Protokół nr 9/2008

P r o t o k ó ł  Nr IX/08

z obrad XXI sesji V kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

                Na obrady sesji przybyło 14 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła Pani Wójt, zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący Rady powitał zebranych na sesji i poinformował, że w dniu 14 grudnia 2008r odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Rogowo w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym sołectwa Charszewo, Rogówko i Huta.

Ad 1.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej przedstawił sprawozdanie z wyborów uzupełniających w okręgu  wyborczym nr 3 obejmującym sołectwa Charszewo, Rogówko i Huta. Pan Kukowski poinformował, że wybory uzupełniające  do Rady Gminy Rogowo w okręgu nr 3 odbyły się w dniu 14.12.2008r, gdzie frekwencja wyborcza wyniosła 40,87% uprawnionych do głosowania tj. 107 osób. Radnym został wybrany Pan Ireneusz Tadeusz Czerski zamieszkały w Rogówku, który otrzymał 63 głosy. Z kolei Pan Kukowski wręczył zaświadczenie Panu Ireneuszowi Czerskiemu potwierdzające wybór radnego.

Ad 2.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia sesji Rady Gminy o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie.

Ad 3.
Pan Długokęcki poinformował, że warunkiem nabycia prawa radnego jest złożenie ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania i poprosił Pana Ireneusza Czerskiego o złożenie ślubowania poprzez wypowiedzenie słowa
„ ślubuję”. Radny Ireneusz Czerski złożył ślubowanie.

Ad 4.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych – rada była władna do podejmowania uchwał.

Ad 5.
Prowadzący obrady odczytał zaplanowany porządek obrad i zapytał – czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad 6.
Pan Długokęcki zaproponował przyjęcie protokołu z XX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, radny Czerski wstrzymał się od głosowania.

Ad 7.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 22.12.2008r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której zajmowano się następującymi tematami :

1. Zgodnie z jednym z punktów planu pracy komisji jest kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów. Poproszono Pana Kukowskiego o przedstawienie procedury przeprowadzonych przetargów w roku bieżącym oraz informację na jakie zadania odbywały się przetargi. Poinformowano, że w 2008r ogłoszono 5 przetargów na zadania powyżej 14 tys.EURO : budowa zespołu boisk w Rogowie, budowa drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska, remont dachu na SP w Nowym Kobrzyńcu, zakup oleju opałowego, budowa sieci wodociągowej w Kosiorach i Nartach.
Poproszono o przedstawienie wyniku przetargu na wodociąg Kosiory i Narty oraz na remont dachu na SP w Nowym Kobrzyńcu. Pan Kukowski poinformował, że na wykonanie przyłącza wodociągowego w Kosiorach i Nartach przystąpiło 6 oferentów. Wygrała firma Pana Chmielewskiego z Rypina, która złożyła ofertę na 65.754,37 zł.  Natomiast przetarg na remont dachu na SP w Nowym Kobrzyńcu wygrała firma Pana Klonowskiego, która złożyła ofertę  za kwotę 102.417,16 zł Pan Kukowski poinformował również jak przebiega procedura przetargu zbycia mienia komunalnego. W 2008r dokonano sprzedaży z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Rogowo jednej działki budowlanej.

2. Komisja zapoznała się z opracowanym projektem budżetu na 2009r. Omówiono zaplanowane dochody oraz zaplanowane do realizacji zadania po stronie wydatków. 

W dniu 18 grudnia 2008r Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :

1. Zapoznano się z zaplanowanymi zadaniami do realizacji w 2009r i wieloletnim programem inwestycyjnym w projekcie budżetu na przyszły rok. Przedstawione zostały również inne wydatki zaplanowane w projekcie budżetu. Komisja zaakceptowała projekt budżetu.

2. Przedstawiono program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii na 2009r. Omówiono zaplanowane działania w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych
W dniu 19 grudnia 2008r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się tematem dotyczącym projektu budżetu gminy na 2009r. Pani Wójt szczegółowo omówiła planowane zadania inwestycyjne w 2009r.
Planowane dochody stanowią kwotę 11.636.064 zł, w tym dochody własne 2.459.701 zł. Wydatki budżetu określono na kwotę 16.007.864 zł. Z kwoty wydatków przypada na wydatki bieżące 10.240.778 zł i na wydatki majątkowe  5.767.086 zł.
Pani Wójt poinformowała, że przedstawione w projekcie budżetu zadania gospodarcze będą realizowane w miarę spływu zaplanowanych dochodów oraz pozyskaniem środków unijnych, z udziałem których planowana jest realizacja zadań.
Komisja przychyliła się do proponowanego projektu budżetu gminy na 2009r. 

W dniu 23 grudnia 2008r Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi tematami :

1. Przedstawiono projekt budżetu gminy na 2009r. Omówiono projektowane dochody i wydatki według działów gospodarki narodowej. Zapoznano się z zamierzonymi zadaniami inwestycyjnymi na 2009r.

2. Poinformowano o odbytym przetargu na remont dachu na SP w Nowym Kobrzyńcu. Wygrała firma Pana Klonowskiego za kwotę 102.417,16 zł. Termin wykonania powyższego zadania do 30.05.2009r.

3. Zapoznano się z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii na 2009r. W programach zawarto między innymi planowane działania dotyczące rozwiązywania powyższych problemów jak również preliminarz wydatków. 

Ad 8.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 4.12.2008r :

- odbyły się rozmowy z przedstawicielem Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej
  dotyczące umożliwienie podłączenia  internetu dla mieszkańców gminy Rogowo,
- odbyło się spotkanie Społecznej Rady ZOZ, które dotyczyło między innymi
  przedłużenia umów dzierżawnych na wynajem ośrodków zdrowia na terenie 
  powiatu rypińskiego,
- podpisano umowę na program unijny dla dzieci niepełnosprawnych pn.„Uczeń na
  wsi”,
- odbyło się posiedzenie zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza w 
  Brodnicy. Pani Wójt poinformowała, że w styczniu 2009r będzie ogłoszony
  przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę gazociągu na odcinku Brodnica-
  Rypin,
- w dniu 17.12. spotkaniem w Pręczkach odbyło się zakończenie projektu
  „ Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych” dla mieszkanek gminy
  Rogowo zrzeszonych w KGW,
- w dniu 18.12 odbyło się spotkanie wigilijne w SP w Sosnowie,
- w dniu 22.12 w SP w Sosnowie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i 
  samotnych przygotowane przez GOPS.

Będąc przy głosie Pani Wójt poinformowała, że nasza gmina została zakwalifikowana do dofinansowania  przebudowy drogi Sosnowo-Wierzchowiska z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Ad 9.
Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
W temat uchwały dotyczącej wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 wprowadziła Pani Wójt. Poinformowała, że zaplanowane w budżecie środki w wysokości 127.349 zł na remont dachu na SP w Nowym Kobrzyńcu zostały niezrealizowane. Umowa z wykonawcą podpisana jest do wykonania w terminie do 30.05.2009r, a płatność do 30.06.2009r.. W związku z tym proponuje się, aby niewykorzystane środki finansowe na remont SP w Nowym Kobrzyńcu nie wygasły z upływem roku 2008. Do powyższego materiału radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały odnośnie wydatków niewygasających. 
Za podjęciem uchwały Nr XXI/50/08 w sprawie wydatków budżetu gminy Rogowo, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części Pani Wójt zapoznała obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2009r i możliwości sfinansowania deficyty budżetowego.. Następnie przedstawiła projekt budżetu gminy na 2009r. Projekt budżetu na 2009r skalkulowano w wysokościach : projektowane dochody stanowią kwotę 11.636.064 zł, a wydatki stanowią kwotę 16.007.864 zł. Pani Nowakowska omówiła wysokość dochodów i wydatków według działów, a także wszystkie załączniki stanowiące integralną część budżetu oraz program inwestycyjny na 2009r i na lata 2009-2011. Przedstawiła również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzący obrady otworzył dyskusję w tym temacie.
Radna Misiak stwierdziła, że w budżecie najwięcej zadań inwestycyjnych przewiduje się w Rogowie. Zapytała o remont dróg w Nadrożu w kierunku Bożymina i Kowalk oraz o remont chodnika w Nadrożu.
Pani Wójt odpowiedziała, że miejscowość Nadróż posiada drogę wojewódzką, ma wybudowaną drogę Lasoty- Nadróż oraz drogę gminną Nadróż(Kasztany). Ponadto droga Nadróż-Kowalki została ulepszona, a takie sołectwa jak Narty, Huta i Ruda nie mają żadnej szosy. Ustosunkowując się do wypowiedzi radnej Misiak w sprawie chodnika Pani Wójt powiedziała, że jest podpisane porozumienie z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Bydgoszczy na budowę chodnika. Dodała, że dopiero w grudniu  otrzymano pozwolenie na budowę chodnika i od wiosny 2009r będzie kontynuowane położenie dalszej części chodnika.
Inny temat, który poruszyła radna Borkowska-Misiak to celowość utrzymywania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy skoro nie przynosi dochodów gminie. Powinno się poczynić starania w działalności ośrodka, które by przyniosły zysk gminie.
Pani Wójt stwierdziła, że Ośrodek Wczasowy w Sitnicy jest zabezpieczeniem majątku, którego  nie powinno się pozbywać. Ośrodek Wczasowy sam się finansuje, gmina nie dokłada do jego działalności. 
Ponadto Gminny Ośrodek Wczasowy płaci na konto gminy podatek od nieruchomości w kwocie 10.554 zł.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na przyszły rok i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XXI/51/08 w sprawie budżetu gminy na 2009r głosowało 12 radnych, radna Misiak była przeciw, radny Czerski wstrzymał się od głosowania.
Pani Wójt przedstawiła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo omówiła planowane działania w zakresie realizacji zadań własnych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2009r. Przedstawiła również preliminarz wydatków. Omówiła diagnozę problemów alkoholowych w naszej gminie.
Radny Piotrowski zapytał czy na sesję był zaproszony przedstawiciel policji. Radny Gutkowski stwierdził, że skoro w programie ujęta jest współpraca z policją to należałoby zaprosić przedstawiciela policji. Pani Wójt wyjaśniła, że w przedstawionym programie nie ma zadań zleconych przez gminę do wykonania dla policji. Gmina tylko może zaprosić do współpracy przedstawicieli policji. Pani Nowakowska poinformowała, że współpraca z policją jest dobra, żaden pracownik nie zgłaszał uwag. Radna Misiak zaproponowała, aby na sesję zapraszać osoby związane z tematyką uchwał.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczący programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii i zarządził głosowanie. 15 głosami za radni podjęli uchwałę
Nr XXI/52/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

Ad 10.
W tym punkcie radna Misiak poruszyła temat organizowanych wycieczek dla osób starszych z terenu gminy. Poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy.
Pani Wójt odpowiadając na powyższe stwierdziła, że w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest realizowany jeden z trzech projektów pn. „ Organizacja wyjazdów integracyjnych dla osób starszych”. Odbyły się dwa wyjazdy do Płocka i Niepokalanowa i trzeci wyjazd do Torunia. Uczestnicy wycieczek nie ponosili kosztów z tego tytułu. Za pośrednictwem sołtysów powiadamiane były osoby, które  powinny być objęte działaniem powyższego programu.  Pani Wójt dodała, że w 2009r będzie kolejny wyjazd dla osób starszych z pozostałych terenów gminy.
Radna Misiak zaapelowała, aby o takich wyjazdach informować społeczeństwo wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. Radny Czerski stwierdził, że nie zostali powiadomieni wszyscy mieszkańcy, którzy powinni jechać na wycieczkę. Pani Nowakowska podkreśliła, że na 8 osób powiadomionych pojechały dwie osoby z Rogówka. Sołtys Żbikowski potwierdził ten fakt. 
Sołtys Grudzińska stwierdziła, że uczestnicy wyjazdu z terenu Huty  byli bardzo zadowoleni. Pani Wójt dodała, że osoby z terenu Charszewo również byli zadowoleni z wyjazdu. 

Ad 11.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1230 zakończył obrady XXI sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                                            Protokolant
Marek Długokęcki                                                          Jadwiga Trybańska   

Plik do pobrania protokół nr XI/2008 (69kB) pdf

 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 grudnia 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 lutego 2009, 13:44:38)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (17 czerwca 2009, 11:46:08)
Zmieniono: poprawiono błąd "Radna Grudzińska" na "Sołtys Grudzińska"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1855