech Hejza – 9 głosów
- radny Jan Piotrowski – 4 głosy
- radny Ireneusz Czerski – 1 głos
- radny Czerski wstrzymał się od głosowania.
Wobec powyższego w skład Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego powołany został radny Lech Hejza.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego ww. komisji i zarządził głosowanie. 15 głosami za podjęto uchwałę Nr XXII/5/09 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego.
Następnie Pani Hanna Stańska omówiła Plany Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec, Sosnowo, Czumsk Duży i Pręczki. Poinformowała, że został ogłoszony nabór wniosków do programu „ Odnowa i rozwój wsi”, który kierowany jest do gmin wiejskich. Pomoc finansowa może być przyznana jeżeli : projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej i wpisany jest w zakres Planu Odnowy Miejscowości. Na projekt można otrzymać 500 tys. zł. W związku z tym, iż kwota dofinansowania wzrosła w stosunku do poprzedniego naboru i fakt, iż wykonane zostały różne prace przy świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu ( kotłownia, w części grzejniki, w dwóch pomieszczeniach ściany, podłogi}, aby wykorzystać zaproponowane środki został poszerzony zakres robót i stąd cztery Plany Odnowy Miejscowości i zaproponowane zadania do realizacji. Plany Odnowy Miejscowości przedstawiają ogólną charakterystykę miejscowości, zasoby mieszkańców oraz planowane zadania dla poszczególnych miejscowości. Plany te są opracowane na potrzeby pozyskania środków z różnych funduszy.
Podczas dyskusji w tym temacie radny Czerski stwierdził, że w Planie Odnowy Starego Kobrzyńca zaplanowane zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej jest zbyt kosztowne. Pani Stańska wyjaśniła, że ujęte zadanie dotyczące ścieżki rowerowej nie zobowiązuje gminy do jej wykonania. Jest to zadanie przyjęte na przyszłość, kiedy np. ogłoszony będzie program rekreacyjny.
Radna Misiak zapytała co jest już zrobione w świetlicy w Kobrzyńcu. Pani Stańska wymieniła wykonane prace w świetlicy między innymi : kotłownia, wymiana okien i drzwi, położona podłoga, częściowo zrobione są łazienki. Pani Misiak dodała, że opinia publiczna twierdzi, że inwestuje się w place zabaw, świetlice, a nie w szkoły. Pani Wójt odpowiedziała, że środki o które ubiegamy się z powyższego programu nie mogą być przeznaczone na doinwestowanie szkół.
Pani Misiak podkreśliła, że szkoły powinny oddziaływać na rodziców w temacie edukacji dzieci w oddziałach przedszkolnych.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał dotyczących Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec, Sosnowo, Pręczki, Czumsk Duży i zarządził głosowanie.
Za podjęciem uchwał : Nr XXII/6/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Kobrzyniec, Nr XXII/7/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pręczki, Nr XXII/8/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo, Nr XXII/9/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czumsk Duży radni głosowali jednogłośnie.
Pani Wójt dodała, że podobne plany będą opracowywane na kolejne miejscowości.

Ad 5.
W tym punkcie Pani Wójt przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. Zostały rozdane radnym formularze oświadczeń majątkowych.   
Radny Hejza poruszył problem usterek na odcinku drogi Nadróż (Kasztany) i zapytał czy jest gwarancja na naprawę tej drogi. Pan Kukowski odpowiedział, że droga będzie zgłoszona do remontu w ramach gwarancji.

Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXII sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                  Protokolant
Marek Długokęcki                                                Jadwiga Trybańska   


Plik do pobrania Protokół nr I/2009 (76kB) pdf

 


 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (20 lutego 2009)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 marca 2009, 08:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1610